๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

การประเมินค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงแหน่งที่สูงขึ้น