๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

 
เลขอัตรา ชื่อบุคลากร ชื่อตำแหน่ง ระดับ วัน-เดือน-ปี ที่บรรจุ(พ.ศ.) อายุงาน คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
0093 นายวัชรชัย  -  ขอบเหลือง อาจารย์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2521
42 ปี 10 เดือน 15 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 นายธราธร  -  จำรัส ช่างไม้ วันที่ 1 ตุลาคม 2525
38 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
504015 นางนฤมล  -  ฮีมินกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 มิถุนายน 2526
37 ปี 10 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0180 นางสุภาวิณี  -  สัตยาภรณ์ รองศาสตราจารย์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2527
36 ปี 8 เดือน 18 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
815048 นางสาวจันทร์ทรา  -  เอมแก้ว พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2527
36 ปี 10 เดือน 12 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
0156 นายชลายุทธ์  -  ครุฑเมือง อาจารย์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2528
35 ปี 10 เดือน 14 วัน
คณะครุศาสตร์
509047 นางสาวพรพิมล  -  กอนโพชน์ นักวิชาการโภชนาการ ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2528
35 ปี 5 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
513070 นางสุกัญญา  -  มาประกอบ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ วันที่ 1 มิถุนายน 2528
35 ปี 10 เดือน 12 วัน
กองบริการการศึกษา
509046 นางสุข  -  คำแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 มิถุนายน 2528
35 ปี 10 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0202 นายธนวัฒน์  -  จอมประเสริฐ อาจารย์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2529
34 ปี 11 เดือน 0 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0179 นายสะอาด  -  อยู่เย็น อาจารย์ วันที่ 2 กันยายน 2529
34 ปี 7 เดือน 11 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0142 พันจ่าเอกวิวัฒน์  -  โล่ห์หิรัญ อาจารย์ วันที่ 7 สิงหาคม 2529
34 ปี 8 เดือน 6 วัน
วิทยาลัยน่าน
0061 นางสาวพิมผกา  -  ธรรมสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2530
33 ปี 8 เดือน 16 วัน
คณะครุศาสตร์
0163 นายสิงหเดช  -  แตงจวง รองศาสตราจารย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2530
33 ปี 4 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0103 นายสมบัติ  -  เวชกามา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 26 มกราคม 2530
34 ปี 2 เดือน 18 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0029 นายเจษฎา  -  มิ่งฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2530
33 ปี 8 เดือน 29 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
0001 นายปริญญา  -  บัววังโป่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี วันที่ 29 กรกฎาคม 2530
33 ปี 8 เดือน 16 วัน
สำนักงานอธิการบดี
513075 นางกฤติยา  -  ต๊ะประจำ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2530
34 ปี 2 เดือน 6 วัน
กองบริการการศึกษา
260292 นางรัตนา  -  วอนสร้อย อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2530
33 ปี 11 เดือน 14 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
602003 นางพรพรรณ  -  อินทรสัตยพงษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2530
33 ปี 10 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0002 นางยุพิน  -  เถื่อนศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 30 กันยายน 2531
32 ปี 6 เดือน 14 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
815049 นายจีระเดช  -  สีแดง พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2531
32 ปี 10 เดือน 12 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
610034 นางวรางคณา  -  แก้วมาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 16 มิถุนายน 2531
32 ปี 9 เดือน 28 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
0197 นายไชยยา  -  แซ่ยับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2532
31 ปี 8 เดือน 25 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0152 นางสาวปัญณิตา  -  ชัยสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 3 เมษายน 2532
32 ปี 0 เดือน 10 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0004 นายพรไชย  -  สาครเสถียรกุล ผู้อำนวยการกองกลาง วันที่ 3 ตุลาคม 2532
31 ปี 6 เดือน 11 วัน
กองกลาง
811035 นายดำ  -  อ้ายชุม พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 2 มิถุนายน 2532
31 ปี 10 เดือน 11 วัน
งานอาคารสถานที่
811036 นายมงคล  -  ศรีลำ พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2532
31 ปี 10 เดือน 12 วัน
งานอาคารสถานที่
0121 นางเยาวเรศ  -  แตงจวง อาจารย์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2533
30 ปี 8 เดือน 27 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8 นายมิตร  -  ต๊ะประจำ พนักงานห้องปฏิบัติการ วันที่ 1 ตุลาคม 2533
30 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
0070 นายธนัตถา  -  กรพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 14 มิถุนายน 2533
30 ปี 9 เดือน 30 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0167 นางสาวณิชารีย์  -  ใจคำวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 เมษายน 2534
30 ปี 0 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0018 นางวารุณี  -  ศรีสอาด ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วันที่ 16 ธันวาคม 2534
29 ปี 3 เดือน 29 วัน
กองนโยบายและแผน
260291 นางจลิน  -  โตโสภณ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 มกราคม 2534
30 ปี 3 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
517094 นางพัชรินทร์  -  เอี่ยมเสือ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 13 สิงหาคม 2534
29 ปี 8 เดือน 1 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
0017 นางสาวสินี  -  กะวิ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2534
29 ปี 7 เดือน 19 วัน
กองบริการการศึกษา
811043 นายสุรินทร์  -  ชังสิงห์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน วันที่ 8 มีนาคม 2534
30 ปี 1 เดือน 6 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
809015 นางอัญชิษฐา  -  ปรีดิ์เปรม พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 30 มีนาคม 2534
30 ปี 0 เดือน 15 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0137 นายอิราวัฒน์  -  ชมระกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2535
28 ปี 5 เดือน 18 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0186 นายจักรกฤษณ์  -  พิญญาพงษ์ รองศาสตราจารย์ วันที่ 1 เมษายน 2535
29 ปี 0 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0192 นายสมคิด  -  ทุ่นใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 19 ตุลาคม 2535
28 ปี 5 เดือน 25 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0193 นายชุมพล  -  แพร่น่าน อาจารย์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2535
28 ปี 5 เดือน 11 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0145 นางสาวกิ่งดาว  -  จินดาเทวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2535
28 ปี 5 เดือน 1 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
710015 นายสง่า  -  หน่อแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
29 ปี 2 เดือน 0 วัน
งานพัสดุ
716027 นางสาววันเพ็ญ  -  วงกลม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535
28 ปี 5 เดือน 12 วัน
กองศิลปวัฒนธรรม
809012 นายลอย  -  เรือนจันทร์ พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 เมษายน 2535
29 ปี 0 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0136 นางสาวราตรี  -  คำโมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2536
27 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 นายกัมพล  -  จันนคร พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2536
27 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานยานพาหนะ
260284 นางนัยน์เนตร  -  มาติยา อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2536
27 ปี 9 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0011 นางจินดา  -  ชัยปัน หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2536
27 ปี 6 เดือน 3 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
811037 นายสุพันธ์  -  ปัญญา คนสวน ปฏิบัติงาน วันที่ 3 มิถุนายน 2536
27 ปี 10 เดือน 10 วัน
งานอาคารสถานที่
718029 นางธัญชนก  -  อินทรรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2536
27 ปี 4 เดือน 13 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809019 นางบัวลอย  -  นุ่มนวล พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2536
27 ปี 6 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0191 นายพรเทพ  -  จันทร์เพ็ง อาจารย์ วันที่ 19 กันยายน 2537
26 ปี 6 เดือน 25 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0144 นางสาวสิริเนตร  -  วรรณจักร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2537
26 ปี 10 เดือน 0 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0025 นางวิภา  -  ประพินอักษร อาจารย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2537
26 ปี 10 เดือน 0 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
260289 นางวาสนา  -  พวงเงิน อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 26 พฤษภาคม 2537
26 ปี 10 เดือน 18 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260296 นายอิษฎ์เทพ  -  เลียวฤวรรณ์ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2537
26 ปี 11 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0009 นางสาวพิณภัคธิมา  -  ใจเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 25 กรกฎาคม 2537
26 ปี 8 เดือน 19 วัน
งานพัสดุ
0016 นายบุญช่วย  -  อิ่มทอง หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 มีนาคม 2537
27 ปี 1 เดือน 12 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
811038 นายยุทธ  -  แก้วแสนปิว คนสวน ปฏิบัติงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2537
26 ปี 10 เดือน 8 วัน
งานอาคารสถานที่
518107 นางสาวสิริขจร  -  สร้อยสังวรณ์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ วันที่ 3 ตุลาคม 2537
26 ปี 6 เดือน 11 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809010 นางสาวเพ็ชรา  -  กอนโพชน์ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537
26 ปี 5 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0071 นายพจน์  -  ชัยอ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2538
25 ปี 11 เดือน 14 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 นายพนม  -  เตี้ยมจุมพล พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 10 มิถุนายน 2538
25 ปี 10 เดือน 4 วัน
งานยานพาหนะ
701002 นางพิศมัย  -  พรหมโชติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2538
25 ปี 10 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
0074 นายปกรณ์  -  เข็มมงคล อาจารย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538
25 ปี 5 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
613040 นางปิยาพร  -  คำเที่ยง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2538
25 ปี 11 เดือน 14 วัน
กองบริการการศึกษา
260295 นายประภาส  -  ปานงาม อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2538
25 ปี 11 เดือน 14 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0015 นางสาวศนัฐฌา  -  พุทธชาติ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 3 มกราคม 2538
26 ปี 3 เดือน 10 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0077 นายไพจิตต์  -  สายจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2538
25 ปี 9 เดือน 19 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
504019 นางสุรีย์ลักษณ์  -  มั่นแย้ม นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 ตุลาคม 2538
25 ปี 6 เดือน 14 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
514079 นายวิรัตน์  -  สุกสา บุคลากร ชำนาญการ วันที่ 1 มิถุนายน 2538
25 ปี 10 เดือน 13 วัน
กองบริหารงานบุคคล
515083 นางสาวเนตรดาว  -  อินถา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ วันที่ 1 มิถุนายน 2538
25 ปี 10 เดือน 13 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
510151 นางสาวเพ็ญวดี  -  ภัทธนไพบูรณ์พง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 มิถุนายน 2538
25 ปี 10 เดือน 13 วัน
งานสารบรรณ
0055 นางสาวพนมพร  -  ศิริถาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 3 มิถุนายน 2539
24 ปี 10 เดือน 10 วัน
คณะครุศาสตร์
260286 นางจารุวรรณ  -  เลียวฤวรรณ์ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2539
24 ปี 11 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260283 นางธนัชพร  -  มั่นเจ๊ก อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 22 พฤษภาคม 2539
24 ปี 10 เดือน 22 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0020 นางสาววรรณกนก  -  ทาสุวรรณ อาจารย์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2539
24 ปี 9 เดือน 12 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
815050 นางสุชาดา  -  สีแดง พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2539
24 ปี 10 เดือน 22 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
815051 นางอุ่นเรือน  -  ปัญญา พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2539
24 ปี 10 เดือน 12 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
511060 นางพจมาน  -  ธรรมณี นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ วันที่ 1 ตุลาคม 2539
24 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานพัสดุ
702004 นางสาหร่าย  -  ไสยวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2539
24 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
910006 นางสาวอุดมพร  -  หาญวัฒนาศิริ นักวิชาการการเงินและบัญชี วันที่ 8 ตุลาคม 2539
24 ปี 6 เดือน 6 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
510149 นางสาวชมพูนุท  -  วังวิเศษ นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ วันที่ 1 เมษายน 2539
25 ปี 0 เดือน 12 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
711020 นายอภิภู  -  สุขจิตร พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2539
24 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานยานพาหนะ
718031 นางศนัญธญา  -  เจริญศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2539
24 ปี 8 เดือน 12 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809014 นายยุทธิสิทธิ์  -  แก้วทองมา พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2539
24 ปี 4 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809020 นางปิยะนุช  -  เลิศแตง พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 2 ธันวาคม 2539
24 ปี 4 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809021 นางเรไร  -  ธูปแจ่ม พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2539
24 ปี 8 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
201273 นายพิสุทธิ์  -  ศรีจันทร์ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2540
23 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
0190 นายพิชิต  -  พวงภาคีศิริ อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2540
23 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0195 นางนารีวรรณ  -  พวงภาคีศิริ อาจารย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2540
23 ปี 9 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0099 นางสาวไสยเพ็ญ  -  เฉิดเจิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2540
23 ปี 9 เดือน 5 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0147 นางสาวพรรณนภา  -  เชื้อบาง อาจารย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2540
23 ปี 9 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0148 นางสาวฐิติวรดา  -  แสงสว่าง อาจารย์ วันที่ 11 สิงหาคม 2540
23 ปี 8 เดือน 2 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0169 นางพรทิพพา  -  พิญญาพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 11 สิงหาคม 2540
23 ปี 8 เดือน 2 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0027 นายพัฒนา  -  สมนิยาม อาจารย์ วันที่ 2 มิถุนายน 2540
23 ปี 10 เดือน 11 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
0194 นายจำรูญ  -  จันทร์กุญชร อาจารย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2540
23 ปี 9 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0028 นางสาววิมลฉัตร  -  สมนิยาม อาจารย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2540
23 ปี 8 เดือน 12 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
0013 นายวันชัย  -  แก้วนาคแนว หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 2 มิถุนายน 2540
23 ปี 10 เดือน 11 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
206298 นายปริญญา  -  บัญญัติ อาจารย์ วันที่ 1 เมษายน 2540
24 ปี 0 เดือน 12 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
260287 นางนิตยา  -  วานิช อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2540
23 ปี 11 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260293 นางสาวอุไร  -  ใจวิสุทธิ์หรรษา อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 2 มกราคม 2540
24 ปี 3 เดือน 11 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
14 นายฤทธิ์ศักดิ์  -  สร้อยจิตร ช่างไม้ วันที่ 15 สิงหาคม 2540
23 ปี 7 เดือน 29 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
501001 นางนทีทิพย์  -  ประพันธ์วิทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 ธันวาคม 2540
23 ปี 4 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
601001 นางวราภรณ์  -  เฟื่องระย้า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2540
23 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
701001 นางสาวพัชรพร  -  ยะเมา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2540
23 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
