๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร

ประจำปี 2561-2570

ประจำปี 2551-2560

ประจำปี 2541-2550