๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

ขั้นตอนระบบและกลไกในการบังคับใช้จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์