803004 นายเหลือ  -  น้อยพา พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2540
23 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
512062 นางนพมาศ  -  ทะมาตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ วันที่ 1 มิถุนายน 2540
23 ปี 10 เดือน 12 วัน
กองนโยบายและแผน
718032 นางชลณี  -  น้อยผา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2540
23 ปี 11 เดือน 13 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809011 นางวันเพ็ญ  -  สุดทะตั้ง พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2540
23 ปี 10 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0026 นางรัตนกุล  -  กาญจนะพรกุล อาจารย์ วันที่ 24 สิงหาคม 2541
22 ปี 7 เดือน 20 วัน
คณะครุศาสตร์
0104 นายอำนาจ  -  บุญอนนท์ อาจารย์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541
23 ปี 1 เดือน 24 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0116 นายเอกพงศ์  -  วรรณจักร์ อาจารย์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2541
22 ปี 10 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0132 นายอลงกรณ์  -  สุขจีรเดช อาจารย์ วันที่ 21 กันยายน 2541
22 ปี 6 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0133 นางสาวชิชญาสุ์  -  ช่างเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541
22 ปี 4 เดือน 28 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0030 นางปิยวรรณ  -  ปาลาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 31 สิงหาคม 2541
22 ปี 7 เดือน 13 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
0120 นางทิพภากานต์  -  ทองเชื้อเดช อาจารย์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2541
22 ปี 5 เดือน 11 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
0073 นายกณพ  -  วัฒนา อาจารย์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2541
22 ปี 10 เดือน 15 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
260290 นางกาญจนา  -  ทับผดุง อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2541
23 ปี 2 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
619047 นางสาวภคอร  -  ป้อมเปี้น ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 15 กรกฎาคม 2541
22 ปี 8 เดือน 29 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
802003 นางจำลอง  -  สร้อยจิตร พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2541
22 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
903001 นายไพทูล  -  รวดพวง เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2541
22 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
810034 นางถนอมวรรณ  -  พรมยวน พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 5 ตุลาคม 2541
22 ปี 6 เดือน 9 วัน
เรือนรับรอง
819056 นายนิเวช  -  เกิดก่อวงศ์ พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2541
22 ปี 10 เดือน 12 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
260302 นางศิริรัตน์  -  บัญญัติ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 20 เมษายน 2542
21 ปี 11 เดือน 25 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0085 นายภีรวัฒน์  -  นนทะโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 2 สิงหาคม 2542
21 ปี 8 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0094 นางศิริพร  -  คำขาด อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2542
21 ปี 10 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0097 นางสาวสุประวีณ์  -  อ่อนจันทร์ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2542
21 ปี 10 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0141 นางสาวสุทธิรัตน์  -  พลอยบุตร อาจารย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2542
21 ปี 9 เดือน 30 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0146 นางสาววิไลวรรณ  -  ศรีหาตา อาจารย์ วันที่ 12 เมษายน 2542
22 ปี 0 เดือน 2 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
603008 นายนพดล  -  บุญยรัตพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 16 กรกฎาคม 2542
21 ปี 8 เดือน 29 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
506026 นายสิรภพ  -  วังทอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 20 ธันวาคม 2542
21 ปี 3 เดือน 25 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
512067 นายอุเทน  -  อุ่นไฝ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 มีนาคม 2542
22 ปี 1 เดือน 13 วัน
กองนโยบายและแผน
811047 นายยุทธนาคม  -  ปานานนท์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน วันที่ 19 กรกฎาคม 2542
21 ปี 8 เดือน 26 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
518097 นายรัตนะ  -  อินจ๋อย บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 มิถุนายน 2542
21 ปี 10 เดือน 13 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
818053 นางอำพร  -  ศรีลำ พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 19 ธันวาคม 2542
21 ปี 3 เดือน 26 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
203113 นายมานิตย์  -  พ่วงบางโพ อาจารย์ วันที่ 25 ตุลาคม 2543
20 ปี 5 เดือน 19 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203116 นางวารุณี  -  จอมกิติชัย อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2543
20 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203134 นางสาวเอมอร  -  วันเอก อาจารย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543
20 ปี 5 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260300 นางสาวกชกร  -  นาคสุขมูล อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 เมษายน 2543
21 ปี 0 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
204182 นางสาวธัญญา  -  จันทรตรง อาจารย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2543
20 ปี 10 เดือน 0 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
503012 นางปิยะดา  -  เทพสาธร บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วันที่ 19 มิถุนายน 2543
20 ปี 9 เดือน 25 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
503014 นางสาวจินตนา  -  แตงฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 19 มิถุนายน 2543
20 ปี 9 เดือน 25 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205216 นายชัชพล  -  เกษวิริยะกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2543
20 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
801001 นายสุรินทร์  -  พงษ์ลำใย พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2543
20 ปี 10 เดือน 8 วัน
คณะครุศาสตร์
602004 นายนราธิป  -  สุรินทร์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน วันที่ 19 มิถุนายน 2543
20 ปี 9 เดือน 25 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
704007 นางสุภาพ  -  เตี๊ยมจุมพล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 20 มิถุนายน 2543
20 ปี 9 เดือน 24 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
515084 นางสาวศศิรัศมิ์  -  เสือเมือง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 19 มิถุนายน 2543
20 ปี 9 เดือน 25 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
513071 นายนิติธร  -  อุ่นคำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 19 มิถุนายน 2543
20 ปี 9 เดือน 25 วัน
กองบริการการศึกษา
604014 นางเสาวลักษณ์  -  พุ่มชาวสวน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2543
20 ปี 8 เดือน 12 วัน
งานพัสดุ
711022 นายสุชาติ  -  ศรีสังข์ พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน วันที่ 25 กันยายน 2543
20 ปี 6 เดือน 19 วัน
งานยานพาหนะ
518096 นายทศพร  -  ดีเทศน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 19 มิถุนายน 2543
20 ปี 9 เดือน 25 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518100 นางสาวศิริลักษณา  -  ขวัญคำ นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2543
20 ปี 8 เดือน 12 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518101 นางสาวนภา  -  มิ่งนัน นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ วันที่ 1 สิงหาคม 2543
20 ปี 8 เดือน 12 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
718033 นายอำนาจ  -  ฟักงาม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2543
20 ปี 8 เดือน 12 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
519148 นางสุภัทรตรา  -  สุขะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 25 ตุลาคม 2543
20 ปี 5 เดือน 19 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
0060 นางสาวจามรี  -  ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์ วันที่ 15 มิถุนายน 2544
19 ปี 9 เดือน 29 วัน
คณะครุศาสตร์
201001 นางสาวกุลิสรา  -  จิตรชญาวณิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2544
20 ปี 2 เดือน 9 วัน
คณะครุศาสตร์
201009 นายสุรเชษฐ์  -  บุญยรักษ์ อาจารย์ วันที่ 17 มิถุนายน 2544
19 ปี 9 เดือน 27 วัน
คณะครุศาสตร์
260285 นางสาวกฤษณา  -  คิดดี อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 มิถุนายน 2544
19 ปี 10 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
202046 นายบุญลอย  -  จันทร์ทอง อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544
19 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202052 นางสาวรัชนีวรรณ  -  วรรณกุลดิษฐ์ อาจารย์ วันที่ 25 มิถุนายน 2544
19 ปี 9 เดือน 19 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203105 นายดิเรก  -  บัวหลวง อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544
19 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203115 นางสาวจุฬาลักษณ์  -  มหาวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2544
19 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203151 นายสุรพล  -  ชุ่มกลิ่น อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544
19 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204165 นางสาวพนินท์  -  นนทโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544
19 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204166 นายสุโรจน์  -  ศุภศิริภิญโญ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544
19 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204167 นางสาววันธะนา  -  สานุสิทธิ์ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544
19 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204168 นายชัชวาล  -  ภานุศุภนิรันดร์ อาจารย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2544
19 ปี 9 เดือน 26 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204183 นางสาวรดี  -  ธนารักษ์ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544
19 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
504018 นางสาวิทตรี  -  อ๊อดกัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 26 ตุลาคม 2544
19 ปี 5 เดือน 18 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205217 นายไพโรจน์  -  นะเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544
19 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
518110 นายนิรันดร์  -  ทองอ่อน นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544
19 ปี 4 เดือน 18 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
512064 นายธนัย  -  เนียมกุญชร นักวิชาการนโยบายและแผน ปฏิบัติการ วันที่ 26 ตุลาคม 2544
19 ปี 5 เดือน 18 วัน
กองนโยบายและแผน
507030 นายสมชาย  -  คำวรรณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 24 ตุลาคม 2544
19 ปี 5 เดือน 20 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
510051 นางณัฐชยา  -  จะระ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 17 กันยายน 2544
19 ปี 6 เดือน 27 วัน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
721035 นางสาวยุทาวดี  -  เข็มทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 26 ตุลาคม 2544
19 ปี 5 เดือน 18 วัน
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
603009 นายอุเทน  -  แสนบัณฑิต ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน วันที่ 26 ตุลาคม 2544
19 ปี 5 เดือน 18 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
606023 นายนาวิน  -  สุขะ ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน วันที่ 25 มิถุนายน 2544
19 ปี 9 เดือน 19 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
511088 นางสาวธณษร  -  ปัญญาเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544
20 ปี 2 เดือน 4 วัน
งานพัสดุ
510055 นางชมาพร  -  สีเสือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544
19 ปี 4 เดือน 18 วัน
สำนักงานเลขานุการ
811046 นายสนั่น  -  มั่นจันทร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2544
19 ปี 8 เดือน 19 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
818054 นายทศพล  -  แก้วรัตม์ พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544
19 ปี 4 เดือน 18 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
819055 นางประหยัด  -  ปัดโรคา พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544
19 ปี 5 เดือน 5 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
201002 นางสุภาภรณ์  -  หนูเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545
18 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
202037 นางหนึ่งฤทัย  -  ดวงดัน อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545
18 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203104 นางสาวจันทร์เพ็ญ  -  ชุมแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545
18 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203112 นายยุทธชัย  -  มิ่งขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 28 ตุลาคม 2545
18 ปี 5 เดือน 16 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203135 นางสาวนภาภรณ์  -  จันทร์สี อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545
18 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204169 นายชัชชัย  -  สุจริต อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545
18 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204170 นางธิดารัตน์  -  เหมือนเดชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545
18 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204171 นางเบญจวรรณ  -  สุจริต อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545
18 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204172 นางสาวสุภัญชลี  -  อ้นไชยะ อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545
18 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204173 นางรวมพร  -  มาลา อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545
18 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204175 นางสาวอมรรัตน์  -  ศรีวิโรจน์ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545
18 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204193 นางสาวอุษณีย์  -  มากประยูร อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545
18 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204194 นางสาวศิริกาญจน์  -  ธรรมยัติวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545
18 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
503011 นางพจนีย์  -  อินจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545
18 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
504016 นางสาวปรารัตน์  -  สุขดี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545
18 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205215 นายศิวัตม์  -  กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 เมษายน 2545
19 ปี 0 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
512066 นางสาวอุบลรัตน์  -  แก้วหล้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2545
18 ปี 8 เดือน 12 วัน
กองนโยบายและแผน
206259 นางสาวดรุณี  -  นาคเสวี อาจารย์ วันที่ 2 มิถุนายน 2545
18 ปี 10 เดือน 11 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
501003 นางดาวลอย  -  จิตรไทย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 7 มกราคม 2545
19 ปี 3 เดือน 6 วัน
คณะครุศาสตร์
504017 นางสาววัฒนา  -  แก้วพูลปกรณ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2545
18 ปี 8 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
505020 นางสาวสาวิตรี  -  สร้อยสุดสวาท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 2 ธันวาคม 2545
18 ปี 4 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
605018 นายปกรณ์  -  เกตุอินทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 2 ธันวาคม 2545
18 ปี 4 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
610032 นายดำรงค์  -  วงษ์พรวน ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน วันที่ 7 มกราคม 2545
19 ปี 3 เดือน 6 วัน
แผนกโสตทัศนศึกษา
510153 นางสาวนิธิวดี  -  คัณธานันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 เมษายน 2545
19 ปี 0 เดือน 12 วัน
สำนักงานเลขานุการ
510057 นางสาวนภัสสร  -  สุขเกษม นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ วันที่ 2 ธันวาคม 2545
18 ปี 4 เดือน 12 วัน
งานสารบรรณ
510058 นางสาวทิพประภา  -  ม่วงสาย นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ วันที่ 2 ธันวาคม 2545
18 ปี 4 เดือน 12 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
711021 นายปราชยา  -  เพ็ชร์งาม พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน วันที่ 7 มกราคม 2545
19 ปี 3 เดือน 6 วัน
งานยานพาหนะ
611035 นายขจรวิทย์  -  คำเจียม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 2 ธันวาคม 2545
18 ปี 4 เดือน 12 วัน
งานอาคารสถานที่
508038 นางสาวเทพธิดา  -  จงสุขสันติกุล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2545
18 ปี 8 เดือน 12 วัน
บัณฑิตวิทยาลัย
508029 นายวิทยากร  -  อ้วนสะอาด นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2545
18 ปี 8 เดือน 12 วัน
บัณฑิตวิทยาลัย
809016 นางกาญจนา  -  โกมลวาจ พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2545
