๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
  • ข้อมูลบุคลากร ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ | วุฒิการศึกษา
Untitled Document
ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม เปอร์เซนต์
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 2 0 0 2 0 2 0.57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30 26 0 30 26 56 15.95
อาจารย์ 91 155 0 111 135 246 70.09
ครู 0 19 28 8 39 47 13.39
รวมทั้งหมด 123 200 28 151 200 351 100
เปอร์เซนต์ 35.04 56.98 7.98 100