๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕,๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

 
เลขอัตรา ชื่อบุคลากร ชื่อตำแหน่ง วัน-เดือน-ปี ที่บรรจุ(พ.ศ.) อายุงาน คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
0093 นายวัชรชัย  -  ขอบเหลือง       อาจารย์ 2521-05-29
42 ปี 4 เดือน 26 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 นายธราธร  -  จำรัส       ช่างไม้ 2525-10-01
38 ปี 0 เดือน 22 วัน
งานอาคารสถานที่
504015 นางนฤมล  -  ฮีมินกูล       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2526-06-01
37 ปี 4 เดือน 24 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0180 นางสุภาวิณี  -  สัตยาภรณ์       รองศาสตราจารย์ 2527-07-26
36 ปี 2 เดือน 29 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
815048 นางสาวจันทร์ทรา  -  เอมแก้ว       พนักงานสถานที่ 2527-06-01
36 ปี 4 เดือน 23 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
0156 นายชลายุทธ์  -  ครุฑเมือง       อาจารย์ 2528-05-30
35 ปี 4 เดือน 25 วัน
คณะครุศาสตร์
513070 นางสุกัญญา  -  มาประกอบ       นักวิชาการศึกษา 2528-06-01
35 ปี 4 เดือน 23 วัน
กองบริการการศึกษา
509046 นางสุข  -  คำแก้ว       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2528-06-01
35 ปี 4 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
509047 นางสาวพรพิมล  -  กอนโพชน์       นักวิชาการโภชนาการ 2528-11-01
34 ปี 11 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0202 นายธนวัฒน์  -  จอมประเสริฐ       อาจารย์ 2529-05-14
34 ปี 5 เดือน 10 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0179 นายสะอาด  -  อยู่เย็น       อาจารย์ 2529-09-02
34 ปี 1 เดือน 20 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0142 พันจ่าเอกวิวัฒน์  -  โล่ห์หิรัญ       อาจารย์ 2529-08-07
34 ปี 2 เดือน 17 วัน
วิทยาลัยน่าน
0061 นางสาวพิมผกา  -  ธรรมสิทธิ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2530-07-29
33 ปี 2 เดือน 27 วัน
คณะครุศาสตร์
0103 นายสมบัติ  -  เวชกามา       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2530-01-26
33 ปี 8 เดือน 27 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0163 นายสิงหเดช  -  แตงจวง       รองศาสตราจารย์ 2530-11-23
32 ปี 11 เดือน 0 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0029 นายเจษฎา  -  มิ่งฉาย       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2530-07-16
33 ปี 3 เดือน 9 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
260292 นางรัตนา  -  วอนสร้อย       ครู 2530-05-01
33 ปี 5 เดือน 24 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0001 นายปริญญา  -  บัววังโป่ง       ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 2530-07-29
33 ปี 2 เดือน 27 วัน
สำนักงานอธิการบดี
602003 นางพรพรรณ  -  อินทรสัตยพงษ์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2530-06-01
33 ปี 4 เดือน 24 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
513075 นางกฤติยา  -  ต๊ะประจำ       นักวิชาการศึกษา 2530-02-07
33 ปี 8 เดือน 15 วัน
กองบริการการศึกษา
0002 นางยุพิน  -  เถื่อนศรี       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2531-09-30
32 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
815049 นายจีระเดช  -  สีแดง       พนักงานสถานที่ 2531-06-01
32 ปี 4 เดือน 23 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
610034 นางวรางคณา  -  แก้วมาลัย       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2531-06-16
32 ปี 4 เดือน 8 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
0197 นายไชยยา  -  แซ่ยับ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2532-07-19
31 ปี 3 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0152 นางสาวปัญณิตา  -  ชัยสนิท       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2532-04-03
31 ปี 6 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0004 นายพรไชย  -  สาครเสถียรกุล       ผู้อำนวยการกองกลาง 2532-10-03
31 ปี 0 เดือน 19 วัน
กองกลาง
811035 นายดำ  -  อ้ายชุม       พนักงานทั่วไป 2532-06-02
31 ปี 4 เดือน 22 วัน
งานอาคารสถานที่
811036 นายมงคล  -  ศรีลำ       พนักงานสถานที่ 2532-06-01
31 ปี 4 เดือน 23 วัน
งานอาคารสถานที่
0121 นางเยาวเรศ  -  แตงจวง       อาจารย์ 2533-07-17
30 ปี 3 เดือน 7 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0070 นายธนัตถา  -  กรพิทักษ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2533-06-14
30 ปี 4 เดือน 10 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 นายมิตร  -  ต๊ะประจำ       พนักงานห้องปฏิบัติการ 2533-10-01
30 ปี 0 เดือน 22 วัน
งานอาคารสถานที่
0167 นางสาวณิชารีย์  -  ใจคำวัง       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2534-04-01
29 ปี 6 เดือน 24 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260291 นางจลิน  -  โตโสภณ       ครู 2534-01-01
29 ปี 9 เดือน 22 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0017 นางสาวสินี  -  กะวิ       ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 2534-08-26
29 ปี 1 เดือน 27 วัน
กองบริการการศึกษา
0018 นางวารุณี  -  ศรีสอาด       ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 2534-12-16
28 ปี 10 เดือน 7 วัน
กองนโยบายและแผน
811043 นายสุรินทร์  -  ชังสิงห์       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2534-03-08
29 ปี 7 เดือน 17 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
517094 นางพัชรินทร์  -  เอี่ยมเสือ       นักวิชาการศึกษา 2534-08-13
29 ปี 2 เดือน 12 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
809015 นางอัญชิษฐา  -  ปรีดิ์เปรม       พนักงานทั่วไป 2534-03-30
29 ปี 6 เดือน 26 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0186 นายจักรกฤษณ์  -  พิญญาพงษ์       รองศาสตราจารย์ 2535-04-01
28 ปี 6 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0192 นายสมคิด  -  ทุ่นใจ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2535-10-19
28 ปี 0 เดือน 3 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0193 นายชุมพล  -  แพร่น่าน       อาจารย์ 2535-11-02
27 ปี 11 เดือน 20 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0137 นายอิราวัฒน์  -  ชมระกา       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2535-10-26
27 ปี 11 เดือน 27 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0145 นางสาวกิ่งดาว  -  จินดาเทวิน       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2535-11-12
27 ปี 11 เดือน 10 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
716027 นางสาววันเพ็ญ  -  วงกลม       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2535-11-01
27 ปี 11 เดือน 21 วัน
กองศิลปวัฒนธรรม
710015 นายสง่า  -  หน่อแก้ว       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2535-02-14
28 ปี 8 เดือน 8 วัน
งานพัสดุ
809012 นายลอย  -  เรือนจันทร์       พนักงานสถานที่ 2535-04-01
28 ปี 6 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0136 นางสาวราตรี  -  คำโมง       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2536-07-01
27 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260284 นางนัยน์เนตร  -  มาติยา       ครู 2536-07-01
27 ปี 3 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0011 นางจินดา  -  ชัยปัน       หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2536-10-11
27 ปี 0 เดือน 11 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 นายกัมพล  -  จันนคร       พนักงานขับรถยนต์ 2536-10-01
27 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานยานพาหนะ
811037 นายสุพันธ์  -  ปัญญา       คนสวน 2536-06-03
27 ปี 4 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
718029 นางธัญชนก  -  อินทรรัตน์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2536-12-01
26 ปี 10 เดือน 21 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809019 นางบัวลอย  -  นุ่มนวล       พนักงานทั่วไป 2536-10-01
27 ปี 0 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0191 นายพรเทพ  -  จันทร์เพ็ง       อาจารย์ 2537-09-19
26 ปี 1 เดือน 3 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0144 นางสาวสิริเนตร  -  วรรณจักร์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2537-06-13
26 ปี 4 เดือน 11 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0025 นางวิภา  -  ประพินอักษร       อาจารย์ 2537-06-13
26 ปี 4 เดือน 11 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
260289 นางวาสนา  -  พวงเงิน       ครู 2537-05-26
26 ปี 4 เดือน 29 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260296 นายอิษฎ์เทพ  -  เลียวฤวรรณ์       ครู 2537-05-01
26 ปี 5 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0009 นางสาวพิณภัคธิมา  -  ใจเงิน       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2537-07-25
26 ปี 2 เดือน 30 วัน
งานพัสดุ
0016 นายบุญช่วย  -  อิ่มทอง       หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2537-03-01
26 ปี 7 เดือน 23 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
811038 นายยุทธ  -  แก้วแสนปิว       คนสวน 2537-06-05
26 ปี 4 เดือน 19 วัน
งานอาคารสถานที่
518107 นางสาวสิริขจร  -  สร้อยสังวรณ์       นักวิชาการพัสดุ 2537-10-03
26 ปี 0 เดือน 20 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809010 นางสาวเพ็ชรา  -  กอนโพชน์       ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ 2537-11-01
25 ปี 11 เดือน 22 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0071 นายพจน์  -  ชัยอ้าย       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2538-05-01
25 ปี 5 เดือน 24 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0074 นายปกรณ์  -  เข็มมงคล       อาจารย์ 2538-11-01
24 ปี 11 เดือน 22 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
260295 นายประภาส  -  ปานงาม       ครู 2538-05-01
25 ปี 5 เดือน 24 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0015 นางสาวศนัฐฌา  -  พุทธชาติ       หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 2538-01-03
25 ปี 9 เดือน 20 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0077 นายไพจิตต์  -  สายจันทร์       หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2538-06-26
25 ปี 3 เดือน 29 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 นายพนม  -  เตี้ยมจุมพล       พนักงานขับรถยนต์ 2538-06-10
25 ปี 4 เดือน 15 วัน
งานยานพาหนะ
701002 นางพิศมัย  -  พรหมโชติ       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2538-06-01
25 ปี 4 เดือน 24 วัน
คณะครุศาสตร์
504019 นางสุรีย์ลักษณ์  -  มั่นแย้ม       นักวิชาการศึกษา 2538-10-01
25 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
541079 นายวิรัตน์  -  สุกสา       บุคลากร 2538-06-01
25 ปี 4 เดือน 24 วัน
กองบริหารงานบุคคล
515083 นางสาวเนตรดาว  -  อินถา       นักวิชาการศึกษา 2538-06-01
25 ปี 4 เดือน 24 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
613040 นางปิยาพร  -  คำเที่ยง       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2538-05-01
25 ปี 5 เดือน 24 วัน
กองบริการการศึกษา