18 ปี 11 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809017 นางบัวขาว  -  เรือนจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน วันที่ 2 ธันวาคม 2545
18 ปี 4 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809022 นางสายพิณ  -  ใจวงศ์ พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 2 ธันวาคม 2545
18 ปี 4 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
201005 นางสุกัญญา  -  รุจิเมธาภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 5 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 9 วัน
คณะครุศาสตร์
201006 นายเชาวฤทธิ์  -  จั่นจีน อาจารย์ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
17 ปี 9 เดือน 15 วัน
คณะครุศาสตร์
201008 ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  -  เกิดโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 8 วัน
คณะครุศาสตร์
203106 นางจงรัก  -  ดวงทอง อาจารย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 8 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202055 นายเกริกขจร  -  รื่นณรงค์ อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2546
17 ปี 6 เดือน 14 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202068 นางอรัญวดี  -  แสงทอง อาจารย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 8 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202086 นายพันธุ์เอก  -  ใจหลวง อาจารย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 8 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203100 นางสาวกชกร  -  ลาภมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 2 มกราคม 2546
18 ปี 3 เดือน 11 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203107 นางสาวสุภาพร  -  พงศ์ธรพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 8 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203108 นางสาวกนกวรรณ  -  กันยะมี อาจารย์ วันที่ 2 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203117 นายเสรี  -  แสงอุทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 8 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203130 นายกฤษณ์  -  ชัยวรรณคุปต์ อาจารย์ วันที่ 26 มิถุนายน 2546
17 ปี 9 เดือน 19 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223272 นายเจนนภนต์  -  ภาคภูมิ อาจารย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 8 วัน
วิทยาลัยน่าน
204176 นางสาวภาศิริ  -  เขตปิยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
17 ปี 9 เดือน 15 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204177 นางสาวศิริกานดา  -  แหยมคง อาจารย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 8 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204180 นางวริศรา  -  ดวงตาน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 8 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204181 นางสาวสุพรรษา  -  จิตต์มั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
17 ปี 9 เดือน 15 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204184 นางสินีนาถ  -  วิกรมประสิทธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 30 มิถุนายน 2546
17 ปี 9 เดือน 15 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204185 นางสาววัชราภรณ์  -  อารีรัตนศักดิ์ อาจารย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 8 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
1023001 นายสยาม  -  เจติยานนท์ อาจารย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 8 วัน
วิทยาลัยน่าน
205211 นายวีระพล  -  คงนุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 2 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
604016 นายณรงค์  -  พรมงาม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 8 กันยายน 2546
17 ปี 7 เดือน 6 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205214 นายกฤษณพงค  -  ฟองสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 8 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205229 นายอดุลย์  -  พุกอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 22 ตุลาคม 2546
17 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207264 นางวัชรี  -  วงศ์ทะเนตร อาจารย์ วันที่ 4 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 10 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
260301 นางนฤมล  -  อ้วนสะอาด อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546
18 ปี 2 เดือน 11 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260305 นางสาวดนูนารถ  -  จีนอนันต์ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 20 มิถุนายน 2546
17 ปี 9 เดือน 25 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
518104 นางสาวจินตนา  -  อินทร์อยู่ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วันที่ 25 ธันวาคม 2546
17 ปี 3 เดือน 20 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
502009 นางสาววรรณ์นงอร  -  วริศนิรันตรกูล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546
17 ปี 5 เดือน 3 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
604009 นางสาวเพลินพิศ  -  สีตื้อ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน วันที่ 18 เมษายน 2546
17 ปี 11 เดือน 27 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
505022 นางสาวสุรีรัตน์  -  เสือน้อย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2546
17 ปี 8 เดือน 24 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
523134 นายปรีชา  -  สะพานทอง วิศวกร ปฏิบัติการ วันที่ 1 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
723037 นายสิทธิพล  -  แก้วมา พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
823057 นายสายชล  -  สิงห์แสง พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2546
17 ปี 10 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
524139 นายศุภสิน  -  ดีมี วิศวกร ปฏิบัติการ วันที่ 25 มีนาคม 2546
18 ปี 0 เดือน 20 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
824059 นางปราณี  -  ไชยแก้ว พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 28 มีนาคม 2546
18 ปี 0 เดือน 17 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
824060 นายวีระชัย  -  สอนแก้ว พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 28 มีนาคม 2546
18 ปี 0 เดือน 17 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
515090 นางอมรรัตน์  -  ศรีลา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 7 ตุลาคม 2546
17 ปี 6 เดือน 8 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
516152 นางสาวปิยะนารถ  -  ริมทอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 7 ตุลาคม 2546
17 ปี 6 เดือน 8 วัน
กองศิลปวัฒนธรรม
610031 นายโชตวิชช์  -  อินทนนท์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน วันที่ 7 ตุลาคม 2546
17 ปี 6 เดือน 8 วัน
แผนกโสตทัศนศึกษา
511059 นายนฤดิตถ์  -  นาเหมือง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546
17 ปี 5 เดือน 4 วัน
งานพัสดุ
711023 นายสันติ  -  เขียวสดใส พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน วันที่ 7 ตุลาคม 2546
17 ปี 6 เดือน 8 วัน
งานยานพาหนะ
518099 นางสายสุนีย์  -  คำวรรณะ นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ วันที่ 18 สิงหาคม 2546
17 ปี 7 เดือน 27 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809018 นางมยุเรศ  -  หมื่นไชย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 7 กรกฎาคม 2546
17 ปี 9 เดือน 8 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809027 นางสุมาลี  -  ตันบุญ พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 20 ตุลาคม 2546
17 ปี 5 เดือน 25 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809028 นางกฤษณา  -  แก้วรัตม์ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน วันที่ 25 กรกฎาคม 2546
17 ปี 8 เดือน 20 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
203111 นายอิสระ  -  อินจันทร์ รองศาสตราจารย์ วันที่ 14 มิถุนายน 2547
16 ปี 9 เดือน 30 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202040 นายประพันธ์  -  แจ้งเอี่ยม อาจารย์ วันที่ 14 มิถุนายน 2547
16 ปี 9 เดือน 30 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202041 นายสำเริง  -  ถึงคุณ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2547
16 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202044 นางสาวดวงพร  -  บี่หัตถกิจกูล อาจารย์ วันที่ 14 มิถุนายน 2547
16 ปี 9 เดือน 30 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202048 นางสุพัตตรา  -  ตันติจริยาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2547
16 ปี 10 เดือน 6 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202053 นายสุรพล  -  สิงห์เนตร อาจารย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2547
16 ปี 10 เดือน 6 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202054 นายมณฑณ  -  ศรีสุข อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2547
16 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203101 นายกิตติ  -  เมืองตุ้ม อาจารย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2547
16 ปี 4 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206258 นายพิชัย  -  ใจกล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547
17 ปี 2 เดือน 5 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
203109 นายพีระพล  -  ขุนอาสา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2547
16 ปี 11 เดือน 3 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203110 นางรสสุคนธ์  -  วงษ์ดอกไม้ อาจารย์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547
16 ปี 11 เดือน 1 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203124 นายพงษ์ศักดิ์  -  อ้นมอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2547
16 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260314 นางสาวจุฬาลักษณ์  -  รักพงษ์ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2547
16 ปี 8 เดือน 10 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
205212 นายยศภัทรชัย  -  คณิตปัญญาเจริญ อาจารย์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2547
16 ปี 11 เดือน 1 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205213 นายสันติ  -  บุญทัศนกุล อาจารย์ วันที่ 1 มีนาคม 2547
17 ปี 1 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205234 นายภานุวัฒน์  -  ขันจา อาจารย์ วันที่ 14 มิถุนายน 2547
16 ปี 9 เดือน 30 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205240 นายสารัลย์  -  กระจง อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2547
16 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
612038 นางภัทราพร  -  จันทร์กระจ่าง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2547
16 ปี 10 เดือน 27 วัน
กองนโยบายและแผน
0031 นายภูมิพัฒน์  -  พัทดิพันธ์ปรีดา อาจารย์ วันที่ 18 มีนาคม 2547
17 ปี 0 เดือน 26 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
206256 นางสาวกมลสร  -  ลิ้มสมมุติ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2547
16 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
207262 นางสงกรานต์  -  ถุงแก้ว อาจารย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2547
16 ปี 10 เดือน 0 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
207267 นายพิทยา  -  ยาโม้ อาจารย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2547
16 ปี 5 เดือน 18 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
260311 นายธวัชชัย  -  เดชพรม อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547
16 ปี 8 เดือน 18 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260313 นายธวัชชัย  -  ติสี อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 มิถุนายน 2547
16 ปี 10 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809009 นางสาวทิพยาภรณ์  -  สีทา พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 17 มิถุนายน 2547
16 ปี 9 เดือน 27 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
623049 นางนิติพร  -  ป้องแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2547
16 ปี 6 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
524140 นางสาวธนธรณ์  -  ศรีเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 17 พฤษภาคม 2547
16 ปี 10 เดือน 27 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
811039 นายเที่ยงธรรม  -  อินทะ คนสวน ปฏิบัติงาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2547
16 ปี 10 เดือน 27 วัน
งานอาคารสถานที่
811041 นายพูล  -  ศรีคมขำ พนักงานสถานที่ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2547
16 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
809029 นางสาวนภาดาว์  -  เมืองด่าน พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 5 ตุลาคม 2547
16 ปี 6 เดือน 9 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
201003 นางสาวเบญจมาศ  -  เกิดมาลัย อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2548
15 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
201007 นางสาวศิริกาญจน์  -  ศรีวิศาล อาจารย์ วันที่ 27 มิถุนายน 2548
15 ปี 9 เดือน 17 วัน
คณะครุศาสตร์
201015 นายพรพัฒน์  -  ฤทธิชัย อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2548
15 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
201017 นางสาวอรุชา  -  พึ่งอินทร์ อาจารย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548
15 ปี 5 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
260297 นางสาวทิวาพร  -  เพ็ชรน่วม อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548
15 ปี 5 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
201312 นางสาวอุบลวรรณ  -  สายทอง อาจารย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548
15 ปี 5 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
203102 นายวีรศักดิ์  -  จอมกิติชัย อาจารย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2548
15 ปี 8 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203103 นางวันวิสาข์  -  พิระภาค อาจารย์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2548
15 ปี 8 เดือน 26 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202038 นางสาวสุภัคกาญจน์  -  จิวาลักษณ์ อาจารย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548
15 ปี 5 เดือน 18 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202039 นางสาวปาริชาต  -  กัณฑาทรัพย์ อาจารย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548
15 ปี 5 เดือน 18 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203140 นางสุนีย์  -  กันแจ่ม อาจารย์ วันที่ 2 ธันวาคม 2548
15 ปี 4 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202069 นายจาตุรันต์  -  จริยารัตนกุล อาจารย์ วันที่ 27 มิถุนายน 2548
15 ปี 9 เดือน 17 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202076 นายอภินันท์  -  ปานเพชร อาจารย์ วันที่ 4 มกราคม 2548
16 ปี 3 เดือน 9 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
260316 นายพเยาว์  -  น้อยคำนุช อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 11 กรกฎาคม 2548
15 ปี 9 เดือน 3 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
204179 นางชนิกานต์  -  อัชวนันท์ อาจารย์ วันที่ 27 มิถุนายน 2548
15 ปี 9 เดือน 17 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205228 นายอรุณเดช  -  บุญสูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
15 ปี 5 เดือน 3 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205230 นางอังกาบ  -  บุญสูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
15 ปี 5 เดือน 3 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207263 นางสาววรางคณา  -  สุติน อาจารย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548
15 ปี 5 เดือน 18 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
260308 นางขวัญเรือน  -  จันใจ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 26 กันยายน 2548
15 ปี 6 เดือน 18 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260309 นางสาวพิตะวัน  -  ทิอ่อน อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548
15 ปี 5 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
517093 นางสาวนิตยา  -  เกตุครุฑ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ วันที่ 7 ธันวาคม 2548
15 ปี 4 เดือน 7 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
260315 นางสาวกันยาลักษณ์  -  สมท่า อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548
15 ปี 11 เดือน 5 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
511143 นางพรรณลักษณ์  -  ดุลยะลา นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ วันที่ 21 มีนาคม 2548
16 ปี 0 เดือน 23 วัน
งานพัสดุ
512065 นายเอกชัย  -  ศรีสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 28 มีนาคม 2548
16 ปี 0 เดือน 16 วัน
กองนโยบายและแผน
513073 นายกชกร  -  เขียวอรุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 23 มิถุนายน 2548
15 ปี 9 เดือน 21 วัน
กองบริการการศึกษา
202045 นายสุริยา  -  คำกุนะ อาจารย์ วันที่ 26 มิถุนายน 2549
14 ปี 9 เดือน 18 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
206257 นางสาวนันทา  -  เป็งเนตร์ อาจารย์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
15 ปี 2 เดือน 12 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
603010 นางสุกัญญา  -  ขัตติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 4 มกราคม 2549
15 ปี 3 เดือน 9 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205210 นางสาวศุทธินี  -  กล่อมแสร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
14 ปี 5 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205218 นายวรพล  -  มะโนสร้อย อาจารย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2549
14 ปี 4 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
512063 นางสาวเพ็ญประภา  -  มนแพวงศานนท์ สถาปนิก ปฏิบัติการ วันที่ 12 กันยายน 2549
14 ปี 7 เดือน 1 วัน
กองนโยบายและแผน
515082 นายกำธร  -  ผาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 12 กันยายน 2549
