๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
  • ข้อมูลบุคลากร แยกหน่วยงาน | สังกัด
Untitled Document
หน่วยงาน ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ สายวิชาการ สนับสนุนวิชาการ พนักงานราชการ รวมทั้งหมด
วิชาการ
สนับสนุนวิชาการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงานชั่วคราว พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงานชั่วคราว
คณะครุศาสตร์ 6 0 0 45 22 11 2 0 86
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 1 1 67 10 11 2 0 103
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 0 0 66 4 13 9 4 110
คณะวิทยาการจัดการ 10 1 0 45 2 9 4 1 72
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 1 0 47 0 12 5 0 70
คณะเกษตรศาสตร์ 7 0 0 9 0 10 9 0 35
วิทยาลัยนานาชาติ 1 0 0 9 3 6 2 0 21
วิทยาลัยน่าน 1 0 0 10 5 8 7 1 32
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 5 3 0 8
โรงเรียนสาธิต 0 0 0 53 4 40 7 0 104
สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่
0 0 0 0 0 8 28 1 37
                   
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 6 0 0 6
สำนักวิทยบริการ ฯ 0 1 0 0 0 27 0 0 28
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 2 0 2 4
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 3 0 0 3
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 1 0 0 0 4 1 1 7
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 7 3 0 10
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
บูรณาการกับการทำงาน
0 0 0 0 0 2 0 0 2
สวนพฤษศาสตร์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
                 
สำนักงานอธิการบดี 0 1 0 0 0 0 0 0 1
กองกลาง 0 1 0 0 0 1 0 0 2
     งานสารบรรณ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
     งานการเงินและบัญชี 0 0 0 0 0 4 4 4 12
     งานพัสดุ 0 1 0 0 0 8 2 1 12
     งานประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
     งานเลขานุการ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
     งานโสตทัศนูปกรณ์ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
     งานอาคารสถานที่ 0 0 2 0 0 8 17 1 28
     งานยานพาหนะ 0 0 2 0 0 4 5 0 11
     งานรักษาความปลอดภัย 0 0 0 0 0 3 17 0 20
     งานรักษาความสะอาด 0 0 0 0 0 0 18 0 18
     งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
กองบริหารงานบุคคล 0 0 0 0 0 7 0 5 12
กองนโยบายและแผน 0 1 0 0 0 11 1 0 13
กองบริการการศึกษา 0 1 0 0 0 14 1 0 16
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 0 0 0 15 4 0 19
กองศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
                   
เรือนรับรอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 1 1 1 3
โรงแรม URU HOME 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หอพักสวัสดิการ 0 0 0 0 0 0 4 0 4
                   
รวมทั้งหมด 55 10 5 351 50 282 161 22 936