910005 นางสาวเพ็ญวดี  -  ภัทธนไพบูรณ์พง       นักวิชาการงานสารบรรณ 2538-06-01
25 ปี 4 เดือน 24 วัน
งานสารบรรณ
0055 นางสาวพนมพร  -  ศิริถาพร       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2539-06-03
24 ปี 4 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
201286 นางจารุวรรณ  -  เลียวฤวรรณ์       อาจารย์ 2539-05-01
24 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
201283 นางธนัชพร  -  มั่นเจ๊ก       อาจารย์ 2539-05-22
24 ปี 5 เดือน 2 วัน
คณะครุศาสตร์
0020 นางสาววรรณกนก  -  ทาสุวรรณ       อาจารย์ 2539-07-02
24 ปี 3 เดือน 22 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
702004 นางสาหร่าย  -  ไสยวงศ์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2539-06-01
24 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
815050 นางสุชาดา  -  สีแดง       พนักงานสถานที่ 2539-05-22
24 ปี 5 เดือน 2 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
815051 นางอุ่นเรือน  -  ปัญญา       พนักงานสถานที่ 2539-06-01
24 ปี 4 เดือน 23 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
910006 นางสาวอุดมพร  -  หาญวัฒนาศิริ       นักวิชาการการเงินและบัญชี 2539-10-08
24 ปี 0 เดือน 14 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
510149 นางสาวชมพูนุท  -  วังวิเศษ       นักวิชาการการเงินและบัญชี 2539-04-01
24 ปี 6 เดือน 23 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
511060 นางพจมาน  -  ธรรมณี       นักวิชาการพัสดุ 2539-10-01
24 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานพัสดุ
711020 นายอภิภู  -  สุขจิตร       พนักงานขับรถยนต์ 2539-10-01
24 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานยานพาหนะ
718031 นางศนัญธญา  -  เจริญศรี       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2539-08-01
24 ปี 2 เดือน 23 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809014 นายยุทธิสิทธิ์  -  แก้วทองมา       พนักงานสถานที่ 2539-12-01
23 ปี 10 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809020 นางปิยะนุช  -  เลิศแตง       พนักงานทั่วไป 2539-12-02
23 ปี 10 เดือน 20 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809021 นางเรไร  -  ธูปแจ่ม       พนักงานทั่วไป 2539-08-01
24 ปี 2 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
201273 นายพิสุทธิ์  -  ศรีจันทร์       อาจารย์ 2540-06-01
23 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
0099 นางสาวไสยเพ็ญ  -  เฉิดเจิม       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2540-07-09
23 ปี 3 เดือน 15 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0169 นางพรทิพพา  -  พิญญาพงษ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2540-08-11
23 ปี 2 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0190 นายพิชิต  -  พวงภาคีศิริ       อาจารย์ 2540-10-01
23 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0194 นายจำรูญ  -  จันทร์กุญชร       อาจารย์ 2540-07-09
23 ปี 3 เดือน 15 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0195 นางนารีวรรณ  -  พวงภาคีศิริ       อาจารย์ 2540-07-09
23 ปี 3 เดือน 15 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0147 นางสาวพรรณนภา  -  เชื้อบาง       อาจารย์ 2540-07-09
23 ปี 3 เดือน 15 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0148 นางสาวฐิติวรดา  -  แสงสว่าง       อาจารย์ 2540-08-11
23 ปี 2 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0027 นายพัฒนา  -  สมนิยาม       อาจารย์ 2540-06-02
23 ปี 4 เดือน 22 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
0028 นางสาววิมลฉัตร  -  สมนิยาม       อาจารย์ 2540-08-01
23 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
206298 นายปริญญา  -  บัญญัติ       อาจารย์ 2540-04-01
23 ปี 6 เดือน 23 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
260287 นางนิตยา  -  วานิช       ครู 2540-05-01
23 ปี 5 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260293 นางสาวอุไร  -  ใจวิสุทธิ์หรรษา       ครู 2540-01-02
23 ปี 9 เดือน 20 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0013 นายวันชัย  -  แก้วนาคแนว       หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 2540-06-02
23 ปี 4 เดือน 22 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
14 นายฤทธิ์ศักดิ์  -  สร้อยจิตร       ช่างไม้ 2540-08-15
23 ปี 2 เดือน 9 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
501001 นางนทีทิพย์  -  ประพันธ์วิทย์       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2540-12-01
22 ปี 10 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
601001 นางวราภรณ์  -  เฟื่องระย้า       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2540-07-01
23 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
701001 นางสาวพัชรพร  -  ยะเมา       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2540-06-01
23 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
803004 นายเหลือ  -  น้อยพา       พนักงานสถานที่ 2540-06-01
23 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
512062 นางนพมาศ  -  ทะมาตร์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2540-06-01
23 ปี 4 เดือน 23 วัน
กองนโยบายและแผน
718032 นางชลณี  -  น้อยผา       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2540-05-01
23 ปี 5 เดือน 23 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809011 นางวันเพ็ญ  -  สุดทะตั้ง       พนักงานสถานที่ 2540-06-01
23 ปี 4 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0026 นางรัตนกุล  -  กาญจนะพรกุล       อาจารย์ 2541-08-24
22 ปี 2 เดือน 0 วัน
คณะครุศาสตร์
0104 นายอำนาจ  -  บุญอนนท์       อาจารย์ 2541-02-17
22 ปี 8 เดือน 4 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0116 นายเอกพงศ์  -  วรรณจักร์       อาจารย์ 2541-05-31
22 ปี 4 เดือน 24 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0132 นายอลงกรณ์  -  สุขจีรเดช       อาจารย์ 2541-09-21
22 ปี 1 เดือน 1 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0133 นางสาวชิชญาสุ์  -  ช่างเรียน       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2541-11-16
21 ปี 11 เดือน 7 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0073 นายกณพ  -  วัฒนา       อาจารย์ 2541-05-29
22 ปี 4 เดือน 26 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0030 นางปิยวรรณ  -  ปาลาศ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2541-08-31
22 ปี 1 เดือน 22 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
0120 นางทิพภากานต์  -  ทองเชื้อเดช       อาจารย์ 2541-11-02
21 ปี 11 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
260290 นางกาญจนา  -  ทับผดุง       ครู 2541-02-01
22 ปี 8 เดือน 20 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
802003 นางจำลอง  -  สร้อยจิตร       พนักงานสถานที่ 2541-06-01
22 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
903001 นายไพทูล  -  รวดพวง       เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2541-06-01
22 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
810034 นางถนอมวรรณ  -  พรมยวน       พนักงานสถานที่ 2541-10-05
22 ปี 0 เดือน 18 วัน
เรือนรับรอง
619047 นางสาวภคอร  -  ป้อมเปี้น       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2541-07-15
22 ปี 3 เดือน 9 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
819056 นายนิเวช  -  เกิดก่อวงศ์       พนักงานสถานที่ 2541-06-01
22 ปี 4 เดือน 23 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
201302 นางศิริรัตน์  -  บัญญัติ       อาจารย์ 2542-04-20
21 ปี 6 เดือน 5 วัน
คณะครุศาสตร์
0085 นายภีรวัฒน์  -  นนทะโชติ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2542-08-02
21 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0094 นางศิริพร  -  คำขาด       อาจารย์ 2542-06-01
21 ปี 4 เดือน 24 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0097 นางสาวสุประวีณ์  -  อ่อนจันทร์       อาจารย์ 2542-06-01
21 ปี 4 เดือน 24 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0141 นางสาวสุทธิรัตน์  -  พลอยบุตร       อาจารย์ 2542-06-15
21 ปี 4 เดือน 10 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0146 นางสาววิไลวรรณ  -  ศรีหาตา       อาจารย์ 2542-04-12
21 ปี 6 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
603008 นายนพดล  -  บุญยรัตพันธ์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2542-07-16
21 ปี 3 เดือน 9 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
506026 นายสิรภพ  -  วังทอง       นักวิชาการศึกษา 2542-12-20
20 ปี 10 เดือน 3 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
512067 นายอุเทน  -  อุ่นไฝ       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2542-03-01
21 ปี 7 เดือน 24 วัน
กองนโยบายและแผน
811047 นายยุทธนาคม  -  ปานานนท์       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2542-07-19
21 ปี 3 เดือน 6 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
518097 นายรัตนะ  -  อินจ๋อย       บรรณารักษ์ 2542-06-01
21 ปี 4 เดือน 24 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
818053 นางอำพร  -  ศรีลำ       พนักงานสถานที่ 2542-12-19
20 ปี 10 เดือน 4 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
203113 นายมานิตย์  -  พ่วงบางโพ       อาจารย์ 2543-10-25
19 ปี 11 เดือน 28 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203116 นางวารุณี  -  จอมกิติชัย       อาจารย์ 2543-06-01
20 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203134 นางสาวเอมอร  -  วันเอก       อาจารย์ 2543-11-01
19 ปี 11 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204182 นางสาวธัญญา  -  จันทรตรง       อาจารย์ 2543-06-13
20 ปี 4 เดือน 11 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205216 นายชัชพล  -  เกษวิริยะกิจ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2543-06-01
20 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
260300 นางสาวกชกร  -  นาคสุขมูล       ครู 2543-04-01
20 ปี 6 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
801001 นายสุรินทร์  -  พงษ์ลำใย       พนักงานสถานที่ 2543-06-05
20 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะครุศาสตร์
602004 นายนราธิป  -  สุรินทร์       ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2543-06-19
20 ปี 4 เดือน 5 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
503012 นางปิยะดา  -  เทพสาธร       บรรณารักษ์ 2543-06-19
20 ปี 4 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
503014 นางสาวจินตนา  -  แตงฤทธิ์       นักวิชาการศึกษา 2543-06-19
20 ปี 4 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
704007 นางสุภาพ  -  เตี๊ยมจุมพล       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2543-06-20
20 ปี 4 เดือน 4 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
515084 นางสาวศศิรัศมิ์  -  เสือเมือง       นักวิชาการศึกษา 2543-06-19
20 ปี 4 เดือน 5 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
513071 นายนิติธร  -  อุ่นคำปา       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2543-06-19
20 ปี 4 เดือน 5 วัน
กองบริการการศึกษา