14 ปี 7 เดือน 1 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
260281 นางสาวเสาวณีย์  -  จันทร อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 16 มิถุนายน 2549
14 ปี 9 เดือน 28 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809008 นางมะลิ  -  อุ่นไฝ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
15 ปี 2 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
603007 นายเชาวฤทธิ์  -  วันเสาร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
14 ปี 5 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
809026 นางปนัดดา  -  เสือสกุล ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มีนาคม 2549
15 ปี 1 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
506150 นางสาวนันทภัค  -  ทองศรีอ้น บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549
14 ปี 5 เดือน 7 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
515086 นางสาวทักษอร  -  พุ่มสิริโรจน์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2549
14 ปี 8 เดือน 12 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
610033 นายชลธี  -  ไกรกิจราษฎร์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
14 ปี 5 เดือน 12 วัน
แผนกโสตทัศนศึกษา
518108 นายชลัช  -  แย้มชื่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 4 ธันวาคม 2549
14 ปี 4 เดือน 10 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
509045 นางสาวเนตรนภา  -  ทับผดุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2549
14 ปี 8 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
202050 นางสาวจันทิมา  -  ปกครอง อาจารย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2550
13 ปี 10 เดือน 3 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203114 นางชนิดา  -  เรืองศิริวัฒนกุล อาจารย์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550
13 ปี 9 เดือน 3 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203118 นายธนิต  -  เมธีนุกูล อาจารย์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550
13 ปี 9 เดือน 3 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203119 นายชาติทนง  -  โพธิ์ดง อาจารย์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550
13 ปี 9 เดือน 3 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223276 นายพิภพ  -  มณีจำนงค์ อาจารย์ วันที่ 17 กันยายน 2550
13 ปี 6 เดือน 28 วัน
วิทยาลัยน่าน
260310 นางพิริยาภรณ์  -  วิทยานันท์ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 มีนาคม 2550
14 ปี 1 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
204186 นายจักรพันธ์  -  ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2550
13 ปี 9 เดือน 27 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204187 นายเพิ่มศักดิ์  -  พันธ์แตง อาจารย์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550
13 ปี 9 เดือน 3 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204188 นางศรีไพร  -  สกุลพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550
13 ปี 9 เดือน 3 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
502007 นางจารุวรรณ  -  กังวาล บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2550
13 ปี 11 เดือน 14 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
204189 นางสุกัญญา  -  สุจาคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550
13 ปี 9 เดือน 3 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204191 นางสาวกัลยรัตน์  -  คำพรม อาจารย์ วันที่ 17 กันยายน 2550
13 ปี 6 เดือน 28 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204192 นายธนเทพ  -  สุดแสง อาจารย์ วันที่ 17 กันยายน 2550
13 ปี 6 เดือน 28 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205219 นางสาวอุสุมา  -  พันไพศาล อาจารย์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550
13 ปี 9 เดือน 3 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205220 นายพิทักษ์  -  คล้ายชม อาจารย์ วันที่ 25 ตุลาคม 2550
13 ปี 5 เดือน 20 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205221 นางสาวรัชดา  -  คำจริง อาจารย์ วันที่ 25 ตุลาคม 2550
13 ปี 5 เดือน 20 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205222 นายรัฐพล  -  ดุลยะลา อาจารย์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550
13 ปี 4 เดือน 26 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
513074 นางสาวภมรมาศ  -  เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 มีนาคม 2550
14 ปี 1 เดือน 13 วัน
กองบริการการศึกษา
510054 นางสาวศรีวราพร  -  คำอ่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 มีนาคม 2550
14 ปี 1 เดือน 13 วัน
สำนักงานเลขานุการ
260288 นางปิยะเนตร  -  อ้วนสะอาด อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 17 กันยายน 2550
13 ปี 6 เดือน 28 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260318 นางสาวสุดารัตน์  -  ฟักแก้ว อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550
13 ปี 9 เดือน 14 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260319 นายฐิตติพรรธน์  -  อินทรประดิษฐ์ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
13 ปี 5 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260320 นางสาวพัชรินทร์  -  หุณฑสาร อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 17 กันยายน 2550
13 ปี 6 เดือน 28 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260321 นางสาวพิมพ์ธนินี  -  จันทรารัตน์ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 17 กันยายน 2550
13 ปี 6 เดือน 28 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
506024 นางรวีวรรณ  -  มงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 4 กันยายน 2550
13 ปี 7 เดือน 10 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
524138 นางสาวอำภา  -  มาลูน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2550
13 ปี 4 เดือน 12 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
514078 นางสาวภัทรานิษฐ์  -  บุรีรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 4 กันยายน 2550
13 ปี 7 เดือน 10 วัน
กองบริหารงานบุคคล
710014 นางสาวณัฐนันท์  -  มาอยู่ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550
14 ปี 2 เดือน 7 วัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
520119 นายศุภวัฒ  -  ใสแจ่ม นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 22 มกราคม 2550
14 ปี 2 เดือน 22 วัน
สวนพฤษศาสตร์
508039 นางสาวรัชนี  -  มีพันธ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2550
13 ปี 4 เดือน 12 วัน
บัณฑิตวิทยาลัย
509041 นางสาวพัชญา  -  ปลีกแสง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2550
13 ปี 4 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
709013 นางนิติรัตน์  -  อินกล่ำ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2550
13 ปี 4 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809023 นางสมพร  -  คงสา พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 2 กรกฎาคม 2550
13 ปี 9 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
523136 นางปภาภรณ์  -  ปินตามูล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 4 กันยายน 2550
13 ปี 7 เดือน 10 วัน
วิทยาลัยน่าน
201004 นายวทัญญู  -  ขลิบเงิน อาจารย์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551
12 ปี 6 เดือน 0 วัน
คณะครุศาสตร์
201012 นางสาวจริยา  -  พิชัยคำ อาจารย์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551
12 ปี 6 เดือน 0 วัน
คณะครุศาสตร์
201013 นายอภิชาติ  -  สุขอร่าม อาจารย์ วันที่ 1 เมษายน 2551
13 ปี 0 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
201011 นางวราภรณ์  -  มิ่งขวัญ อาจารย์ วันที่ 2 มกราคม 2551
13 ปี 3 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
202034 นายชาริสร์  -  เสนาป่า อาจารย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551
12 ปี 9 เดือน 25 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202047 นางสาวสุดารัตน์  -  รอดบุญส่ง อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2551
12 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202049 นางสาวตรงกมล  -  สนามเขต อาจารย์ วันที่ 23 มิถุนายน 2551
12 ปี 9 เดือน 21 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202059 นางสาวนฤภรณ์  -  พิมมงคล อาจารย์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551
12 ปี 6 เดือน 0 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202060 นางสาววรรณี  -  ทองระย้า อาจารย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551
12 ปี 9 เดือน 25 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202061 นายอนันต์  -  จันทิหล้า อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
12 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203120 นายเผด็จการ  -  กันแจ่ม อาจารย์ วันที่ 1 เมษายน 2551
13 ปี 0 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202036 นายวุฒินันทน์  -  น้อยหัวหาด อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2551
12 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203123 นายวรวุฒิ  -  ธุวะคำ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2551
12 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203128 นางสาวศศิธร  -  สุขจิตต์ อาจารย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551
12 ปี 9 เดือน 25 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203131 นายวิศิษฎ์  -  มหานิล อาจารย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551
12 ปี 9 เดือน 25 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202042 นายบูรณพงษ์  -  โกเสนารักษ์ อาจารย์ วันที่ 1 เมษายน 2551
13 ปี 0 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202056 นางสาวกณิกนันท์  -  สิงห์สานิตย์ อาจารย์ วันที่ 1 เมษายน 2551
13 ปี 0 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202057 นางสาวเอกฤทัย  -  ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551
12 ปี 6 เดือน 0 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202062 นายภาณุรังษี  -  เดือนโฮ้ง อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
12 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202063 นายวัชระ  -  แตงเทศ อาจารย์ วันที่ 11 กันยายน 2551
12 ปี 7 เดือน 2 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
205225 นายปริญญา  -  ดีรัศมี อาจารย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551
12 ปี 9 เดือน 25 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207265 นางสาวกุลรวี  -  กลิ่นกลั่น อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
12 ปี 9 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
203125 นางสาวณัฐกฤตา  -  บุณณ์ประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2551
12 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203129 นายภาคภูมิ  -  โชคทวีพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551
12 ปี 9 เดือน 25 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260294 นางสาวภิรมย์  -  ศรีสุข อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 19 มิถุนายน 2551
12 ปี 9 เดือน 25 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
505021 นางสาววันนิสา  -  เมฆทับ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
12 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205223 นางสาวกาญจนา  -  ดาวเด่น อาจารย์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
12 ปี 5 เดือน 9 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205224 นายสิทธินันท์  -  ทองศิริ อาจารย์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551
12 ปี 9 เดือน 25 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205226 นายกันต์  -  อินทุวงศ์ รองศาสตราจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
12 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205227 นายทวีศักดิ์  -  วรจักร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
12 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
514080 นางขวัญชนก  -  กาทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 ธันวาคม 2551
12 ปี 4 เดือน 13 วัน
กองบริหารงานบุคคล
512061 นางสาวกรรณิการ์  -  สุจริตจันทร์ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
12 ปี 9 เดือน 13 วัน
กองนโยบายและแผน
515085 นายศักดา  -  พิมพ์แก้ว นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 เมษายน 2551
13 ปี 0 เดือน 12 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
515091 นางสาวธนัชพร  -  นอมี นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
13 ปี 2 เดือน 13 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
260282 นางสาวปิยธิดา  -  จุมพลศรี อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 19 มิถุนายน 2551
12 ปี 9 เดือน 25 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
517092 นางสาวจีรภา  -  ดามัง นักวิจัย ปฏิบัติการ วันที่ 3 มีนาคม 2551
13 ปี 1 เดือน 10 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
260317 นางนิภาพร  -  สุขอร่าม อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
12 ปี 9 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
518102 นางสาวกาญจนา  -  สกุลเพ็ชร บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
12 ปี 9 เดือน 13 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518103 นางสาวสุวิชา  -  ชัยวรรณธรรม บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
12 ปี 9 เดือน 13 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
519116 นางสาวมีนา  -  กรมมี นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
12 ปี 9 เดือน 13 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
509043 นางสาวมัทนา  -  กัดฟัก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 มีนาคม 2551
13 ปี 1 เดือน 10 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
522126 นางสาวรักษิณา  -  ใจจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ วันที่ 8 กันยายน 2551
12 ปี 7 เดือน 5 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
523137 นายกิตติพงษ์  -  ใจคำ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 8 กันยายน 2551
12 ปี 7 เดือน 5 วัน
วิทยาลัยน่าน
622036 นายธีรศานญ์  -  ธนวัฒน์หัตถชัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 เมษายน 2551
13 ปี 0 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
518105 นางสาวพัชรี  -  พันธุ์แตงไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 8 กันยายน 2551
12 ปี 7 เดือน 5 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
618045 นางพรรณพร  -  ผดุงพร ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
12 ปี 9 เดือน 13 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
201326 นายธีระพงษ์  -  ทัพอาจ อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2552
11 ปี 7 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
202067 นายชัยภูมิ  -  ชนะภัย อาจารย์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552
11 ปี 10 เดือน 26 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202070 นางอุบลรัตน์  -  พูลทรัพย์ อาจารย์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
11 ปี 9 เดือน 1 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202071 นายณัฐวุฒิ  -  ขันโพธิ์น้อย อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2552
11 ปี 7 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202073 นายสำเนียง  -  วรรณทอง อาจารย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2552
11 ปี 4 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203133 นางสาวฐิติพร  -  เทียรฆนิธิกูล อาจารย์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552
11 ปี 10 เดือน 26 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203137 นางสาวกนกวรรณ  -  มารักษ์ อาจารย์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552
11 ปี 10 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203139 นางสาวกานต์ธิดา  -  ไชยมา อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
11 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203141 นายวีระศักดิ์  -  แก้วทรัพย์ อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2552
11 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203142 นายธนากร  -  ธนวัฒน์ อาจารย์ วันที่ 7 กันยายน 2552
11 ปี 7 เดือน 6 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203143 นายกิตติ์  -  คุณกิตติ อาจารย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552
11 ปี 5 เดือน 18 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203144 นางอัมพวัน  -  วิริยะรัตนกุล อาจารย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
11 ปี 4 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202074 นายพุทธินันทน์   -  บุญเรือง อาจารย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552
11 ปี 5 เดือน 18 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
204174 นางสาวณัฐศิรี  -  สมจิตรานุกิจ อาจารย์ วันที่ 2 มีนาคม 2552
12 ปี 1 เดือน 11 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204195 นางสาวนันท์มนัส  -  หอมเพียร อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2552
11 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204197 นางสาวพลอยชมพู  -  เชาวนปรีชา อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2552
11 ปี 7 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205232 นางภัทร์อร  -  ฟองสินธุ์ อาจารย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552
11 ปี 9 เดือน 5 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205233 นายไชยยันต์  -  ชนะพรมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552
11 ปี 9 เดือน 5 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205235 นายธนวัฒน์  -  สอนเณร อาจารย์ วันที่ 18 มิถุนายน 2552
