๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

นโยบายต่อต้านการให้สินบน
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการติดตาม นโยบายต่อต้าน
การให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของบุคลากร
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือน ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563)