604014 นางเสาวลักษณ์  -  พุ่มชาวสวน       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2543-08-01
20 ปี 2 เดือน 23 วัน
งานพัสดุ
711022 นายสุชาติ  -  ศรีสังข์       พนักงานขับรถยนต์ 2543-09-25
20 ปี 0 เดือน 27 วัน
งานยานพาหนะ
518096 นายทศพร  -  ดีเทศน์       นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2543-06-19
20 ปี 4 เดือน 5 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518100 นางสาวศิริลักษณา  -  ขวัญคำ       นักวารสารและสิ่งพิมพ์ 2543-08-01
20 ปี 2 เดือน 23 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518101 นางสาวนภา  -  มิ่งนัน       นักวารสารและสิ่งพิมพ์ 2543-08-01
20 ปี 2 เดือน 23 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
718033 นายอำนาจ  -  ฟักงาม       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2543-08-01
20 ปี 2 เดือน 23 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
519148 นางสุภัทรตรา  -  สุขะ       นักวิชาการศึกษา 2543-10-25
19 ปี 11 เดือน 28 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
809013 นายวัฒนา  -  ก้อนเสถื้อน       คนสวน 2543-11-28
19 ปี 10 เดือน 24 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0060 นางสาวจามรี  -  ศรีรัตนบัลล์       อาจารย์ 2544-06-15
19 ปี 4 เดือน 9 วัน
คณะครุศาสตร์
201001 นางสาวกุลิสรา  -  จิตรชญาวณิช       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2544-02-04
19 ปี 8 เดือน 17 วัน
คณะครุศาสตร์
201009 นายสุรเชษฐ์  -  บุญยรักษ์       อาจารย์ 2544-06-17
19 ปี 4 เดือน 7 วัน
คณะครุศาสตร์
201285 นางสาวกฤษณา  -  คิดดี       อาจารย์ 2544-06-01
19 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
202046 นายบุญลอย  -  จันทร์ทอง       อาจารย์ 2544-06-01
19 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202052 นางสาวรัชนีวรรณ  -  ขำประดิษ       อาจารย์ 2544-06-25
19 ปี 3 เดือน 29 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203105 นายดิเรก  -  บัวหลวง       อาจารย์ 2544-06-01
19 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203115 นางสาวจุฬาลักษณ์  -  มหาวัน       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2544-10-01
19 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203151 นายสุรพล  -  ชุ่มกลิ่น       อาจารย์ 2544-06-01
19 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204165 นางสาวพนินท์  -  นนทโคตร       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2544-06-01
19 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204166 นายสุโรจน์  -  ศุภศิริภิญโญ       อาจารย์ 2544-06-01
19 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204167 นางสาววันธะนา  -  สานุสิทธิ์       อาจารย์ 2544-06-01
19 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204168 นายชัชวาล  -  ภานุศุภนิรันดร์       อาจารย์ 2544-06-18
19 ปี 4 เดือน 6 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204183 นางสาวรดี  -  ธนารักษ์       อาจารย์ 2544-06-01
19 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205217 นายไพโรจน์  -  นะเที่ยง       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2544-06-01
19 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
603009 นายอุเทน  -  แสนบัณฑิต       ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2544-10-26
18 ปี 11 เดือน 27 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
504018 นางสาวิทตรี  -  อ๊อดกัน       นักวิชาการศึกษา 2544-10-26
18 ปี 11 เดือน 27 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
518110 นายนิรันดร์  -  ทองอ่อน       นักวิชาการพัสดุ 2544-11-26
18 ปี 10 เดือน 26 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
512064 นายธนัย  -  เนียมกุญชร       นักวิชาการนโยบายและแผน 2544-10-26
18 ปี 11 เดือน 27 วัน
กองนโยบายและแผน
511088 นางสาวธณษร  -  ปัญญาเทพ       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2544-02-09
19 ปี 8 เดือน 12 วัน
งานพัสดุ
510055 นางชมาพร  -  สีเสือ       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2544-11-26
18 ปี 10 เดือน 26 วัน
สำนักงานเลขานุการ
811046 นายสนั่น  -  มั่นจันทร์       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2544-07-25
19 ปี 2 เดือน 30 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
507030 นายสมชาย  -  คำวรรณะ       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2544-10-24
18 ปี 11 เดือน 29 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
818054 นายทศพล  -  แก้วรัตม์       พนักงานสถานที่ 2544-11-26
18 ปี 10 เดือน 26 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
510051 นางณัฐชยา  -  จะระ       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2544-09-17
19 ปี 1 เดือน 4 วัน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
819055 นางประหยัด  -  ปัดโรคา       พนักงานสถานที่ 2544-11-08
18 ปี 11 เดือน 14 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
721035 นางสาวยุทาวดี  -  เข็มทอง       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2544-10-26
18 ปี 11 เดือน 27 วัน
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
606023 นายนาวิน  -  สุขะ       ช่างเทคนิค 2544-06-25
19 ปี 3 เดือน 29 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
201002 นางสุภาภรณ์  -  หนูเมือง       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2545-07-01
18 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
202037 นางหนึ่งฤทัย  -  ดวงดัน       อาจารย์ 2545-06-01
18 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203104 นางสาวจันทร์เพ็ญ  -  ชุมแสง       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2545-07-01
18 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203112 นายยุทธชัย  -  มิ่งขวัญ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2545-10-28
17 ปี 11 เดือน 26 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203135 นางสาวนภาภรณ์  -  จันทร์สี       อาจารย์ 2545-07-01
18 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204169 นายชัชชัย  -  สุจริต       อาจารย์ 2545-06-01
18 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204170 นางธิดารัตน์  -  เหมือนเดชา       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2545-07-01
18 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204171 นางเบญจวรรณ  -  สุจริต       อาจารย์ 2545-07-01
18 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204172 นางสาวสุภัญชลี  -  อ้นไชยะ       อาจารย์ 2545-07-01
18 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204173 นางรวมพร  -  มาลา       อาจารย์ 2545-06-01
18 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204175 นางสาวอมรรัตน์  -  ศรีวิโรจน์       อาจารย์ 2545-06-01
18 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204193 นางสาวอุษณีย์  -  มากประยูร       อาจารย์ 2545-06-01
18 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204194 นางสาวศิริกาญจน์  -  ธรรมยัติวงศ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2545-06-01
18 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205215 นายศิวัตม์  -  กมลคุณานนท์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2545-04-01
18 ปี 6 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206259 นางสาวดรุณี  -  นาคเสวี       อาจารย์ 2545-06-02
18 ปี 4 เดือน 22 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
501003 นางดาวลอย  -  จิตรไทย       นักวิชาการศึกษา 2545-01-07
18 ปี 9 เดือน 15 วัน
คณะครุศาสตร์
503011 นางพจนีย์  -  อินจันทร์       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2545-07-01
18 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
504016 นางสาวปรารัตน์  -  สุขดี       นักวิชาการศึกษา 2545-07-01
18 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
504017 นางสาววัฒนา  -  แก้วพูลปกรณ์       บรรณารักษ์ 2545-08-01
18 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
505020 นางสาวสาวิตรี  -  สร้อยสุดสวาท       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2545-12-02
17 ปี 10 เดือน 21 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
605018 นายปกรณ์  -  เกตุอินทร์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2545-12-02
17 ปี 10 เดือน 21 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
512066 นางสาวอุบลรัตน์  -  แก้วหล้า       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2545-08-01
18 ปี 2 เดือน 23 วัน
กองนโยบายและแผน
610032 นายดำรงค์  -  วงษ์พรวน       ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2545-01-07
18 ปี 9 เดือน 15 วัน
แผนกโสตทัศนศึกษา
941004 นางสาวนิธิวดี  -  คัณธานันท์       นักวิชาการเลขานุการ 2545-04-01
18 ปี 6 เดือน 23 วัน
สำนักงานเลขานุการ
510057 นางสาวนภัสสร  -  สุขเกษม       นักเอกสารสนเทศ 2545-12-02
17 ปี 10 เดือน 21 วัน
งานสารบรรณ
510058 นางสาวทิพประภา  -  ม่วงสาย       นักวิชาการการเงินและบัญชี 2545-12-02
17 ปี 10 เดือน 21 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
711021 นายปราชยา  -  เพ็ชร์งาม       พนักงานขับรถยนต์ 2545-01-07
18 ปี 9 เดือน 15 วัน
งานยานพาหนะ
611035 นายขจรวิทย์  -  คำเจียม       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2545-12-02
17 ปี 10 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
508038 นางสาวเทพธิดา  -  จงสุขสันติกุล       นักวิชาการศึกษา 2545-08-01
18 ปี 2 เดือน 23 วัน
บัณฑิตวิทยาลัย
508029 นายวิทยากร  -  อ้วนสะอาด       นักวิชาการศึกษา 2545-08-01
18 ปี 2 เดือน 23 วัน
บัณฑิตวิทยาลัย
809016 นางกาญจนา  -  โกมลวาจ       พนักงานทั่วไป 2545-05-01
18 ปี 5 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809017 นางบัวขาว  -  เรือนจันทร์       ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ 2545-12-02
17 ปี 10 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809022 นางสายพิณ  -  ใจวงศ์       พนักงานทั่วไป 2545-12-02
17 ปี 10 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
201005 นางสุกัญญา  -  รุจิเมธาภาส       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2546-06-05
17 ปี 4 เดือน 20 วัน
คณะครุศาสตร์
201006 นายเชาวฤทธิ์  -  จั่นจีน       อาจารย์ 2546-06-30
17 ปี 3 เดือน 25 วัน
คณะครุศาสตร์
201008 ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์  -  เกิดโต       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2546-06-06
17 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะครุศาสตร์
202055 นายเกริกขจร  -  รื่นณรงค์       อาจารย์ 2546-10-01
17 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202068 นางอรัญวดี  -  แสงทอง       อาจารย์ 2546-06-06
17 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202086 นายพันธุ์เอก  -  ใจหลวง       อาจารย์ 2546-06-06
17 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203100 นางสาวกชกร  -  ลาภมาก       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2546-01-02
17 ปี 9 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203106 นางจงรัก  -  ดวงทอง       อาจารย์ 2546-06-06