11 ปี 9 เดือน 26 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206260 นางสาวพจนีย์  -  แสงมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 5 มกราคม 2552
12 ปี 3 เดือน 8 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
203121 นายอนุชา  -  เรืองศิริวัฒนกุล อาจารย์ วันที่ 5 มกราคม 2552
12 ปี 3 เดือน 8 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
207268 นายเสกสรร  -  อินชะนะ อาจารย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552
11 ปี 5 เดือน 18 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
203127 นายศรัณยู  -  เรือนจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552
11 ปี 5 เดือน 18 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203132 นายโสภณ  -  วิริยะรัตนกุล อาจารย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552
11 ปี 5 เดือน 18 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203136 นายธันยบูรณ์  -  ถาวรวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552
11 ปี 10 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203138 นายพงศ์เทพ  -  จันทร์สันเทียะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 8 มิถุนายน 2552
11 ปี 10 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223271 นางปองขวัญ  -  สร่างทุกข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552
11 ปี 5 เดือน 18 วัน
วิทยาลัยน่าน
260325 นางสาววิมนมาศ  -  วงศ์วิเศษ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 กันยายน 2552
11 ปี 7 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
501002 นางสาวเสาวลักษณ์  -  รัตนชมภู บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วันที่ 5 มิถุนายน 2552
11 ปี 10 เดือน 8 วัน
คณะครุศาสตร์
605022 นายไชยเชษฐ  -  ขวดแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 26 ตุลาคม 2552
11 ปี 5 เดือน 18 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205231 นางสาวพลิศภัสร์  -  คำฟู อาจารย์ วันที่ 2 มิถุนายน 2552
11 ปี 10 เดือน 11 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
513072 นายอุเทน  -  ทองสาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 มิถุนายน 2552
11 ปี 10 เดือน 12 วัน
กองบริการการศึกษา
510052 นางสาวภัทรา  -  คำเพ็ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ วันที่ 26 ตุลาคม 2552
11 ปี 5 เดือน 18 วัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
510056 นางสาวอารีย์  -  นาคมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 5 มกราคม 2552
12 ปี 3 เดือน 8 วัน
สำนักงานเลขานุการ
260304 นางสาวประภาพร  -  วิชญศาสตรา อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552
11 ปี 10 เดือน 26 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260324 นางสาวจุฑามาศ  -  มาประสพ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 กันยายน 2552
11 ปี 7 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
507031 นางหทัยรัตน์  -  สมุทรหล้า นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 ตุลาคม 2552
11 ปี 6 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
510050 นางสาวกุลณี  -  รักษา นักวิชาการนิติกร ปฏิบัติการ วันที่ 26 ตุลาคม 2552
11 ปี 5 เดือน 18 วัน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
508037 นางสุวภัทร  -  ยินดี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 26 ตุลาคม 2552
11 ปี 5 เดือน 18 วัน
บัณฑิตวิทยาลัย
508040 นายวรวัฒน์  -  รักดี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 มิถุนายน 2552
11 ปี 10 เดือน 12 วัน
บัณฑิตวิทยาลัย
509044 นางปรียานุช  -  อินชะนะ พยาบาล ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
11 ปี 5 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
609027 นายวิทยา  -  แหยมบัว ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
11 ปี 5 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809025 นางสาวบุษยารัตน์  -  คำจ้อน พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2552
11 ปี 4 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809030 นางพรทิพย์  -  ศศิกรกุล พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 5 มกราคม 2552
12 ปี 3 เดือน 8 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809031 นางกฤษณา  -  ทิมยิ้ม พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
11 ปี 5 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809032 นางใกล้รุ่ง  -  นินเป้า พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
11 ปี 5 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
915019 นายสิทธิศักดิ์  -  สมุทรหล้า นักวิชาการนักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2552
11 ปี 10 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
718030 นางนิภาพร  -  พ่วงบางโพ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 5 มกราคม 2552
12 ปี 3 เดือน 8 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
510049 นางสาวศุภมาส  -  มณเฑียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
11 ปี 9 เดือน 13 วัน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
809024 นางสาวนรีรัตน์  -  อยู่เย็น พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 5 มกราคม 2552
12 ปี 3 เดือน 8 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
201010 นางวัชราภรณ์  -  บุญยรักษ์ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
10 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
201016 นางสาวศุภราภรณ์  -  ทองสุขแก้ว อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
10 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
202064 นายรัฐพล  -  ทองแตง อาจารย์ วันที่ 18 ตุลาคม 2553
10 ปี 5 เดือน 26 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202066 นายณัฐพงศ์  -  ปันดอนตอง อาจารย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
10 ปี 5 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202078 นางสาวทิพาพร  -  โพธิ์ศรี อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
10 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202079 นางเกวลี  -  รังษีสุทธาภรณ์ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
10 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202080 นายวรวุฒิ  -  ทาแก้ว อาจารย์ วันที่ 18 ตุลาคม 2553
10 ปี 5 เดือน 26 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
204178 นางสาวกรรณิการ์  -  ธรรมสรางกูร อาจารย์ วันที่ 18 ตุลาคม 2553
10 ปี 5 เดือน 26 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205241 นายครรชิต  -  พิระภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 8 มิถุนายน 2553
10 ปี 10 เดือน 5 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207266 นางสาวนูรลีซาวาตี  -  อาแด อาจารย์ วันที่ 18 ตุลาคม 2553
10 ปี 5 เดือน 26 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
203146 นางสาวสิริวดี  -  พรหมน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
10 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203152 นางสาวจิราภรณ์  -  นิคมทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 8 ตุลาคม 2553
10 ปี 6 เดือน 6 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223275 นายภูดิท  -  เรืองรอง อาจารย์ วันที่ 2 มีนาคม 2553
11 ปี 1 เดือน 11 วัน
วิทยาลัยน่าน
1023003 นายกฤษดากร  -  เพ็ชรดิษฐ อาจารย์ วันที่ 2 มีนาคม 2553
11 ปี 1 เดือน 11 วัน
วิทยาลัยน่าน
503013 นางอิศรา  -  ทั่งรอด นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553
10 ปี 11 เดือน 11 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
604015 นายสุทิน  -  อินทะ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2553
10 ปี 11 เดือน 4 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
605021 นายสมพร  -  หมวกทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
10 ปี 5 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
705009 นางสาวนิตยา  -  เรือนจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
10 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205237 นายอภิศักดิ์  -  พรหมฝาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 8 มิถุนายน 2553
10 ปี 10 เดือน 5 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205239 นายเจนศักดิ์  -  คชนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 เมษายน 2553
11 ปี 0 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205250 นายสิงหา  -  ปรารมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 8 มิถุนายน 2553
10 ปี 10 เดือน 5 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
515089 นายสุพจน์  -  ศรีพลากิจ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553
10 ปี 9 เดือน 2 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
513076 นางสาววัชรี  -  เหมดี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553
10 ปี 11 เดือน 11 วัน
กองบริการการศึกษา
513077 นางสาวอภิชญา  -  อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553
10 ปี 11 เดือน 11 วัน
กองบริการการศึกษา
517095 นางสาวกรณิศ  -  ธนงกิจ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
10 ปี 5 เดือน 12 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
507032 นางสาวเกศวารี  -  แก้วจู นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
10 ปี 6 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
507033 นางพนารัตน์  -  หาญสมบัติ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553
10 ปี 11 เดือน 11 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
519118 นางสาววิไลภรณ์  -  อินนัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 4 มกราคม 2553
11 ปี 3 เดือน 9 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
514146 นายชุตินันท์  -  จันทร์ยวง นิติกร ปฏิบัติการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553
10 ปี 11 เดือน 11 วัน
กองบริหารงานบุคคล
914017 นางวิไลลักษณ์  -  แสงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 3 พฤษภาคม 2553
10 ปี 11 เดือน 11 วัน
กองบริหารงานบุคคล
713026 นางสาวนลินี  -  เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 3 พฤษภาคม 2553
10 ปี 11 เดือน 11 วัน
กองบริการการศึกษา
518109 นายพิเชษฐ์  -  ลือโฮ้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553
10 ปี 9 เดือน 2 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
509042 นางสาววรรณศิริ  -  ศรีสุวรรณ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
10 ปี 5 เดือน 5 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
609026 นางสาวโสภชา  -  เทพกัน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 3 พฤษภาคม 2553
10 ปี 11 เดือน 11 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0058 นายรักศักดิ์  -  เลิศคงคาทิพย์ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2554
9 ปี 10 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
201018 นางสาวสุพิน  -  ใจแก้ว อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2554
9 ปี 10 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
201020 นางสาวฐิติมา  -  หิรัญรักษ์ อาจารย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554
9 ปี 10 เดือน 1 วัน
คณะครุศาสตร์
201022 นายธนโชค  -  จันทร์สูง อาจารย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554
9 ปี 10 เดือน 1 วัน
คณะครุศาสตร์
201021 นางดุษฎี  -  อุปการ อาจารย์ วันที่ 13 สิงหาคม 2554
9 ปี 8 เดือน 1 วัน
คณะครุศาสตร์
202043 นางสาววิลาวัณย์  -  วิษณุเวคิน อาจารย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
260322 นายศุภกร  -  ทองสุขแก้ว อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554
9 ปี 5 เดือน 10 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
202065 นางจุฬา  -  ม่วงกล่ำ อาจารย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202075 นายวิทยา  -  สุขสา อาจารย์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
9 ปี 5 เดือน 0 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202083 นางสาวอลิศรา  -  แก้วชะเนตร อาจารย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554
9 ปี 10 เดือน 1 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203145 นายพิศิษฐ์  -  นาคใจ อาจารย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203148 นางสาวชื่นกมล  -  ปัญญายง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202058 นางสาวยมลภัทร  -  ภัทรคุปต์ อาจารย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554
9 ปี 10 เดือน 1 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202081 นางสาวทิพย์วรรณ  -  จันทร์ศรีงาม อาจารย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554
9 ปี 10 เดือน 1 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202082 นางสาวพรรณรัตน์  -  หวังเอื้ออัตตชน อาจารย์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554
9 ปี 10 เดือน 1 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
204190 นางสาวพิชญาพร  -  พีรพันธุ์ อาจารย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204198 นางสาวนิยดา  -  รักวงษ์ อาจารย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204200 นายสิทธิพร  -  พรอุดมทรัพย์ อาจารย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204201 นางสาวเรณู  -  เมฆทับ อาจารย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204202 นางสาวกมลวรรณ  -  มั่งคั่ง อาจารย์ วันที่ 3 ตุลาคม 2554
9 ปี 6 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0069 นายอนุชา  -  ริกากรณ์ อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2554
9 ปี 10 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205236 นายธนภูมิ  -  เฟื่องเพียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
9 ปี 4 เดือน 24 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205238 นางสาววราภรณ์  -  ชนะพรมมา อาจารย์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
9 ปี 4 เดือน 24 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205243 นายธีรศักดิ์  -  อุปการ อาจารย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
203147 นางสาวเณริสสา  -  อ่อนขำ อาจารย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203150 นายปริญญา  -  ไกรวุฒินันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 2 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223274 นางสาวลัดณา  -  ศรีอัมพรเอกกุล อาจารย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
204164 นายจักภพ  -  พานิช อาจารย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
260327 นางสาวภัทราวดี  -  กาทอง อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 29 มิถุนายน 2554
9 ปี 9 เดือน 16 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260329 นายสายชล  -  เกิดแก้ว อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 29 มิถุนายน 2554
9 ปี 9 เดือน 16 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
605017 นายธรรมวุฒิ  -  ผ่องใส ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
9 ปี 8 เดือน 26 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
506025 นายวิรุฬ์  -  โตจันทร์ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
205242 นายวาทิต  -  วงษ์ดอกไม้ อาจารย์ วันที่ 1 เมษายน 2554
10 ปี 0 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205245 นายสมเจตน์  -  บุญชื่น อาจารย์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554
9 ปี 5 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
515087 นางนลินรัตน์  -  วิเทศสนธิ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 กันยายน 2554
9 ปี 7 เดือน 13 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
613041 นางสุนารี  -  แก้วม่วง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิถุนายน 2554
9 ปี 10 เดือน 13 วัน
กองบริการการศึกษา
260303 นางสาวสิริวรรณ  -  เกียรติกอบชัย อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260306 นางสาวคชาภรณ์  -  อุดเลิศ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
507034 นางสาวกัญญาภัทร  -  จันบรรทัด นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ วันที่ 1 กันยายน 2554
9 ปี 7 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
519115 นางสาวนารีนารถ  -  ภารังกูล นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
9 ปี 4 เดือน 30 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
601002 นายสมพงษ์  -  พิมพ์ปทุมโชติ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน วันที่ 1 กันยายน 2554
9 ปี 7 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
520120 นางสาวธนิกานต์  -  หลิมเจริญ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
สวนพฤษศาสตร์
523133 นางแคทลียา  -  ดาใจคำ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
514154 นายภัทร  -  จันทร์ยวง นิติกร ปฏิบัติการ วันที่ 1 ธันวาคม 2554
9 ปี 4 เดือน 14 วัน
กองบริหารงานบุคคล
914018 นายวินัย  -  ตาใส่ นักทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
9 ปี 4 เดือน 30 วัน
กองบริหารงานบุคคล
914011 นายเกรียงไกร  -  หาญสมบัติ นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
9 ปี 9 เดือน 14 วัน
กองบริหารงานบุคคล
527142 นายสมเกียรติ  -  ธนงกิจ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 กันยายน 2554
9 ปี 7 เดือน 13 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
518106 นายนพปฎล  -  สอนอินทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 กันยายน 2554
9 ปี 7 เดือน 13 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518111 นางสาวอมรรัตน์  -  บุญอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
9 ปี 11 เดือน 13 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
709012 นางชิตาพัณณ์  -  แดงกองโค ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2554
9 ปี 10 เดือน 7 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
201014 นางสาวอุษณีย์  -  เขนยทิพย์ อาจารย์ วันที่ 6 ธันวาคม 2555
8 ปี 4 เดือน 8 วัน
คณะครุศาสตร์
201023 นายปฐมพงศ์  -  อยู่จำนงค์ อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
