๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 2 0 0 2 0 2 0.57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30 27 0 30 27 57 16.24
อาจารย์ 98 147 0 111 134 245 69.8
ครู 0 21 26 8 39 47 13.39
รวมทั้งหมด 130 195 26 151 200 351 100
เปอร์เซนต์ 37.04 55.56 7.41 100