17 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203107 นางสาวสุภาพร  -  พงศ์ธรพฤกษ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2546-06-06
17 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203108 นางสาวกนกวรรณ  -  กันยะมี       อาจารย์ 2546-06-02
17 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203117 นายเสรี  -  แสงอุทัย       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2546-06-06
17 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203130 นายกฤษณ์  -  ชัยวรรณคุปต์       อาจารย์ 2546-06-26
17 ปี 3 เดือน 29 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204176 นางสาวภาศิริ  -  เขตปิยรัตน์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2546-06-30
17 ปี 3 เดือน 25 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204177 นางสาวศิริกานดา  -  แหยมคง       อาจารย์ 2546-06-06
17 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204180 นางวริศรา  -  ดวงตาน้อย       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2546-06-06
17 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204181 นางสาวสุพรรษา  -  จิตต์มั่น       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2546-06-30
17 ปี 3 เดือน 25 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204184 นางสินีนาถ  -  วิกรมประสิทธ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2546-06-30
17 ปี 3 เดือน 25 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204185 นางสาววัชราภรณ์  -  อารีรัตนศักดิ์       อาจารย์ 2546-06-06
17 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
1004001 นายสยาม  -  เจติยานนท์       อาจารย์ 2546-06-06
17 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205211 นายวีระพล  -  คงนุ่น       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2546-06-02
17 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205214 นายกฤษณพงค  -  ฟองสินธุ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2546-06-06
17 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205229 นายอดุลย์  -  พุกอินทร์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2546-10-22
17 ปี 0 เดือน 1 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207264 นางวัชรี  -  วงศ์ทะเนตร       อาจารย์ 2546-06-04
17 ปี 4 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
223272 นายเจนนภนต์  -  ภาคภูมิ       อาจารย์ 2546-06-06
17 ปี 4 เดือน 19 วัน
วิทยาลัยน่าน
260301 นางนฤมล  -  อ้วนสะอาด       ครู 2546-02-02
17 ปี 8 เดือน 20 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260305 นางสาวดนูนารถ  -  จีนอนันต์       ครู 2546-06-20
17 ปี 4 เดือน 5 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
502009 นางสาววรรณ์นงอร  -  วริศนิรันตรกูล       นักวิชาการศึกษา 2546-11-11
16 ปี 11 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
604016 นายณรงค์  -  พรมงาม       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2546-09-08
17 ปี 1 เดือน 14 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
604009 นางสาวเพลินพิศ  -  สีตื้อ       ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2546-04-18
17 ปี 6 เดือน 7 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
505022 นางสาวสุรีรัตน์  -  เสือน้อย       นักวิชาการศึกษา 2546-07-21
17 ปี 3 เดือน 4 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
515090 นางอมรรัตน์  -  ศรีลา       นักวิชาการศึกษา 2546-10-07
17 ปี 0 เดือน 16 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
916020 นางสาวปิยะนารถ  -  ริมทอง       นักวิชาการวัฒนธรรม 2546-10-07
17 ปี 0 เดือน 16 วัน
กองศิลปวัฒนธรรม
610031 นายโชตวิชช์  -  อินทนนท์       ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2546-10-07
17 ปี 0 เดือน 16 วัน
แผนกโสตทัศนศึกษา
511059 นายนฤดิตถ์  -  นาเหมือง       นักวิชาการพัสดุ 2546-11-10
16 ปี 11 เดือน 13 วัน
งานพัสดุ
711023 นายสันติ  -  เขียวสดใส       พนักงานขับรถยนต์ 2546-10-07
17 ปี 0 เดือน 16 วัน
งานยานพาหนะ
518099 นางสายสุนีย์  -  คำวรรณะ       นักเอกสารสนเทศ 2546-08-18
17 ปี 2 เดือน 7 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518104 นางสาวจินตนา  -  อินทร์อยู่       บรรณารักษ์ 2546-12-25
16 ปี 9 เดือน 29 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
809018 นางมยุเรศ  -  หมื่นไชย       พนักงานทั่วไป 2546-07-07
17 ปี 3 เดือน 18 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809027 นางสุมาลี  -  ตันบุญ       พนักงานทั่วไป 2546-10-20
17 ปี 0 เดือน 3 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809028 นางกฤษณา  -  แก้วรัตม์       ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ 2546-07-25
17 ปี 3 เดือน 0 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
523134 นายปรีชา  -  สะพานทอง       วิศวกร 2546-06-01
17 ปี 4 เดือน 24 วัน
วิทยาลัยน่าน
723037 นายสิทธิพล  -  แก้วมา       พนักงานขับรถยนต์ 2546-06-01
17 ปี 4 เดือน 24 วัน
วิทยาลัยน่าน
823057 นายสายชล  -  สิงห์แสง       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2546-06-01
17 ปี 4 เดือน 24 วัน
วิทยาลัยน่าน
524139 นายศุภสิน  -  ดีมี       วิศวกร 2546-03-25
17 ปี 7 เดือน 0 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
824059 นางปราณี  -  ไชยแก้ว       พนักงานสถานที่ 2546-03-28
17 ปี 6 เดือน 28 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
824060 นายวีระชัย  -  สอนแก้ว       พนักงานสถานที่ 2546-03-28
17 ปี 6 เดือน 28 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
202040 นายประพันธ์  -  แจ้งเอี่ยม       อาจารย์ 2547-06-14
16 ปี 4 เดือน 10 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202041 นายสำเริง  -  ถึงคุณ       อาจารย์ 2547-06-01
16 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202044 นางสาวดวงพร  -  บี่หัตถกิจกูล       อาจารย์ 2547-06-14
16 ปี 4 เดือน 10 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202048 นางสุพัตตรา  -  ตันติจริยาพันธ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2547-06-07
16 ปี 4 เดือน 17 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202053 นายสุรพล  -  สิงห์เนตร       อาจารย์ 2547-06-07
16 ปี 4 เดือน 17 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202054 นายมณฑณ  -  ศรีสุข       อาจารย์ 2547-10-01
16 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203101 นายกิตติ  -  เมืองตุ้ม       อาจารย์ 2547-12-01
15 ปี 10 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203109 นายพีระพล  -  ขุนอาสา       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2547-05-11
16 ปี 5 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203110 นางรสสุคนธ์  -  วงษ์ดอกไม้       อาจารย์ 2547-05-13
16 ปี 5 เดือน 11 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203111 นายอิสระ  -  อินจันทร์       รองศาสตราจารย์ 2547-06-14
16 ปี 4 เดือน 10 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203124 นายพงษ์ศักดิ์  -  อ้นมอย       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2547-10-01
16 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205212 นายยศภัทรชัย  -  คณิตปัญญาเจริญ       อาจารย์ 2547-05-13
16 ปี 5 เดือน 11 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205213 นายสันติ  -  บุญทัศนกุล       อาจารย์ 2547-03-01
16 ปี 7 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205234 นายภานุวัฒน์  -  ขันจา       อาจารย์ 2547-06-14
16 ปี 4 เดือน 10 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205240 นายสารัลย์  -  กระจง       อาจารย์ 2547-06-01
16 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0031 นายภูมิพัฒน์  -  พัทดิพันธ์ปรีดา       อาจารย์ 2547-03-18
16 ปี 7 เดือน 6 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
206256 นางสาวกมลสร  -  ลิ้มสมมุติ       อาจารย์ 2547-06-01
16 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
206258 นายพิชัย  -  ใจกล้า       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2547-02-09
16 ปี 8 เดือน 13 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
207262 นางสงกรานต์  -  ถุงแก้ว       อาจารย์ 2547-06-13
16 ปี 4 เดือน 11 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
207267 นายพิทยา  -  ยาโม้       อาจารย์ 2547-10-26
15 ปี 11 เดือน 27 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
260311 นายธวัชชัย  -  เดชพรม       ครู 2547-07-26
16 ปี 2 เดือน 29 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260313 นายธวัชชัย  -  ติสี       ครู 2547-06-01
16 ปี 4 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260314 นางสาวจุฬาลักษณ์  -  รักพงษ์       ครู 2547-08-03
16 ปี 2 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
612038 นางภัทราพร  -  จันทร์กระจ่าง       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2547-05-17
16 ปี 5 เดือน 7 วัน
กองนโยบายและแผน
811039 นายเที่ยงธรรม  -  อินทะ       คนสวน 2547-05-17
16 ปี 5 เดือน 7 วัน
งานอาคารสถานที่
811041 นายพูล  -  ศรีคมขำ       พนักงานสถานที่ 2547-10-01
16 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
809009 นางสาวทิพยาภรณ์  -  สีทา       พนักงานทั่วไป 2547-06-17
16 ปี 4 เดือน 7 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809029 นางสาวนภาดาว์  -  เมืองด่าน       พนักงานทั่วไป 2547-10-05
16 ปี 0 เดือน 17 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
623049 นางนิติพร  -  ป้องแก้ว       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2547-10-01
16 ปี 0 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยน่าน
524140 นางสาวธนธรณ์  -  ศรีเจริญ       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2547-05-17
16 ปี 5 เดือน 7 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
201003 นางสาวเบญจมาศ  -  เกิดมาลัย       อาจารย์ 2548-07-01
15 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
201007 นางสาวศิริกาญจน์  -  ศรีวิศาล       อาจารย์ 2548-06-27
15 ปี 3 เดือน 27 วัน
คณะครุศาสตร์
201015 นายพรพัฒน์  -  ฤทธิชัย       อาจารย์ 2548-07-01
15 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
201017 นางสาวอรุชา  -  พึ่งอินทร์       อาจารย์ 2548-11-01
14 ปี 11 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
201297 นางสาวทิวาพร  -  เพ็ชรน่วม       อาจารย์ 2548-11-01
14 ปี 11 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
201312 นางสาวอุบลวรรณ  -  สายทอง       อาจารย์ 2548-11-01
14 ปี 11 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
202038 นางสาวสุภัคกาญจน์  -  จิวาลักษณ์       อาจารย์ 2548-10-26
14 ปี 11 เดือน 27 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202039 นางสาวปาริชาต  -  กัณฑาทรัพย์       อาจารย์ 2548-10-26
14 ปี 11 เดือน 27 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202069 นายจาตุรันต์  -  จริยารัตนกุล       อาจารย์ 2548-06-27
15 ปี 3 เดือน 27 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202076 นายอภินันท์  -  ปานเพชร       อาจารย์ 2548-01-04