201025 นางสาวพัณนิดา  -  อุปหนอง อาจารย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2555
8 ปี 3 เดือน 24 วัน
คณะครุศาสตร์
201026 นายทวีสิทธิ์  -  ปัญญายง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555
8 ปี 10 เดือน 6 วัน
คณะครุศาสตร์
201027 นางพิชินี  เดือนดาว  ยาปัน อาจารย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2555
8 ปี 5 เดือน 20 วัน
คณะครุศาสตร์
201028 นางสาวณฐพร  -  อารีญาติ อาจารย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
8 ปี 5 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
203154 นางชาณิภา  -  ซ่อนกลิ่น อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
202072 นางสาวลลิตา  -  สัมฤทธิตานนท์ อาจารย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555
8 ปี 10 เดือน 6 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202084 นางสาวชลธิดา  -  อุเทศนันท์ อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202085 นางสาวสมศรี  -  คะสัน อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202088 นางสาววราภรณ์  -  อู่ทรัพย์ อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202089 นางสาวจิราภรณ์  -  ภู่เทศ อาจารย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555
8 ปี 10 เดือน 6 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202090 นางสาวมญชุดา  -  สุพรจักร อาจารย์ วันที่ 10 กันยายน 2555
8 ปี 7 เดือน 3 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202091 นายอุทัย  -  ละชั่ว อาจารย์ วันที่ 10 กันยายน 2555
8 ปี 7 เดือน 3 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202092 นางสาวสาวิณี  -  รอดสิน อาจารย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2555
8 ปี 5 เดือน 20 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203153 นางสาวกิตติวรรณ  -  จันทร์ฤทธิ์ อาจารย์ วันที่ 26 มกราคม 2555
9 ปี 2 เดือน 19 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203155 นายคเชนทร์  -  ซ่อนกลิ่น อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203156 นางสาวพันธุ์ทิพย์  -  ถือเงิน อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203157 นางสาววชิราภรณ์  -  เขียวมั่ง อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203158 นางสาวนราวดี  -  นวลสอาด อาจารย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555
8 ปี 10 เดือน 6 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203159 นางสาวสุทธิดา  -  วิทนาลัย อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204199 นายสถิต  -  วงศ์แสนศรี อาจารย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
8 ปี 8 เดือน 28 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204203 นายสมเกียรติ  -  ดอนทองแดง อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204204 นางสาวกุลยา  -  อุปพงษ์ อาจารย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555
8 ปี 10 เดือน 6 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204205 นางสาวตุลาพร  -  จันทร์กวี อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204206 นางสาววรพรรณ  -  รัตนทรงธรรม อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
8 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204207 นายวิสุทธิ์  -  สุขบำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
8 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205248 นางสาวสุภัตรา  -  ปินจันทร์ อาจารย์ วันที่ 4 กันยายน 2555
8 ปี 7 เดือน 9 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205249 นายดุษฎี  -  บุญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555
8 ปี 10 เดือน 6 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205251 นางสาวเรือนขวัญ  -  หรุ่นเริงใจ อาจารย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2555
8 ปี 5 เดือน 20 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206261 นางสาววราภรณ์  -  ภู่ภักดีพันธ์ อาจารย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555
8 ปี 10 เดือน 6 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
207269 นางสาวอาริตา  -  สัมมารัตน์ อาจารย์ วันที่ 1 เมษายน 2555
9 ปี 0 เดือน 12 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
223277 นายอิทธิโชตน์  -  โชติกุณฑ์พันธุ์ อาจารย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2555
8 ปี 5 เดือน 20 วัน
วิทยาลัยน่าน
260307 นางสาวทิพารัตน์  -  ศิริเรืองสกุล อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 24 ตุลาคม 2555
8 ปี 5 เดือน 20 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260328 นางสาวจันทิมา  -  สังบัวแก้ว อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2555
8 ปี 4 เดือน 11 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260330 นางสาวปุญญิสา  -  สัมพันธ์ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
8 ปี 11 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
502006 นางสาวจุฑาทิพย์  -  พรมจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2555
8 ปี 4 เดือน 11 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
502008 นายวัชระพงศ์  -  เครือบคนโท นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2555
8 ปี 4 เดือน 11 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
602005 นางสาวอัจฉรา  -  ตันตระกูล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 10 มกราคม 2555
9 ปี 3 เดือน 4 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603011 นางสาวเจญรัตน์  -  อินจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2555
8 ปี 8 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
603012 นางสาวปัทมา  -  วอนกล่ำ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2555
8 ปี 8 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
522129 นายปองภพ  -  หรั่งเจริญ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2555
8 ปี 8 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
605020 นายกิตติพงษ์  -  ยินดีสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 16 มีนาคม 2555
9 ปี 0 เดือน 28 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
914013 นางสาวนัทชนิจ  -  ป่านฉะนี้ นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
9 ปี 1 เดือน 22 วัน
กองบริหารงานบุคคล
513155 นายกัลป์ไชย  -  ชัยอารีราษฎร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2555
8 ปี 4 เดือน 11 วัน
กองบริการการศึกษา
511141 นายเศกสรร  -  แก้วทองมา นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2555
8 ปี 4 เดือน 11 วัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
510053 นายณัฐพงศ์  -  แก้วทองมา วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2555
8 ปี 4 เดือน 11 วัน
แผนกโสตทัศนศึกษา
611037 นายอธิพงษ์  -  ชูแดง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2555
8 ปี 4 เดือน 11 วัน
งานอาคารสถานที่
618046 นางสาวศรุตยา  -  จ๋อยฟอง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
9 ปี 1 เดือน 22 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
508036 นางสาวปนัดดา  -  สุวรรณสุข นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2555
8 ปี 8 เดือน 10 วัน
บัณฑิตวิทยาลัย
521121 นายสุธี  -  อยู่ยิ้ม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ วันที่ 3 ธันวาคม 2555
8 ปี 4 เดือน 11 วัน
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
521122 นายธนสร  -  ขอบเหลือง นักวิชาการประกันคุณภาพ ปฏิบัติการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
9 ปี 1 เดือน 22 วัน
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
526127 นางศิริพร  -  ธุวดาราตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2555
8 ปี 8 เดือน 12 วัน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
522128 นายพเยาว์  -  เลี้ยงประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2555
8 ปี 8 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522130 นายวิศรุต  -  ทองสุข นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 3 กันยายน 2555
8 ปี 7 เดือน 10 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522131 นายก้องเกียรติ  -  หาญสมบัติ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 20 สิงหาคม 2555
8 ปี 7 เดือน 24 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522132 นายเอกปริญญา  -  มั่นสวาทไพบูลย์ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ วันที่ 20 สิงหาคม 2555
8 ปี 7 เดือน 24 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
622048 นายวัชรินทร์  -  เครือเมือง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2555
8 ปี 4 เดือน 11 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
523135 นางสาวปานจรี  -  นามวงศ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 ธันวาคม 2555
8 ปี 4 เดือน 11 วัน
วิทยาลัยน่าน
1001002 นางสาวสุมิตรา  -  โรจนนิติ อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
1001006 นายระพินทร์  -  โพธิ์ศรี รองศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
203149 นายสุทธิพันธุ์  -  แดงใจ อาจารย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2556
7 ปี 10 เดือน 6 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
223035 นางสาวสุมนธา  -  คชฤทธิ์ อาจารย์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
7 ปี 11 เดือน 4 วัน
วิทยาลัยน่าน
203160 นายพัทธชัย  -  ปิ่นนาค อาจารย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2556
7 ปี 5 เดือน 20 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203161 นายกฤษณะ  -  คำฟอง อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
701003 นายนิกร  -  ทองดี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
205334 นายปฏิพัทธิ์  -  ถนอมพงษ์ชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 9 ธันวาคม 2556
7 ปี 4 เดือน 5 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1007039 นางจิรพรรณ  -  ทองมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
1023043 นายไพฑูรย์  -  จันทสิงห์ อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
260331 นางสาวมณีนุช  -  ใจวงษ์ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
7 ปี 11 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260332 นางสาวสุวทิพย์  -  สร้อยจิตร อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2556
7 ปี 8 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260333 นางสาวผณินทร์  -  มาคสิรีรินทร์ อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 1 สิงหาคม 2556
7 ปี 8 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1220013 นางสุวรรณา  -  นามวงศ์ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
สวนพฤษศาสตร์
1101001 นางยุพเรศน์  -  แตงสุวรรณ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
1101002 นางบุญษา  -  จันคำ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
1102003 นางเขมิกา  -  ดามา พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1102004 นางวันเพ็ญ  -  หน่อแก้ว พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000000 นางมาลี  -  ยิ้มเพชร พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1105010 นางกฤตพร  -  ศรีลำ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1105011 นางสาวนารีรัตน์  -  พรมสอน พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
506027 นางสาวพรษร  -  กำแพงแก้ว นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 25 มีนาคม 2556
8 ปี 0 เดือน 19 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
706011 นางน้ำฝน  -  เฟื่องมะณี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1106014 นายนัทธพงศ์  -  นามวงศ์ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1223024 นายณรงค์ศักดิ์  -  ปากอง เจ้าหน้าที่เทคนิคโสตทัศนูปกรณ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
7 ปี 11 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
514147 ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  -  พิมพ์สาร บุคลากร ปฏิบัติการ วันที่ 25 มีนาคม 2556
8 ปี 0 เดือน 19 วัน
กองบริหารงานบุคคล
615044 นางสาวชุติกาญจน์  -  ใจมา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
1115072 นางสาวอารัญ  -  ปานคำ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
1115073 นายปรีชา  -  เรือนมูล พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
1115074 นายเลอศักดิ์  -  หนูดี พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
710016 นางสุภาภรณ์  -  ซ้อนใส ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 25 มีนาคม 2556
8 ปี 0 เดือน 19 วัน
งานสารบรรณ
1111028 นายชวกิจ  -  ชัยสมิต พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานยานพาหนะ
1111029 นายดิเรก  -  ม่วงเลี้ยง พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานยานพาหนะ
1111030 นายพุฒิพงศ์  -  โตอุ่นเพ็ชร พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานยานพาหนะ
1111031 นายสยาม  -  หนูดี พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
1111032 นางทองใบ  -  ดีคำน้อย พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111033 นายวันชาติ  -  ชูยิ้ม พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
1111034 นายอภิเศก  -  ครองเมือง พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
1111035 นายสันติ  -  คุ้มแสง พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
1111036 นายณัฐพงษ์  -  บุญทองเนียม พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
1111037 นางวราภรณ์  -  นวลจอน พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111038 นายสะท้าน  -  ชิงทอง พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
1111039 นายธนัน  -  อุ่นนิ่ม พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
1111040 นายไพรทูล  -  อุ่นนิ่ม พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
1111041 นางสุรีย์รัตน์  -  พึ่งพันธ์ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111042 นางสาวอรุณี  -  เดชทับทัน พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111044 นางฉันทนา  -  ทิมแป้น พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111045 นางฉวีวรรณ  -  กลิ่นแจ่ม พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111046 นางสาวบัวลม  -  คำเทศน์ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111047 นางสาวสุกัญญา  -  ทองสันตะ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111049 นางสาววรรณกร  -  กุมารสิทธิ์ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111050 นางสาวศยามล  -  ประเสริฐสังข์ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111051 นางสาวดารุณี  -  หน่อแก้ว พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111053 นายสด  -  ใสยิ่ง พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
1111055 นายสมชาย  -  ดีป้องไพร พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111056 นายบุญยืน  -  อ่อนคง พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111057 นายสมควร  -  ทุ่มทอง พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111058 นายสง่า  -  ทิจันทร์ พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111061 นายมนตรี  -  เมฆไหว พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1110025 นางสุจินต์  -  แก้วแสนปิว พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก
1110026 นางเบญจมาศ  -  ชังสิงห์ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก
609029 นางสาวพิมพรรณ  -  ช่างปืน ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109018 นางเพ็ชรัตน์  -  ทองแพร พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109019 นางจินตนา  -  คงสา พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109020 นายทวี  -  มูลคง พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109021 นายพยุง  -  แว่นสุขศรี พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109022 นายประเวศ  -  สระแก้ว พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1123099 นางบัวแหวน  -  ยอดโค้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาคาร วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
1123101 นายมงคล  -  ชุ่มวงค์ พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
1123076 นางสุพิน  -  คำมี พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
1124102 นายเทวรินทร์  -  กันหา พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
1124103 นายสมหมาย  -  เชื้อสกุล พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
1124104 นายอุดมศักดิ์  -  สอนแก้ว พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
7 ปี 6 เดือน 13 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
201019 นางสาวสุขหรรษา  -  ยศแสน อาจารย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
6 ปี 8 เดือน 5 วัน
คณะครุศาสตร์
201030 นางณัฐพัชร์  -  มหายศนันท์ อาจารย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
6 ปี 8 เดือน 5 วัน
คณะครุศาสตร์
201031 นายบรรจง  -  เชื่อเมืองพาน อาจารย์ วันที่ 13 สิงหาคม 2557
6 ปี 8 เดือน 0 วัน
คณะครุศาสตร์
1001004 นางฉัตรนภา  -  พรหมมา รองศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
6 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
1001012 นางกณิจฐิมญศ์  -  ลิมปนารมณ์ อาจารย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
6 ปี 8 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
202087 นางสาวกนกวรรณ  -  เกิดพิน อาจารย์ วันที่ 8 กันยายน 2557
6 ปี 7 เดือน 5 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202093 นางสาวนิชภา  -  โมราถบ อาจารย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
6 ปี 8 เดือน 5 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203162 นางสาววรินสินี  -  จันทะคุณ อาจารย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
6 ปี 8 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203163 นางสาวพัชรี  -  มณีรัตน์ อาจารย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
