๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
  • ข้อมูลบุคลากร ประเภทข้าราชการสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 3 0 0 2 1 3 5.45
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 7 0 8 12 2036.36
อาจารย์ 16 16 0 18 14 3258.18
ครู 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 32 23 0 28 27 55100
เปอร์เซนต์ 58.18 41.82 0 100