๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕,๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

ขั้นตอนระบบและกลไกในการบังคับใช้จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์