6 ปี 8 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204209 นายสมเกียรติ  -  จิระวงศ์เสถียร อาจารย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
6 ปี 8 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205253 นายพงษ์ธร  -  วิจิตรกูล อาจารย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
6 ปี 8 เดือน 5 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
260335 นางสาวพรสวรรค์  -  เขียวอ่อน อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 5 มิถุนายน 2557
6 ปี 10 เดือน 8 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260336 ว่าที่ร้อยตรีชยันต์  -  สินสกุล อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 5 มิถุนายน 2557
6 ปี 10 เดือน 8 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260337 นายอนุศักดิ์  -  เครือม่วง อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 5 มิถุนายน 2557
6 ปี 10 เดือน 8 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260338 นางสาวเสาวภา  -  คิดดี อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 5 มิถุนายน 2557
6 ปี 10 เดือน 8 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1105009 นางสาวสุนทรีย์  -  เลี่ยมอยู่ พนักงานทั่วไป วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
7 ปี 2 เดือน 10 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1105012 นายอำพล  -  ตุ่นสายบู่ พนักงานทั่วไป วันที่ 3 มกราคม 2557
7 ปี 3 เดือน 10 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1105013 นายศรายุทธ  -  ศรีจันทร์ พนักงานทั่วไป วันที่ 3 มกราคม 2557
7 ปี 3 เดือน 10 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1106015 นางณัฐภาส์  -  ปานวน พนักงานทั่วไป วันที่ 3 มีนาคม 2557
7 ปี 1 เดือน 10 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1111075 นายพัชรพงศ์  -  มาประกอบ พนักงานทั่วไป วันที่ 25 กันยายน 2557
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
งานอาคารสถานที่
1111062 นายจีระวัฒน์  -  เมฆขุน พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
7 ปี 2 เดือน 10 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111063 นายสมพร  -  พิมพัก พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
7 ปี 2 เดือน 10 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111065 นายจุฑาวัฒน์  -  จันทร์เจ๊ก พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2557
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111066 นายตุ้ย  -  เดชทับทัน พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2557
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111067 นายธีรพงษ์  -  พึ่งพันธ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2557
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111068 นายสรรพสิทธิ์  -  สุขเกษม พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2557
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
809007 นางอุบล  -  รุ่งเมือง พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 25 กันยายน 2557
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809033 นางเบญจวรรณ  -  จิระมณีมัย พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน วันที่ 25 กันยายน 2557
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1122081 นายบุญเชิด  -  โภคารัตน์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 3 มีนาคม 2557
7 ปี 1 เดือน 10 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122082 นายราชัน  -  โภคารัตน์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 3 มีนาคม 2557
7 ปี 1 เดือน 10 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122083 นางจันทนา  -  เกตุเชื้อจีน พนักงานทั่วไป วันที่ 3 มีนาคม 2557
7 ปี 1 เดือน 10 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122084 นางกนกพร  -  โภคารัตน์ พนักงานทั่วไป วันที่ 3 มีนาคม 2557
7 ปี 1 เดือน 10 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122085 นางสุวิทย์  -  แจ่มแหยม พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 3 มีนาคม 2557
7 ปี 1 เดือน 10 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122086 นายมงคล  -  โภคารัตน์ พนักงานทั่วไป วันที่ 3 มีนาคม 2557
7 ปี 1 เดือน 10 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122089 นายชินภัทร  -  แจ่มแหยม พนักงานทั่วไป วันที่ 3 มีนาคม 2557
7 ปี 1 เดือน 10 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122090 นายประพัฒน์  -  ไม้หอม พนักงานทั่วไป วันที่ 3 มีนาคม 2557
7 ปี 1 เดือน 10 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122092 นายต้นสน  -  จงภักดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2557
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122093 นายอนุกูล  -  รันตสากล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2557
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122094 นางทองศรี  -  พุ่มจันทร์ พนักงานทั่วไป วันที่ 25 กันยายน 2557
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122095 นางสาวปราริณี  -  จันทร์คำ พนักงานทั่วไป วันที่ 25 กันยายน 2557
6 ปี 6 เดือน 19 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1123100 นายบรรหยัด  -  วรรณพรม พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 3 มีนาคม 2557
7 ปี 1 เดือน 10 วัน
วิทยาลัยน่าน
201032 นายไพโรจน์  -  เผ่าดี อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2558
5 ปี 10 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
201033 นางสาวนารีรัตน์  -  หงษ์สามสิบเก้า อาจารย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะครุศาสตร์
1001005 นางสาวมานี  -  แสงหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
5 ปี 6 เดือน 14 วัน
คณะครุศาสตร์
1001007 นายสัมพันธ์  -  รอดพึ่งครุฑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
5 ปี 9 เดือน 14 วัน
คณะครุศาสตร์
1001008 นายอิสระ  -  ทับสีสด อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
5 ปี 9 เดือน 14 วัน
คณะครุศาสตร์
1001015 นายพสิษฐ์สุธา  -  มหายศนันท์ อาจารย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะครุศาสตร์
1001016 นางสาวธนพร  -  สมผดุง อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2558
5 ปี 7 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
201029 นางสาวพิชญา  -  สกุลวิทย์ อาจารย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
5 ปี 5 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
202077 นายอนันต์  -  แย้มเยื้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 5 มกราคม 2558
6 ปี 3 เดือน 8 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202094 นางสาวโอปอล์  -  รังสิมันตุชาติ อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
5 ปี 11 เดือน 14 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202095 นางสาวรัตนาภรณ์  -  สวยกลาง อาจารย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202096 นางวราภรณ์  -  อัศวลาภสกุล อาจารย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202097 นายปฐมพงษ์  -  ธรรมลังกา อาจารย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202098 นายประดิพัทธ์  -  วิรามร อาจารย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202099 นายพิทักษ์  -  เรืองรัศมี อาจารย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002027 นายอุดมศักดิ์  -  อรรถโกวิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 มกราคม 2558
6 ปี 3 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002028 นางสาวนิรมล  -  สุวรรณกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
5 ปี 6 เดือน 14 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000000 นายScott  Eugune  Brasuell ผู้ช่วยและอำนวยความสะดวกฝึกทักษะทางภาษา วันที่ 1 มกราคม 2558
6 ปี 3 เดือน 12 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
205244 นายเอกพิสิษฐ์  -  บรรจงเกลี้ยง อาจารย์ วันที่ 16 ตุลาคม 2558
5 ปี 5 เดือน 29 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205254 นางสาวอิสริยพร  -  หลวงหาญ อาจารย์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
5 ปี 11 เดือน 14 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207270 นางสาวปพิชญา  -  วงศ์หล้า อาจารย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
223278 นางสาวภัทรสุดา  -  กันใจแก้ว อาจารย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
วิทยาลัยน่าน
223279 นายพลกฤต  -  รักจุล อาจารย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
วิทยาลัยน่าน
223280 นางสาวนิลุบล  -  ศรีเทพ อาจารย์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
วิทยาลัยน่าน
1023044 นางสาวณัฐณิชชา  -  อินผ่อง อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2558
5 ปี 7 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
260339 นางสาวภานุมาศ  -  จันทร อาจารย์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
501004 นายพิพัฒน์พงศ์  -  แทนเทือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะครุศาสตร์
501005 นางหฤทัยพันธน์  -  เจียงวรีวงศ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะครุศาสตร์
502010 นายชาณวิทย์  -  จันผัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
702005 นางสาวครองขวัญ  -  นามวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
903024 นางสาวอาภาวรรณ  -  พรหมมา นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
703006 นางสาวญาณภา  -  บุญอยู่ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1109024 นางสาวปทุมมา  -  เมฆไหว พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
904003 นางสาวธาริณี  -  เกิดเจริญ นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
505023 นายณัฐพงศ์  -  เวรุริยะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
705010 นางพนิดา  -  จรลังกา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
506028 นายเจษฎา  -  กันทาทำ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ วันที่ 2 มีนาคม 2558
6 ปี 1 เดือน 12 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
606024 นายวิฑูรย์  -  นาคมูล ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1106016 นายแสวง  -  ขจรคำ พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 3 มีนาคม 2558
6 ปี 1 เดือน 11 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1106017 นายอนุกูล  -  แจ่มศรีสุข พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 3 มีนาคม 2558
6 ปี 1 เดือน 11 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
514081 นายกฤษฎา  -  กาทอง บุคลากร ปฏิบัติการ วันที่ 2 มีนาคม 2558
6 ปี 1 เดือน 12 วัน
กองบริหารงานบุคคล
914016 ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  -  กิตติ นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
กองบริหารงานบุคคล
512068 นายพิศิษฐ์  -  วิจิตรกูล วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
กองนโยบายและแผน
512069 นายพงศ์ศิริ  -  ไทยฤทธิ์ วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
กองนโยบายและแผน
612039 นายอรรถพล  -  ใยยศ ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
กองนโยบายและแผน
613042 นางสาวยุวดี  -  จันคำหล้า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 2 มีนาคม 2558
6 ปี 1 เดือน 12 วัน
กองบริการการศึกษา
613043 นางสาวปิยธิดา  -  ถมยา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 2 มีนาคม 2558
6 ปี 1 เดือน 12 วัน
กองบริการการศึกษา
711019 นางสาวกุลภานัน  -  เสือเกิด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
5 ปี 5 เดือน 13 วัน
งานพัสดุ
1111070 นายประมวลธนวัฒน์  -  ทรัพย์เมือง พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
917015 นางสาวธนานุช  -  รักสัจจา นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
507035 นายสุนทร  -  ขอนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
518112 นางสาวพณิชยาพร  -  นวลคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518113 นายนพดล  -  ทองชื่นตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518114 นายทัศนัย  -  อ้ายพุก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
521123 นางสาวณัฐปภัสร์  -  จันทร์อิ่ม นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ วันที่ 2 มีนาคม 2558
6 ปี 1 เดือน 12 วัน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
521124 นางสาวรัตนาภรณ์  -  สีเนียม นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
509048 นางสาวกาญจน์  -  สังวาล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
609028 ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์  -  แก้วมูล ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109023 นายราวี  -  สุมา พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 3 สิงหาคม 2558
5 ปี 8 เดือน 11 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1002029 นางพนมพร  -  สารสิทธิยศ อาจารย์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
4 ปี 8 เดือน 19 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002030 นายสุทธิพงศ์  -  ศรีชุมพล อาจารย์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
4 ปี 8 เดือน 19 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002031 นายกฤษฎา  -  ตัสมา อาจารย์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
4 ปี 8 เดือน 19 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203122 นางสาวจิราพร  -  เกตุวราภรณ์ อาจารย์ วันที่ 4 มกราคม 2559
5 ปี 3 เดือน 10 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1003033 นางสาววิไลวรรณ  -  รัตนกูล อาจารย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
4 ปี 8 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204196 นายเฉวียง  -  วงค์จินดา อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2559
4 ปี 7 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
1115107 นายสมพงษ์  -  ผลัดเปิ้น พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2559
4 ปี 6 เดือน 13 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
1023045 นางศศิพร  -  สุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 4 มกราคม 2559
5 ปี 3 เดือน 10 วัน
วิทยาลัยน่าน
1211007 นางสาวรุ่งทิพ  -  คงมาก พนักงานทั่วไป วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
4 ปี 8 เดือน 17 วัน
งานรักษาความสะอาด
1110114 นางสาวอังสนา  -  หอมสมบัติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วันที่ 1 ธันวาคม 2559
4 ปี 4 เดือน 13 วัน
สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก
1111071 นายเชาวฤทธิ์  -  บุตรหุน พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 กันยายน 2559
4 ปี 7 เดือน 12 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1203001 นางสาวพรพรรณ  -  ขจิตรัตน์ เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม วันที่ 1 เมษายน 2559
5 ปี 0 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
903025 นางสาวชนันทกร  -  วงศ์ตะวัน นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 18 เมษายน 2559
4 ปี 11 เดือน 26 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1223027 นายทวีศักดิ์  -  จันนะชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 5 ตุลาคม 2559
4 ปี 6 เดือน 9 วัน
วิทยาลัยน่าน
1219011 นายรัชพล  -  เทพศิริ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
4 ปี 11 เดือน 4 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
201341 นายชัยณรงค์  -  รักธรรม อาจารย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
3 ปี 4 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
1001014 นายสมุทร  -  สีอุ่น อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
3 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
1001021 นางนิตยา  -  สุวรรณศรี รองศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
3 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
202024 นายธีรราช  -  ทองหลาง อาจารย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
3 ปี 8 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202340 นางสาวปิยะนุช  -  ไสยกิจ อาจารย์ วันที่ 7 สิงหาคม 2560
3 ปี 8 เดือน 6 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000000 นายJohn  Francis   Kelly อาจารย์ วันที่ 1 มิถุนายน 2560
3 ปี 10 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000000 นายHoward  Thomas   White อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
3 ปี 9 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
000000 นายMario  Luigi  Greatti ครู วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
3 ปี 11 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
000000 นางสาวMin  -  Xiao อาจารย์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
3 ปี 10 เดือน 28 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นางสาวYe  Mi  Heui อาจารย์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
3 ปี 10 เดือน 28 วัน
คณะครุศาสตร์
1003035 นายวิรัตน์  -  จำนงรัตนพัน อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
3 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1210008 นางสาวอิสรา  -  ภูมิประเทศ เจ้าหน้าที่เทคนิคการเงินและบัญชี วันที่ 1 สิงหาคม 2560
3 ปี 8 เดือน 12 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
1122096 นายอนัน  -  เงินคำ พนักงานทั่วไป วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3 ปี 10 เดือน 29 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1104110 นางจรูญ  -  นำแสง พนักงานทั่วไป วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
4 ปี 1 เดือน 18 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
1104113 นางวิจิตรา  -  ทองคำ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
3 ปี 11 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
1111048 นางสาวนงเยาว์  -  แดงหน่าย พนักงานทั่วไป วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
3 ปี 11 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111106 นางประภาวดี  -  ประจิตร์ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 สิงหาคม 2560
