๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย