๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
Untitled Document
ตำแหน่งประเภททั่วไป/เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี คุณวุฒิอื่น ๆ
   ไม่มีระดับตำแหน่ง 0 0 0 0 0 0 0
ตำแหน่งประเภททั่วไป 0 7 58 62 51 76 127
   ระดับ ปฏิบัติงาน 0 7 58 62 51 76 127
   ระดับ ชำนาญงาน 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ ชำนาญงานพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 57 97 0 54 101 155
   ระดับ ปฏิบัติการ 1 52 96 0 52 97 149
   ระดับ ชำนาญการ 0 5 1 0 2 4 6
   ระดับ ชำนาญการพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ เชี่ยวชาญ 0 0 0 0 0 0 0
   ระดับ เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 1 64 155 62 105 177 282
เปอร์เซนต์ 0.35 22.7 54.96 21.99 100