15 ปี 9 เดือน 18 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203102 นายวีรศักดิ์  -  จอมกิติชัย       อาจารย์ 2548-08-08
15 ปี 2 เดือน 16 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203103 นางวันวิสาข์  -  พิระภาค       อาจารย์ 2548-07-18
15 ปี 3 เดือน 6 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203140 นางสุนีย์  -  กันแจ่ม       อาจารย์ 2548-12-02
14 ปี 10 เดือน 20 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204179 นางชนิกานต์  -  อัชวนันท์       อาจารย์ 2548-06-27
15 ปี 3 เดือน 27 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205228 นายอรุณเดช  -  บุญสูง       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2548-11-10
14 ปี 11 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205230 นางอังกาบ  -  บุญสูง       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2548-11-10
14 ปี 11 เดือน 12 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207263 นางสาววรางคณา  -  สุติน       อาจารย์ 2548-10-26
14 ปี 11 เดือน 27 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
260308 นางขวัญเรือน  -  จันใจ       ครู 2548-09-26
15 ปี 0 เดือน 26 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260309 นางสาวพิตะวัน  -  ทิอ่อน       ครู 2548-11-01
14 ปี 11 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260315 นางสาวกันยาลักษณ์  -  สมท่า       ครู 2548-05-09
15 ปี 5 เดือน 15 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260316 นายพเยาว์  -  น้อยคำนุช       ครู 2548-07-11
15 ปี 3 เดือน 13 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
511143 นางพรรณลักษณ์  -  ดุลยะลา       นักวิชาการพัสดุ 2548-03-21
15 ปี 7 เดือน 3 วัน
งานพัสดุ
512065 นายเอกชัย  -  ศรีสุวรรณ       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2548-03-28
15 ปี 6 เดือน 27 วัน
กองนโยบายและแผน
513073 นายกชกร  -  เขียวอรุณ       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2548-06-23
15 ปี 4 เดือน 1 วัน
กองบริการการศึกษา
517093 นางสาวนิตยา  -  เกตุครุฑ       นักวิชาการเงินและบัญชี 2548-12-07
14 ปี 10 เดือน 15 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
202045 นายสุริยา  -  คำกุนะ       อาจารย์ 2549-06-26
14 ปี 3 เดือน 28 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
205210 นางสาวศุทธินี  -  กล่อมแสร์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2549-11-01
13 ปี 11 เดือน 22 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205218 นายวรพล  -  มะโนสร้อย       อาจารย์ 2549-12-01
13 ปี 10 เดือน 22 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206257 นางสาวนันทา  -  เป็งเนตร์       อาจารย์ 2549-02-01
14 ปี 8 เดือน 20 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
260281 นางสาวเสาวณีย์  -  จันทร       ครู 2549-06-16
14 ปี 4 เดือน 8 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
603007 นายเชาวฤทธิ์  -  วันเสาร์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2549-11-01
13 ปี 11 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
603010 นางสุกัญญา  -  ขัตติ       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2549-01-04
14 ปี 9 เดือน 18 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
906002 นางสาวนันทภัค  -  ทองศรีอ้น       นักวิชาการบรรณารักษ์ 2549-11-06
13 ปี 11 เดือน 17 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
512063 นางสาวเพ็ญประภา  -  มนแพวงศานนท์       สถาปนิก 2549-09-12
14 ปี 1 เดือน 10 วัน
กองนโยบายและแผน
515082 นายกำธร  -  ผาแก้ว       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2549-09-12
14 ปี 1 เดือน 10 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
515086 นางสาวทักษอร  -  พุ่มสิริโรจน์       นักวิชาการศึกษา 2549-08-01
14 ปี 2 เดือน 23 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
610033 นายชลธี  -  ไกรกิจราษฎร์       ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2549-11-01
13 ปี 11 เดือน 22 วัน
แผนกโสตทัศนศึกษา
518108 นายชลัช  -  แย้มชื่น       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2549-12-04
13 ปี 10 เดือน 19 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
509045 นางสาวเนตรนภา  -  ทับผดุง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2549-08-01
14 ปี 2 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809008 นางมะลิ  -  อุ่นไฝ       ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ 2549-02-01
14 ปี 8 เดือน 20 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809026 นางปนัดดา  -  เสือสกุล       ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ 2549-03-01
14 ปี 7 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
202050 นางสาวจันทิมา  -  ปกครอง       อาจารย์ 2550-06-11
13 ปี 4 เดือน 14 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203114 นางชนิดา  -  เรืองศิริวัฒนกุล       อาจารย์ 2550-07-12
13 ปี 3 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203118 นายธนิต  -  เมธีนุกูล       อาจารย์ 2550-07-12
13 ปี 3 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203119 นายชาติทนง  -  โพธิ์ดง       อาจารย์ 2550-07-12
13 ปี 3 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204186 นายจักรพันธ์  -  ศรีสวัสดิ์       อาจารย์ 2550-06-18
13 ปี 4 เดือน 7 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204187 นายเพิ่มศักดิ์  -  พันธ์แตง       อาจารย์ 2550-07-12
13 ปี 3 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204188 นางศรีไพร  -  สกุลพันธ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2550-07-12
13 ปี 3 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204189 นางสุกัญญา  -  สุจาคำ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2550-07-12
13 ปี 3 เดือน 13 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204191 นางสาวกัลยรัตน์  -  คำพรม       อาจารย์ 2550-09-17
13 ปี 1 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204192 นายธนเทพ  -  สุดแสง       อาจารย์ 2550-09-17
13 ปี 1 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205219 นางสาวอุสุมา  -  พันไพศาล       อาจารย์ 2550-07-12
13 ปี 3 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205220 นายพิทักษ์  -  คล้ายชม       อาจารย์ 2550-10-25
12 ปี 11 เดือน 29 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205221 นางสาวรัชดา  -  คำจริง       อาจารย์ 2550-10-25
12 ปี 11 เดือน 29 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205222 นายรัฐพล  -  ดุลยะลา       อาจารย์ 2550-11-19
12 ปี 11 เดือน 4 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
223276 นายพิภพ  -  มณีจำนงค์       อาจารย์ 2550-09-17
13 ปี 1 เดือน 5 วัน
วิทยาลัยน่าน
260288 นางปิยะเนตร  -  อ้วนสะอาด       ครู 2550-09-17
13 ปี 1 เดือน 5 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260310 นางพิริยาภรณ์  -  วิทยานันท์       ครู 2550-03-01
13 ปี 7 เดือน 24 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260318 นางสาวสุดารัตน์  -  ฟักแก้ว       ครู 2550-07-01
13 ปี 3 เดือน 24 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260319 นายฐิตติพรรธน์  -  อินทรประดิษฐ์       ครู 2550-11-01
12 ปี 11 เดือน 22 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260320 นางสาวพัชรินทร์  -  หุณฑสาร       ครู 2550-09-17
13 ปี 1 เดือน 5 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260321 นางสาวพิมพ์ธนินี  -  จันทรารัตน์       ครู 2550-09-17
13 ปี 1 เดือน 5 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
502007 นางจารุวรรณ  -  กังวาล       บรรณารักษ์ 2550-05-01
13 ปี 5 เดือน 24 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
506024 นางรวีวรรณ  -  มงคล       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2550-09-04
13 ปี 1 เดือน 18 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
541078 นางสาวภัทรานิษฐ์  -  บุรีรักษ์       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2550-09-04
13 ปี 1 เดือน 18 วัน
กองบริหารงานบุคคล
513074 นางสาวภมรมาศ  -  เรือนทอง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2550-03-01
13 ปี 7 เดือน 24 วัน
กองบริการการศึกษา
710014 นางสาวณัฐนันท์  -  มาอยู่       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2550-02-06
13 ปี 8 เดือน 16 วัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
510054 นางสาวศรีวราพร  -  คำอ่อง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2550-03-01
13 ปี 7 เดือน 24 วัน
สำนักงานเลขานุการ
520119 นายศุภวัฒ  -  ใสแจ่ม       นักวิชาการศึกษา 2550-01-22
13 ปี 9 เดือน 1 วัน
สวนพฤษศาสตร์
508039 นางสาวรัชนี  -  มีพันธ์       นักวิชาการศึกษา 2550-12-03
12 ปี 10 เดือน 20 วัน
บัณฑิตวิทยาลัย
509041 นางสาวพัชญา  -  ปลีกแสง       นักวิชาการพัสดุ 2550-12-03
12 ปี 10 เดือน 20 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
709013 นางนิติรัตน์  -  อินกล่ำ       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2550-12-03
12 ปี 10 เดือน 20 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809023 นางสมพร  -  คงสา       พนักงานทั่วไป 2550-07-02
13 ปี 3 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
523136 นางปภาภรณ์  -  ปินตามูล       นักวิชาการศึกษา 2550-09-04
13 ปี 1 เดือน 18 วัน
วิทยาลัยน่าน
524138 นางสาวอำภา  -  มาลูน       นักวิชาการศึกษา 2550-12-03
12 ปี 10 เดือน 20 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
201004 นายวทัญญู  -  ขลิบเงิน       อาจารย์ 2551-10-14
12 ปี 0 เดือน 8 วัน
คณะครุศาสตร์
201011 นางวราภรณ์  -  มิ่งขวัญ       อาจารย์ 2551-01-02
12 ปี 9 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
201012 นางสาวจริยา  -  พิชัยคำ       อาจารย์ 2551-10-14
12 ปี 0 เดือน 8 วัน
คณะครุศาสตร์
201013 นายอภิชาติ  -  สุขอร่าม       อาจารย์ 2551-04-01
12 ปี 6 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
202034 นายชาริสร์  -  เสนาป่า       อาจารย์ 2551-06-19
12 ปี 4 เดือน 5 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202036 นายวุฒินันทน์  -  น้อยหัวหาด       อาจารย์ 2551-06-01
12 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202042 นายบูรณพงษ์  -  โกเสนารักษ์       อาจารย์ 2551-04-01
12 ปี 6 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202047 นางสาวสุดารัตน์  -  รอดบุญส่ง       อาจารย์ 2551-06-01
12 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202049 นางสาวตรงกมล  -  สนามเขต       อาจารย์ 2551-06-23
12 ปี 4 เดือน 1 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202056 นางสาวกณิกนันท์  -  สิงห์สานิตย์       อาจารย์ 2551-04-01
12 ปี 6 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202057 นางสาวเอกฤทัย  -  ฉัตรชัยเดช       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2551-10-14
12 ปี 0 เดือน 8 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202059 นางสาวนฤภรณ์  -  พิมมงคล       อาจารย์ 2551-10-14
12 ปี 0 เดือน 8 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202060 นางสาววรรณี  -  ทองระย้า       อาจารย์ 2551-06-19
