๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕,๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
Untitled Document
  ประเภทบุคลากร จำนวน เปอร์เซนต์
image ข้าราชการ 65 6.93
image พนักงานมหาวิทยาลัย 631 67.27
image ลูกจ้างประจำ 5 0.53
image พนักงานชั่วคราว 220 23.45
image พนักงานราชการ 17 1.81
  รวมทั้งหมด 938 100