๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

กรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