12 ปี 4 เดือน 5 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202061 นายอนันต์  -  จันทิหล้า       อาจารย์ 2551-07-01
12 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202062 นายภาณุรังษี  -  เดือนโฮ้ง       อาจารย์ 2551-07-01
12 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202063 นายวัชระ  -  แตงเทศ       อาจารย์ 2551-09-11
12 ปี 1 เดือน 10 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203120 นายเผด็จการ  -  กันแจ่ม       อาจารย์ 2551-04-01
12 ปี 6 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203123 นายวรวุฒิ  -  ธุวะคำ       อาจารย์ 2551-06-01
12 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203125 นางสาวณัฐกฤตา  -  บุณณ์ประกอบ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2551-06-01
12 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203128 นางสาวศศิธร  -  สุขจิตต์       อาจารย์ 2551-06-19
12 ปี 4 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203129 นายภาคภูมิ  -  โชคทวีพาณิชย์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2551-06-19
12 ปี 4 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203131 นายวิศิษฎ์  -  มหานิล       อาจารย์ 2551-06-19
12 ปี 4 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205223 นางสาวกาญจนา  -  ดาวเด่น       อาจารย์ 2551-11-04
11 ปี 11 เดือน 18 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205224 นายสิทธินันท์  -  ทองศิริ       อาจารย์ 2551-06-19
12 ปี 4 เดือน 5 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205225 นายปริญญา  -  ดีรัศมี       อาจารย์ 2551-06-19
12 ปี 4 เดือน 5 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205226 นายกันต์  -  อินทุวงศ์       รองศาสตราจารย์ 2551-07-01
12 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205227 นายทวีศักดิ์  -  วรจักร์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2551-07-01
12 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207265 นางสาวกุลรวี  -  กลิ่นกลั่น       อาจารย์ 2551-07-01
12 ปี 3 เดือน 23 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
260282 นางสาวปิยธิดา  -  จุมพลศรี       ครู 2551-06-19
12 ปี 4 เดือน 5 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260294 นางสาวภิรมย์  -  ศรีสุข       ครู 2551-06-19
12 ปี 4 เดือน 5 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260317 นางนิภาพร  -  สุขอร่าม       ครู 2551-07-01
12 ปี 3 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
505021 นางสาววันนิสา  -  เมฆทับ       บรรณารักษ์ 2551-07-01
12 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
514080 นางขวัญชนก  -  กาทอง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2551-12-01
11 ปี 10 เดือน 21 วัน
กองบริหารงานบุคคล
512061 นางสาวกรรณิการ์  -  สุจริตจันทร์       วิศวกรโยธา 2551-07-01
12 ปี 3 เดือน 23 วัน
กองนโยบายและแผน
515085 นายศักดา  -  พิมพ์แก้ว       นักวิชาการศึกษา 2551-04-01
12 ปี 6 เดือน 23 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
515091 นางสาวธนัชพร  -  นอมี       นักวิชาการสาธารณสุข 2551-02-01
12 ปี 8 เดือน 21 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
622036 นายธีรศานญ์  -  ธนวัฒน์หัตถชัย       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2551-04-01
12 ปี 6 เดือน 23 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
517092 นางสาวจีรภา  -  ดามัง       นักวิจัย 2551-03-03
12 ปี 7 เดือน 21 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
518102 นางสาวกาญจนา  -  สกุลเพ็ชร       บรรณารักษ์ 2551-07-01
12 ปี 3 เดือน 23 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518103 นางสาวสุวิชา  -  ชัยวรรณธรรม       บรรณารักษ์ 2551-07-01
12 ปี 3 เดือน 23 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518105 นางสาวพัชรี  -  พันธุ์แตงไทย       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2551-09-08
12 ปี 1 เดือน 13 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
618045 นางพรรณพร  -  ผดุงพร       ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 2551-07-01
12 ปี 3 เดือน 23 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
519116 นางสาวมีนา  -  กรมมี       นักวิทยาศาสตร์ 2551-07-01
12 ปี 3 เดือน 23 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
509043 นางสาวมัทนา  -  กัดฟัก       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2551-03-03
12 ปี 7 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
522126 นางสาวรักษิณา  -  ใจจันทร์       นักวิชาการเงินและบัญชี 2551-09-08
12 ปี 1 เดือน 13 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
523137 นายกิตติพงษ์  -  ใจคำ       นักวิชาการศึกษา 2551-09-08
12 ปี 1 เดือน 13 วัน
วิทยาลัยน่าน
201326 นายธีระพงษ์  -  ทัพอาจ       อาจารย์ 2552-09-01
11 ปี 1 เดือน 20 วัน
คณะครุศาสตร์
202067 นายชัยภูมิ  -  ชนะภัย       อาจารย์ 2552-05-18
11 ปี 5 เดือน 6 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202070 นางอุบลรัตน์  -  พูลทรัพย์       อาจารย์ 2552-07-13
11 ปี 3 เดือน 11 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202071 นายณัฐวุฒิ  -  ขันโพธิ์น้อย       อาจารย์ 2552-09-01
11 ปี 1 เดือน 20 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202073 นายสำเนียง  -  วรรณทอง       อาจารย์ 2552-12-01
10 ปี 10 เดือน 21 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202074 นายพุทธินันทน์   -  บุญเรือง       อาจารย์ 2552-10-26
10 ปี 11 เดือน 27 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203121 นายอนุชา  -  เรืองศิริวัฒนกุล       อาจารย์ 2552-01-05
11 ปี 9 เดือน 17 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203127 นายศรัณยู  -  เรือนจันทร์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2552-10-26
10 ปี 11 เดือน 27 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203132 นายโสภณ  -  วิริยะรัตนกุล       อาจารย์ 2552-10-26
10 ปี 11 เดือน 27 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203133 นางสาวฐิติพร  -  เทียรฆนิธิกูล       อาจารย์ 2552-05-18
11 ปี 5 เดือน 6 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203136 นายธันยบูรณ์  -  ถาวรวรรณ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2552-06-08
11 ปี 4 เดือน 16 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203137 นางสาวกนกวรรณ  -  มารักษ์       อาจารย์ 2552-06-08
11 ปี 4 เดือน 16 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203138 นายพงศ์เทพ  -  จันทร์สันเทียะ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2552-06-08
11 ปี 4 เดือน 16 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203139 นางสาวกานต์ธิดา  -  ไชยมา       อาจารย์ 2552-07-01
11 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203141 นายวีระศักดิ์  -  แก้วทรัพย์       อาจารย์ 2552-10-01
11 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203142 นายธนากร  -  ธนวัฒน์       อาจารย์ 2552-09-07
11 ปี 1 เดือน 14 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203143 นายกิตติ์  -  คุณกิตติ       อาจารย์ 2552-10-26
10 ปี 11 เดือน 27 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203144 นางอัมพวัน  -  วิริยะรัตนกุล       อาจารย์ 2552-11-23
10 ปี 10 เดือน 29 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204174 นางสาวณัฐศิรี  -  สมจิตรานุกิจ       อาจารย์ 2552-03-02
11 ปี 7 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204195 นางสาวนันท์มนัส  -  หอมเพียร       อาจารย์ 2552-10-01
11 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204197 นางสาวพลอยชมพู  -  เชาวนปรีชา       อาจารย์ 2552-09-01
11 ปี 1 เดือน 20 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205231 นางสาวพลิศภัสร์  -  คำฟู       อาจารย์ 2552-06-02
11 ปี 4 เดือน 22 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205232 นางภัทร์อร  -  ฟองสินธุ์       อาจารย์ 2552-07-09
11 ปี 3 เดือน 15 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205233 นายไชยยันต์  -  ชนะพรมมา       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2552-07-09
11 ปี 3 เดือน 15 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205235 นายธนวัฒน์  -  สอนเณร       อาจารย์ 2552-06-18
11 ปี 4 เดือน 6 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206260 นางสาวพจนีย์  -  แสงมณี       อาจารย์ 2552-01-05
11 ปี 9 เดือน 17 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
207268 นายเสกสรร  -  อินชะนะ       อาจารย์ 2552-10-26
10 ปี 11 เดือน 27 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
223271 นางปองขวัญ  -  สร่างทุกข์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2552-10-26
10 ปี 11 เดือน 27 วัน
วิทยาลัยน่าน
260304 นางสาวประภาพร  -  วิชญศาสตรา       ครู 2552-05-18
11 ปี 5 เดือน 6 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260324 นางสาวจุฑามาศ  -  มาประสพ       ครู 2552-09-01
11 ปี 1 เดือน 20 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260325 นางสาววิมนมาศ  -  วงศ์วิเศษ       ครู 2552-09-01
11 ปี 1 เดือน 20 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
501002 นางสาวเสาวลักษณ์  -  รัตนชมภู       บรรณารักษ์ 2552-06-05
11 ปี 4 เดือน 19 วัน
คณะครุศาสตร์
605022 นายไชยเชษฐ  -  ขวดแก้ว       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2552-10-26
10 ปี 11 เดือน 27 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
915019 นายสิทธิศักดิ์  -  สมุทรหล้า       นักวิชาการนักศึกษา 2552-06-01
11 ปี 4 เดือน 23 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
513072 นายอุเทน  -  ทองสาย       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2552-06-01
11 ปี 4 เดือน 23 วัน
กองบริการการศึกษา
510052 นางสาวภัทรา  -  คำเพ็ง       นักประชาสัมพันธ์ 2552-10-26
10 ปี 11 เดือน 27 วัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
510056 นางสาวอารีย์  -  นาคมูล       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2552-01-05
11 ปี 9 เดือน 17 วัน
สำนักงานเลขานุการ
507031 นางหทัยรัตน์  -  สมุทรหล้า       นักวิชาการศึกษา 2552-10-01
11 ปี 0 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
718030 นางนิภาพร  -  พ่วงบางโพ       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2552-01-05
11 ปี 9 เดือน 17 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
510049 นางสาวศุภมาส  -  มณเฑียร       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2552-07-01
11 ปี 3 เดือน 23 วัน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
510050 นางสาวกุลณี  -  รักษา       นักวิชาการนิติกร 2552-10-26
10 ปี 11 เดือน 27 วัน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
508037 นางสุวภัทร  -  ยินดี       นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2552-10-26
10 ปี 11 เดือน 27 วัน
บัณฑิตวิทยาลัย
508040 นายวรวัฒน์  -  รักดี       นักวิชาการศึกษา 2552-06-01
11 ปี 4 เดือน 23 วัน
บัณฑิตวิทยาลัย
509044 นางปรียานุช  -  อินชะนะ       พยาบาล 2552-11-01
10 ปี 11 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
