๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
ผู้เกษียณอายุราชการ พนักงานชั่วคราว พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 3 0 1 0 0 2 2 4 9.09
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 10 0 0 0 0 4 6 10 22.73
อาจารย์ 10 8 4 5 0 0 15 12 27 61.36
ครู 0 0 0 3 0 0 2 1 3 6.82
รวมทั้งหมด 10 21 4 9 0 0 23 21 44 100
เปอร์เซนต์ 22.73 47.73 9.09 20.45 0 0 100