3 ปี 8 เดือน 12 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111111 นายทรงพล  -  พ่วงบ้านแพน พนักงานทั่วไป วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
4 ปี 1 เดือน 18 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111109 นายยุทธภูมิ  -  ขุนจ้อน พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 4 มกราคม 2560
4 ปี 3 เดือน 9 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1110027 นายสีแพร  -  นิ่มเสือ พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2560
3 ปี 6 เดือน 13 วัน
สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก
605019 นางฐิติชญา  -  สอนจิ๋ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
4 ปี 2 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1219060 นางสมใจ  -  เขียวสดใส ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วันที่ 1 ตุลาคม 2560
3 ปี 6 เดือน 13 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
1210031 นายธนินาถ  -  คัณธานันท์ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ วันที่ 1 มีนาคม 2560
4 ปี 1 เดือน 12 วัน
งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
1210032 นายสุทธิชัย  -  แตงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ วันที่ 1 มีนาคม 2560
4 ปี 1 เดือน 12 วัน
งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
201247 นางสาวรำพึง  -  คำขา อาจารย์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 4 วัน
คณะครุศาสตร์
201299 นางสาววลิดา  -  อุ่นเรือน อาจารย์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 4 วัน
คณะครุศาสตร์
201051 นางสาววานิสสา  -  จันทรานุสรณ์ อาจารย์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 4 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นางธีร์กัญญา  -  อินทอง อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
2 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นายอัฐสัณห์  -  นครศรี อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
2 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นายบุญมั่น  -  ธนาศุภวัฒน์ รองศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นางวจี  -  ปัญญาใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
202246 นายนายปาณธีร์  -  สัตยาภรณ์ อาจารย์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
2 ปี 9 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002026 นางปาริชาติ  -  บุญเรือง อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000000 นายวิชัย  -  เชื้อพิสุทธิกุล อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
206343 นายชวลิต  -  รักษาริกรณ์ อาจารย์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 4 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
000000 นายJonathan  Kent  Frahm อาจารย์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
2 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000000 นางสาวTang  -  Zhiyin รองศาสตราจารย์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
2 ปี 8 เดือน 28 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
203126 นางพุทธดี  -  อุบลศุข อาจารย์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 4 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
503098 นางสาวโสภิณภา  -  นันตา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1104129 นายประทีป  -  นุ่มนวล พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
1106108 นายวีรเชษฐ์  -  น้อยเอี่ยม พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 19 มีนาคม 2561
3 ปี 0 เดือน 25 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1106130 นายบุญชอบ  -  น้อยเอี่ยม พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
511106 นายปรัชญา  -  คันทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 12 วัน
กองกลาง
1112097 นางสาวนาริฐา  -  เทพจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วันที่ 3 กันยายน 2561
2 ปี 7 เดือน 10 วัน
กองนโยบายและแผน
1110008 นางสาวชุติกาญจน์  -  สุขไธสง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วันที่ 12 มิถุนายน 2561
2 ปี 10 เดือน 1 วัน
งานสารบรรณ
910007 นางสาวธนันตา  -  ละอองเนตร นักวิชาการการเงินและบัญชี วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
1111105 นายสถาพร  -  มีศิริพันธ์ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 12 วัน
งานอาคารสถานที่
1111117 ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต  -  คันธะด้วง พนักงานทั่วไป วันที่ 19 มีนาคม 2561
3 ปี 0 เดือน 25 วัน
งานอาคารสถานที่
1111128 นางสาวศุภรัสมิ์  -  คำวงษา พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111054 นายศุภจิตร  -  สร้อยจิตร พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 12 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1119132 นายพงศธร  -  มานิตย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 16 ตุลาคม 2561
2 ปี 5 เดือน 28 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
903023 นางสาวอุทัยวรรณ  -  ชั่งอ่อง นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1122125 นายศุภากร  -  วันจิ๋ว พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122126 นายชัยวัฒน์  -  ยังเจริญ พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122127 นางสาวธนิสรา  -  ทับจ่าย พนักงานทั่วไป วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122133 นางสาวกรองแก้ว  -  เกตุเชื่อจีน พนักงานทั่วไป วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122134 นายสวาท  -  อยู่คง พนักงานทั่วไป วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122135 นายเพลิง  -  อ่วมเปี่ยม พนักงานทั่วไป วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122136 นางกนกณะรัชต์  -  โภคารัตน์ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
611025 นางสาวกมลพรรณ  -  จันทร์เดช ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 12 วัน
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
1111120 นายพนา  -  บรรทัดเที่ยง ช่างพิมพ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
2 ปี 10 เดือน 23 วัน
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
911009 นายฐาปกรณ์  -  เมืองเหมอะ นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 12 มิถุนายน 2561
2 ปี 10 เดือน 1 วัน
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
1110115 นายมงคล  -  ศรีมา พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 14 มีนาคม 2561
3 ปี 0 เดือน 30 วัน
งานยานพาหนะ
1110116 นายสุริยันต์  -  หลงมีวงศ์ พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 14 มีนาคม 2561
3 ปี 0 เดือน 30 วัน
งานยานพาหนะ
1111118 นายอรรถพล  -  ศรีคมขำ พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 19 มีนาคม 2561
3 ปี 0 เดือน 25 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
718018 นางธิดารัตน์  -  มายรรยงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
2 ปี 5 เดือน 12 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
921022 นางสาวกนกวรรณ  -  รอดภัย เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี วันที่ 1 มีนาคม 2561
3 ปี 1 เดือน 12 วัน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
1210043 นางสาวทัศนีย์ยา  -  เจิมจวง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2 ปี 6 เดือน 13 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
000000 นางสาวหยกแก้ว  -  กมลวรเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
1 ปี 6 เดือน 14 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นางชนทิรา  -  ไทยพยัคฆ์ อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
1 ปี 6 เดือน 14 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
000000 นายเสถียรภัคณ์  -  มุขดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 1 ตุลาคม 2562
1 ปี 6 เดือน 14 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
923021 นางสาวศศิธร  -  แก้วมา นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2 ปี 2 เดือน 12 วัน
วิทยาลัยน่าน
1111043 นางสาวธรรญชนก  -  ราชพลแสน พนักงานทั่วไป วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2 ปี 2 เดือน 12 วัน
งานรักษาความสะอาด
000000 นางสาวXiao  Wa  Bao ครู วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2 ปี 2 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
000000 นางสาวZhang  -  Wenjuan ครู วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2 ปี 2 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
000000 นายMattia  -  Bonavolonta ครู วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2 ปี 2 เดือน 12 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
910008 นางสาวธนาภรณ์  -  บำเพ็ญ นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 1 เมษายน 2562
2 ปี 0 เดือน 13 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
1111119 นายอรรถพล  -  คงถม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2562
1 ปี 6 เดือน 14 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
000000 นางวัฒนา  -  ไตต่อผล อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
1 ปี 6 เดือน 14 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นายอำนวย  -  คุดขำ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
งานอาคารสถานที่
000000 นายสมพงษ์  -  ตาใส่ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
งานอาคารสถานที่
000000 นายมานิต  -  โภคารัตน์ พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
2 ปี 2 เดือน 7 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นางสาวสมจิตร  -  มะตัน พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
000000 นายชุมพล  -  เดชทับทัน พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
งานอาคารสถานที่
000000 นางสาวณัฐชญา  -  คุ้มยง พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
000000 นายนิรันดร์  -  โตจันทร์ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
000000 นายพรหมมินทร์  -  คำเพ็ง เจ้าหน้าที่ปะปา วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
งานอาคารสถานที่
000000 นายสมพร  -  วอนสร้อย พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นายสังเวียน  -  สุขหอม พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นายสมหมาย  -  วอนสร้อย พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122091 นายบุญชาญ  -  แตงริด พนักงานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2562
1 ปี 6 เดือน 14 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นางน้ำฝน  -  เปี่ยมท้วม พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นายเกียรติศักดิ์  -  แหยมไทย พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นางสาวสุภาพ  -  สนโตแจ้ง พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1122087 นางสร้อยสุดา  -  คงนิล พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นางวิยะดา  -  แร่กุล พนักงานทั่วไป วันที่ 1 มกราคม 2562
2 ปี 3 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
526117 นายอิสรภาพ  -  เทพกฤษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2 ปี 2 เดือน 12 วัน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
205344 นางสาวยสินทินี  -  เอมหยวก อาจารย์ วันที่ 15 มีนาคม 2562
2 ปี 0 เดือน 30 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
510145 นางสาวรัชฎาภรณ์  -  วงค์จันทร์แสง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
1 ปี 11 เดือน 14 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
000000 นางวราภรณ์  -  ดีป้องไพร พนักงานทั่วไป วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
1 ปี 9 เดือน 14 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางสาวกาญจนา  -  ดีมาสู่ เจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
1 ปี 8 เดือน 13 วัน
งานสารบรรณ
000000 นายอาทิตย์  -  จารุจันทร์ พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคารและห้องเรียน) วันที่ 1 สิงหาคม 2562
1 ปี 8 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางสาวจันทิมา  -  ศิริเทพ พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคาร) วันที่ 1 สิงหาคม 2562
1 ปี 8 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางสาวสวิตตา  -  เขียวคง พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคาร) วันที่ 1 สิงหาคม 2562
1 ปี 8 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางปรีดา  -  ผาสา พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคาร) วันที่ 1 สิงหาคม 2562
1 ปี 8 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางสาวณัฐชานันท์  -  ฉลอม เจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ 1 สิงหาคม 2562
1 ปี 8 เดือน 13 วัน
งานพัสดุ
000000 นางอำนวย  -  คงเกตุ พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคาร) วันที่ 17 กันยายน 2562
1 ปี 6 เดือน 28 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางสาวกมลภัทร  -  จันทร์เดช เจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ 2 กันยายน 2562
1 ปี 7 เดือน 12 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
1123079 ว่าที่ร้อยตรีพัชนีพร  -  ใจเดช นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพ) วันที่ 16 กันยายน 2562
1 ปี 6 เดือน 29 วัน
วิทยาลัยน่าน
000000 นายอุดม  -  คำขาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
0 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นางอรปรียา  -  ญาณะชัย อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
0 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
1001009 นายคชรัตน์  -  ภูฆัง อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2563
0 ปี 7 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
201348 นายบัญชา  -  ศรชัย อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2563
0 ปี 7 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
201349 นายคทาวุธ  -  ชาติศักดิ์ยุทธ อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2563
0 ปี 7 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
201352 นายพงศกร  -  สังข์เงิน อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2563
0 ปี 7 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
201351 นายณัฐวุฒิ  -  ฉิมมา อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2563
0 ปี 7 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นายชัชภูมิ  -  สีชมภู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
0 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นายฉลวย  -  เสาวคนธ์ อาจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
0 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางรัชนี  -  เพ็ชรช้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
0 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นายธวัชชัย  -  พิมพ์โพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
0 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
206208 นายธนทัต  -  สุนทรานนท์ อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2563
0 ปี 7 เดือน 12 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1111052 นางสาวประภาพรรณ  -  อ้นอินทร์ พนักงานทั่วไป วันที่ 1 สิงหาคม 2563
0 ปี 8 เดือน 12 วัน
งานรักษาความสะอาด
000000 นายบุญธรรม  -  มาประกอบ ช่างไฟฟ้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563
0 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานอาคารสถานที่
000000 นางเบญญทิพย์  -  ภูมิประเทศ ที่ปรึกษางานคลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2563
0 ปี 6 เดือน 13 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
205252 นายนัฐพงษ์  -  เนินชัด อาจารย์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
1 ปี 2 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
203346 นายธัชชัย  -  อยู่ยิ่ง อาจารย์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
1 ปี 2 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
511144 นายธนัสชภัทร์  -  จักรทอง นิติกร ปฏิบัติการ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
0 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานพัสดุ
911002 นางสาวลักขิกา  -  เจียวสว่าง นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 14 ธันวาคม 2563
0 ปี 4 เดือน 0 วัน
งานพัสดุ
921020 นางสาวนริศรา  -  ดอกพุฒ นักวิชาการตรวจสอบภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2563
0 ปี 4 เดือน 0 วัน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
000000 นางหนึ่งนุช  -  ปลั่งเปลื่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
0 ปี 6 เดือน 13 วัน
งานพัสดุ
203345 นางสาวณัฏฐา  -  ม่วงฤทธิ์เดช อาจารย์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
1 ปี 2 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1107078 นางสาวฐิติมา  -  กิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษา (งานภาษาต่างประเทศ) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
1 ปี 2 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
205255 นางสาวสุภาวดี  -  ซ้องก๋า อาจารย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
0 ปี 8 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205347 นายอำนาจ  -  ตงติ๊บ อาจารย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
0 ปี 8 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
911012 นายกฤษณ์  -  ศรีวชิรานนท์ นักจัดการงานทั่วไป วันที่ 1 กันยายน 2563
0 ปี 7 เดือน 12 วัน
งานอาคารสถานที่
000000 นายวัฒนศักดิ์  -  มั่งเงิน อาจารย์ วันที่ 1 กันยายน 2563
0 ปี 7 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
201323 นางสาวรุ่งทิวา  -  ปราบริบู อาจารย์ วันที่ 1 มีนาคม 2564
0 ปี 1 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
910005 นางสาวกาญจนา  -  วงค์หล้า นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
0 ปี 2 เดือน 12 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
1113077 นางสาวณัฐณิช  -  อิ่มทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
0 ปี 2 เดือน 12 วัน
กองบริการการศึกษา