๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕,๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
Untitled Document
  ประเภทบุคลากร จำนวน เปอร์เซนต์
image ข้าราชการ 72 7.63
image พนักงานมหาวิทยาลัย 621 65.78
image ลูกจ้างประจำ 8 0.85
image พนักงานชั่วคราว 221 23.41
image พนักงานราชการ 22 2.33
  รวมทั้งหมด 944 100