609027 นายวิทยา  -  แหยมบัว       ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2552-11-01
10 ปี 11 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809024 นางสาวนรีรัตน์  -  อยู่เย็น       พนักงานทั่วไป 2552-01-05
11 ปี 9 เดือน 17 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809025 นางสาวบุษยารัตน์  -  คำจ้อน       พนักงานทั่วไป 2552-12-01
10 ปี 10 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809030 นางพรทิพย์  -  ศศิกรกุล       พนักงานทั่วไป 2552-01-05
11 ปี 9 เดือน 17 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809031 นางกฤษณา  -  ทิมยิ้ม       พนักงานทั่วไป 2552-11-01
10 ปี 11 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809032 นางใกล้รุ่ง  -  นินเป้า       พนักงานทั่วไป 2552-11-01
10 ปี 11 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
201010 นางวัชราภรณ์  -  บุญยรักษ์       อาจารย์ 2553-06-01
10 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
201016 นางสาวศุภราภรณ์  -  ทองสุขแก้ว       อาจารย์ 2553-06-01
10 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
202064 นายรัฐพล  -  ทองแตง       อาจารย์ 2553-10-18
10 ปี 0 เดือน 5 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202066 นายณัฐพงศ์  -  ปันดอนตอง       อาจารย์ 2553-11-01
9 ปี 11 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202078 นางสาวทิพาพร  -  โพธิ์ศรี       อาจารย์ 2553-06-01
10 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202079 นางเกวลี  -  รังษีสุทธาภรณ์       อาจารย์ 2553-06-01
10 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202080 นายวรวุฒิ  -  ทาแก้ว       อาจารย์ 2553-10-18
10 ปี 0 เดือน 5 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203146 นางสาวสิริวดี  -  พรหมน้อย       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2553-06-01
10 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203152 นางสาวจิราภรณ์  -  นิคมทัศน์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2553-10-08
10 ปี 0 เดือน 15 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204178 นางสาวกรรณิการ์  -  ธรรมสรางกูร       อาจารย์ 2553-10-18
10 ปี 0 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205237 นายอภิศักดิ์  -  พรหมฝาย       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2553-06-08
10 ปี 4 เดือน 16 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205239 นายเจนศักดิ์  -  คชนิล       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2553-04-01
10 ปี 6 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205241 นายครรชิต  -  พิระภาค       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2553-06-08
10 ปี 4 เดือน 16 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205250 นายสิงหา  -  ปรารมภ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2553-06-08
10 ปี 4 เดือน 16 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207266 นางสาวนูรลีซาวาตี  -  อาแด       อาจารย์ 2553-10-18
10 ปี 0 เดือน 5 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
223275 นายภูดิท  -  เรืองรอง       อาจารย์ 2553-03-02
10 ปี 7 เดือน 22 วัน
วิทยาลัยน่าน
1023003 นายกฤษดากร  -  เพ็ชรดิษฐ       อาจารย์ 2553-03-02
10 ปี 7 เดือน 22 วัน
วิทยาลัยน่าน
260323 นางสาวชลธิชา  -  เนืองศิลป์       ครู 2553-11-02
9 ปี 11 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
503013 นางสาวอิศรา  -  ยังเย็น       นักวิชาการศึกษา 2553-05-03
10 ปี 5 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
604015 นายสุทิน  -  อินทะ       ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2553-05-10
10 ปี 5 เดือน 14 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
605021 นายสมพร  -  หมวกทอง       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2553-11-01
9 ปี 11 เดือน 22 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
705009 นางสาวนิตยา  -  เรือนจันทร์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2553-07-01
10 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
514146 นายชุตินันท์  -  จันทร์ยวง       นิติกร 2553-05-03
10 ปี 5 เดือน 21 วัน
กองบริหารงานบุคคล
941017 นางวิไลลักษณ์  -  แสงจันทร์       บุคลากร 2553-05-03
10 ปี 5 เดือน 21 วัน
กองบริหารงานบุคคล
515089 นายสุพจน์  -  ศรีพลากิจ       นักวิชาการศึกษา 2553-07-12
10 ปี 3 เดือน 12 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
513076 นางสาววัชรี  -  เหมดี       นักวิชาการศึกษา 2553-05-03
10 ปี 5 เดือน 21 วัน
กองบริการการศึกษา
513077 นางสาวอภิชญา  -  อินทร์หม่อม       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2553-05-03
10 ปี 5 เดือน 21 วัน
กองบริการการศึกษา
713026 นางสาวนลินี  -  เมืองจันทร์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2553-05-03
10 ปี 5 เดือน 21 วัน
กองบริการการศึกษา
517095 นางสาวกรณิศ  -  ธนงกิจ       นักวิชาการศึกษา 2553-11-01
9 ปี 11 เดือน 22 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
507032 นางสาวเกศวารี  -  แก้วจู       นักวิชาการศึกษา 2553-10-01
10 ปี 0 เดือน 22 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
507033 นางพนารัตน์  -  หาญสมบัติ       นักวิชาการศึกษา 2553-05-03
10 ปี 5 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
518109 นายพิเชษฐ์  -  ลือโฮ้ง       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2553-07-12
10 ปี 3 เดือน 12 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
519118 นางสาววิไลภรณ์  -  อินนัน       นักวิชาการศึกษา 2553-01-04
10 ปี 9 เดือน 18 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
509042 นางสาววรรณศิริ  -  ศรีสุวรรณ       บรรณารักษ์ 2553-11-08
9 ปี 11 เดือน 15 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
609026 นางสาวธิดารัตน์  -  เทพกัน       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2553-05-03
10 ปี 5 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
0058 นายรักศักดิ์  -  เลิศคงคาทิพย์       อาจารย์ 2554-06-01
9 ปี 4 เดือน 24 วัน
คณะครุศาสตร์
201018 นางสาวสุพิน  -  ใจแก้ว       อาจารย์ 2554-06-01
9 ปี 4 เดือน 24 วัน
คณะครุศาสตร์
201020 นางสาวฐิติมา  -  หิรัญรักษ์       อาจารย์ 2554-06-13
9 ปี 4 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
201021 นางดุษฎี  -  อุปการ       อาจารย์ 2554-08-13
9 ปี 2 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
201022 นายธนโชค  -  จันทร์สูง       อาจารย์ 2554-06-13
9 ปี 4 เดือน 12 วัน
คณะครุศาสตร์
201322 นายศุภกร  -  ทองสุขแก้ว       อาจารย์ 2554-11-04
8 ปี 11 เดือน 19 วัน
คณะครุศาสตร์
202043 นางสาววิลาวัณย์  -  วิษณุเวคิน       อาจารย์ 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202058 นางสาวยมลภัทร  -  ภัทรคุปต์       อาจารย์ 2554-06-13
9 ปี 4 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202065 นางสาวจุฬา  -  ทองประไพ       อาจารย์ 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202075 นายวิทยา  -  สุขสา       อาจารย์ 2554-11-14
8 ปี 11 เดือน 9 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202081 นางสาวทิพย์วรรณ  -  จันทร์ศรีงาม       อาจารย์ 2554-06-13
9 ปี 4 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202082 นางสาวพรรณรัตน์  -  หวังเอื้ออัตตชน       อาจารย์ 2554-06-13
9 ปี 4 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202083 นางสาวอลิศรา  -  แก้วชะเนตร       อาจารย์ 2554-06-13
9 ปี 4 เดือน 12 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203145 นายพิศิษฐ์  -  นาคใจ       อาจารย์ 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203147 นางสาวเณริสสา  -  อ่อนขำ       อาจารย์ 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203148 นางสาวชื่นกมล  -  ปัญญายง       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203150 นายปริญญา  -  ไกรวุฒินันท์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2554-05-13
9 ปี 5 เดือน 12 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204164 นายจักภพ  -  พานิช       อาจารย์ 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204190 นางสาวพิชญาพร  -  พีรพันธุ์       อาจารย์ 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204198 นางสาวนิยดา  -  รักวงษ์       อาจารย์ 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204200 นายสิทธิพร  -  พรอุดมทรัพย์       อาจารย์ 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204201 นางสาวเรณู  -  เมฆทับ       อาจารย์ 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204202 นางสาวกมลวรรณ  -  มั่งคั่ง       อาจารย์ 2554-10-03
9 ปี 0 เดือน 20 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
0069 นายอนุชา  -  ริกากรณ์       อาจารย์ 2554-06-01
9 ปี 4 เดือน 24 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205236 นายธนภูมิ  -  เฟื่องเพียร       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2554-11-21
8 ปี 11 เดือน 2 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205238 นางสาววราภรณ์  -  ชนะพรมมา       อาจารย์ 2554-11-21
8 ปี 11 เดือน 2 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205242 นายวาทิต  -  วงษ์ดอกไม้       อาจารย์ 2554-04-01
9 ปี 6 เดือน 24 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205243 นายธีรศักดิ์  -  อุปการ       อาจารย์ 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205245 นายสมเจตน์  -  บุญชื่น       อาจารย์ 2554-11-02
8 ปี 11 เดือน 21 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
223274 นางสาวลัดณา  -  ศรีอัมพรเอกกุล       อาจารย์ 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
วิทยาลัยน่าน
260303 นางสาวสิริวรรณ  -  เกียรติกอบชัย       ครู 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260306 นางสาวคชาภรณ์  -  อุดเลิศ       ครู 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260327 นางสาวภัทราวดี  -  กาทอง       ครู 2554-06-29
9 ปี 3 เดือน 26 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260329 นายสายชล  -  เกิดแก้ว       ครู 2554-06-29
9 ปี 3 เดือน 26 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
601002 นายสมพงษ์  -  พิมพ์ปทุมโชติ       ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2554-09-01
9 ปี 1 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
605017 นายธรรมวุฒิ  -  ผ่องใส       ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2554-07-19
9 ปี 3 เดือน 6 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
506025 นายวิรุฬ์  -  โตจันทร์       นักวิชาการเกษตร 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
941014 นายภัทร  -  จันทร์ยวง       นิติกร 2554-12-01
8 ปี 10 เดือน 22 วัน
กองบริหารงานบุคคล
941018 นายวินัย  -  ตาใส่       บุคลากร 2554-11-15
8 ปี 11 เดือน 8 วัน
กองบริหารงานบุคคล
515087 นางนลินรัตน์  -  วิเทศสนธิ       นักวิชาการศึกษา 2554-09-01
9 ปี 1 เดือน 21 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
613041 นางสุนารี  -  แก้วม่วง       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2554-06-01
9 ปี 4 เดือน 24 วัน
กองบริการการศึกษา
