๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
Untitled Document
  ประเภทบุคลากร จำนวน เปอร์เซนต์
image ข้าราชการ   65 7
image พนักงานมหาวิทยาลัย   633 68.14
image ลูกจ้างประจำ   5 0.54
image พนักงานชั่วคราว   204 21.96
image พนักงานราชการ   22 2.37
  รวมทั้งหมด 929 100