๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
  • ข้อมูลบุคลากร ประเภทพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน จำแนกตามประเภทบุคลากร
Untitled Document
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(พ โครงการ)
พนักงานชั่วคราว พนักงานต่างชาติ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งอื่นๆ
(รายวัน,รายชั่วโมง,ฯลฯ)
ชาย หญิง รวม
รวมทั้งหมด 120 0 14 1 25 0 91 70 161
เปอร์เซนต์ 74.53 0 8.7 0.62 15.53 0 100