๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงาน พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เท่ากับ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.๒๕๖๓

เปิดไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Read More »