๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูง พ.ศ. ๒๕๕๐

เปิดไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Read More »

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒

เปิดไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Read More »

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

เปิดไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

Read More »

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือยในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๒

เปิดไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Read More »

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคลากรภายในที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

เปิดไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Read More »