๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

1.  ประวัติและความเป็นมา

2.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พุทธศักราช  ๒๕๓๖

3.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พุทธศักราช ๒๕๓๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)

4.  การเรียงลำดับชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5.  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

6.  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พุทธศักราช ๒๕๔๘

7.  การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

8.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑

9.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๘

10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์

11. การหารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลัย

12. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา  พุทธศักราช ๒๔๘๔

13. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (ฉบับที่ ๒)  พุทธศักราช ๒๔๘๕

14. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (ฉบับที่ ๓)  พุทธศักราช ๒๕๐๗

15. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (ฉบับที่ ๔)  พุทธศักราช ๒๕๕๒

16. พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  พุทธศักราช ๒๕๓๘

17. พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒)  พุทธศักราช ๒๕๔๙

18. แบบฟอร์ม  การขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

19. แบบฟอร์ม  บัญชีลายมือชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

20. ตอบข้อหารือ  (มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ)  แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป้นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  และเหรียญจักรพรรดิมาลา  [23 มีนาคม 2559]

 

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๔๐    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๔๑    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๔๒    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๔๓    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๔๔    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๔๕    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๔๖    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๔๗    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๔๘    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๔๙    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๕๐     ::

:    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๕๑    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๕๒    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๕๓    ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๕๓  (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย)   ::

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๕๔   ::

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๔

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๔

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๕๔

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๕๕   ::

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๕

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๕๕

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๕๖   ::

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๖

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๖

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๕๗   ::

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๗

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๕๘   ::

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๕๘

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๘

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๘

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๖๐   ::

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๖๐

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๖๐

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๖๐

::    ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    ประจำปี  ๒๕๖๓   :: 

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจาปี ๒๕๖๓  (ข้าราชการ)  

         –   ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ประจำปี  ๒๕๖๓  (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)