๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
  • ข้อมูลบุคลากร ประเภทพนักงานชั่วคราวสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ | ประเภทบุคลากร
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
ผู้เกษียณอายุราชการ พนักงานชั่วคราว พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 4 0 1 0 0 2 3 5 10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 12 0 0 0 0 5 7 12 24
อาจารย์ 10 9 5 5 0 0 16 13 29 58
ครู 0 0 0 4 0 0 2 2 4 8
รวมทั้งหมด 10 25 5 10 0 0 25 25 50 100
เปอร์เซนต์ 20 50 10 20 0 0 100