๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
Untitled Document
  ประเภทบุคลากร จำนวน เปอร์เซนต์
image ข้าราชการ 65 6.94
image พนักงานมหาวิทยาลัย 633 67.63
image ลูกจ้างประจำ 5 0.53
image พนักงานชั่วคราว 211 22.54
image พนักงานราชการ 22 2.35
  รวมทั้งหมด 936 100