913011 นายเกรียงไกร  -  หาญสมบัติ       นักจัดการงานทั่วไป 2554-07-01
9 ปี 3 เดือน 24 วัน
กองบริหารงานบุคคล
527142 นายสมเกียรติ  -  ธนงกิจ       นักวิชาการศึกษา 2554-09-01
9 ปี 1 เดือน 21 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
507034 นางสาวกัญญาภัทร  -  จันบรรทัด       นักวิชาการพัสดุ 2554-09-01
9 ปี 1 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
518106 นายนพปฎล  -  สอนอินทร์       นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2554-09-01
9 ปี 1 เดือน 21 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518111 นางสาวอมรรัตน์  -  บุญอยู่       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
519115 นางสาวนารีนารถ  -  ภารังกูล       นักวิทยาศาสตร์ 2554-11-15
8 ปี 11 เดือน 8 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
520120 นางสาวธนิกานต์  -  หลิมเจริญ       นักวิชาการศึกษา 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
สวนพฤษศาสตร์
709012 นางชิตาพัณณ์  -  แดงกองโค       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2554-06-07
9 ปี 4 เดือน 18 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
523133 นางแคทลียา  -  ดาใจคำ       นักวิชาการเงินและบัญชี 2554-05-02
9 ปี 5 เดือน 23 วัน
วิทยาลัยน่าน
201014 นางสาวอุษณีย์  -  เขนยทิพย์       อาจารย์ 2555-12-06
7 ปี 10 เดือน 16 วัน
คณะครุศาสตร์
201023 นายปฐมพงศ์  -  อยู่จำนงค์       อาจารย์ 2555-05-01
8 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
201025 นางสาวพัณนิดา  -  อุปหนอง       อาจารย์ 2555-12-20
7 ปี 10 เดือน 2 วัน
คณะครุศาสตร์
201026 นายทวีสิทธิ์  -  ปัญญายง       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2555-06-07
8 ปี 4 เดือน 17 วัน
คณะครุศาสตร์
201027 นางพิชินี  เดือนดาว  ยาปัน       อาจารย์ 2555-10-24
7 ปี 11 เดือน 29 วัน
คณะครุศาสตร์
201028 นางสาวณฐพร  -  อารีญาติ       อาจารย์ 2555-11-01
7 ปี 11 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
202072 นางสาวลลิตา  -  สัมฤทธิตานนท์       อาจารย์ 2555-06-07
8 ปี 4 เดือน 17 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202084 นางสาวชลธิดา  -  อุเทศนันท์       อาจารย์ 2555-05-01
8 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202085 นางสาวสมศรี  -  คะสัน       อาจารย์ 2555-05-01
8 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202088 นางสาววราภรณ์  -  อู่ทรัพย์       อาจารย์ 2555-05-01
8 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202089 นางสาวจิราภรณ์  -  ภู่เทศ       อาจารย์ 2555-06-07
8 ปี 4 เดือน 17 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202090 นางสาวมญชุดา  -  สุพรจักร       อาจารย์ 2555-09-10
8 ปี 1 เดือน 11 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202091 นายอุทัย  -  ละชั่ว       อาจารย์ 2555-09-10
8 ปี 1 เดือน 11 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202092 นางสาวสาวิณี  -  รอดสิน       อาจารย์ 2555-10-24
7 ปี 11 เดือน 29 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203153 นางสาวกิตติวรรณ  -  จันทร์ฤทธิ์       อาจารย์ 2555-01-26
8 ปี 8 เดือน 27 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203154 นางชาณิภา  -  ซ่อนกลิ่น       อาจารย์ 2555-05-01
8 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203155 นายคเชนทร์  -  ซ่อนกลิ่น       อาจารย์ 2555-05-01
8 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203156 นางสาวพันธุ์ทิพย์  -  ถือเงิน       อาจารย์ 2555-05-01
8 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203157 นางสาววชิราภรณ์  -  เขียวมั่ง       อาจารย์ 2555-05-01
8 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203158 นางสาวนราวดี  -  นวลสอาด       อาจารย์ 2555-06-07
8 ปี 4 เดือน 17 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203159 นางสาวสุทธิดา  -  วิทนาลัย       อาจารย์ 2555-05-01
8 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204199 นายสถิต  -  วงศ์แสนศรี       อาจารย์ 2555-07-16
8 ปี 3 เดือน 8 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204203 นายสมเกียรติ  -  ดอนทองแดง       อาจารย์ 2555-05-01
8 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204204 นางสาวกุลยา  -  อุปพงษ์       อาจารย์ 2555-06-07
8 ปี 4 เดือน 17 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204205 นางสาวตุลาพร  -  จันทร์กวี       อาจารย์ 2555-05-01
8 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204206 นางสาววรพรรณ  -  รัตนทรงธรรม       อาจารย์ 2555-10-01
8 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
204207 นายวิสุทธิ์  -  สุขบำรุง       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2555-10-01
8 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205248 นางสาวสุภัตรา  -  ปินจันทร์       อาจารย์ 2555-09-04
8 ปี 1 เดือน 17 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205249 นายดุษฎี  -  บุญธรรม       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2555-06-07
8 ปี 4 เดือน 17 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205251 นางสาวเรือนขวัญ  -  หรุ่นเริงใจ       อาจารย์ 2555-10-24
7 ปี 11 เดือน 29 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
206261 นางสาววราภรณ์  -  ภู่ภักดีพันธ์       อาจารย์ 2555-06-07
8 ปี 4 เดือน 17 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
207269 นางสาวอาริตา  -  สัมมารัตน์       อาจารย์ 2555-04-01
8 ปี 6 เดือน 23 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
223277 นายอิทธิโชตน์  -  โชติกุณฑ์พันธุ์       อาจารย์ 2555-10-24
7 ปี 11 เดือน 29 วัน
วิทยาลัยน่าน
260307 นางสาวทิพารัตน์  -  ศิริเรืองสกุล       ครู 2555-10-24
7 ปี 11 เดือน 29 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260328 นางสาวจันทิมา  -  สังบัวแก้ว       ครู 2555-12-03
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260330 นางสาวปุญญิสา  -  สัมพันธ์       ครู 2555-05-01
8 ปี 5 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
502006 นางสาวจุฑาทิพย์  -  พรมจันทร์       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2555-12-03
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
502008 นายวัชระพงศ์  -  เครือบคนโท       นักวิชาการศึกษา 2555-12-03
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
602005 นางสาวอัจฉรา  -  ตันตระกูล       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2555-01-10
8 ปี 9 เดือน 13 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603011 นางสาวเจญรัตน์  -  อินจันทร์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2555-08-01
8 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
603012 นางสาวปัทมา  -  วอนกล่ำ       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2555-08-01
8 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
605020 นายกิตติพงษ์  -  ยินดีสิทธิ์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2555-03-16
8 ปี 7 เดือน 8 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
941013 นางสาวนัทชนิจ  -  ป่านฉะนี้       นักวิชาการการเงินและพัสดุ 2555-02-20
8 ปี 8 เดือน 2 วัน
กองบริหารงานบุคคล
913010 นายกัลป์ไชย  -  ชัยอารีราษฎร์       นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2555-12-03
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
กองบริการการศึกษา
511141 นายเศกสรร  -  แก้วทองมา       นักประชาสัมพันธ์ 2555-12-03
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
510053 นายณัฐพงศ์  -  แก้วทองมา       วิศวกรไฟฟ้า 2555-12-03
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
แผนกโสตทัศนศึกษา
611037 นายอธิพงษ์  -  ชูแดง       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2555-12-03
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
งานอาคารสถานที่
618046 นางสาวศรุตยา  -  จ๋อยฟอง       ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 2555-02-20
8 ปี 8 เดือน 2 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
508036 นางสาวปนัดดา  -  สุวรรณสุข       นักวิชาการศึกษา 2555-08-03
8 ปี 2 เดือน 21 วัน
บัณฑิตวิทยาลัย
521121 นายสุธี  -  อยู่ยิ้ม       นักวิชาการศึกษา 2555-12-03
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
521122 นายธนสร  -  ขอบเหลือง       นักวิชาการประกันคุณภาพ 2555-02-20
8 ปี 8 เดือน 2 วัน
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
526127 นางศิริพร  -  ธุวดาราตระกูล       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2555-08-01
8 ปี 2 เดือน 23 วัน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
522128 นายพเยาว์  -  เลี้ยงประเสริฐ       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2555-08-01
8 ปี 2 เดือน 23 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522129 นายปองภพ  -  หรั่งเจริญ       วิศวกรโยธา 2555-08-01
8 ปี 2 เดือน 23 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522130 นายวิศรุต  -  ทองสุข       นักวิชาการศึกษา 2555-09-03
8 ปี 1 เดือน 18 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522131 นายก้องเกียรติ  -  หาญสมบัติ       นักวิชาการศึกษา 2555-08-20
8 ปี 2 เดือน 4 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
522132 นายเอกปริญญา  -  มั่นสวาทไพบูลย์       นักวิชาการเกษตร 2555-08-20
8 ปี 2 เดือน 4 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
622048 นายวัชรินทร์  -  เครือเมือง       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2555-12-03
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
523135 นางสาวปานจรี  -  นามวงศ์       บรรณารักษ์ 2555-12-03
7 ปี 10 เดือน 19 วัน
วิทยาลัยน่าน
1001002 นางสาวสุมิตรา  -  โรจนนิติ       อาจารย์ 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
1001006 นายระพินทร์  -  โพธิ์ศรี       รองศาสตราจารย์ 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
203149 นายสุทธิพันธุ์  -  แดงใจ       อาจารย์ 2556-06-07
7 ปี 4 เดือน 17 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203160 นายพัทธชัย  -  ปิ่นนาค       อาจารย์ 2556-10-24
6 ปี 11 เดือน 29 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203161 นายกฤษณะ  -  คำฟอง       อาจารย์ 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205334 นายปฏิพัทธิ์  -  ถนอมพงษ์ชาติ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2556-12-09
6 ปี 10 เดือน 13 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1007039 นางจิรพรรณ  -  ทองมาก       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
223035 นางสาวสุมนธา  -  คชฤทธิ์       อาจารย์ 2556-05-10
7 ปี 5 เดือน 14 วัน
วิทยาลัยน่าน
1023043 นายไพฑูรย์  -  จันทสิงห์       อาจารย์ 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยน่าน
260331 นางสาวมณีนุช  -  ใจวงษ์       ครู 2556-05-01
7 ปี 5 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260332 นางสาวสุวทิพย์  -  สร้อยจิตร       ครู 2556-08-01
7 ปี 2 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260333 นางสาวผณินทร์  -  มาคสิรีรินทร์       ครู 2556-08-01
7 ปี 2 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
701003 นายนิกร  -  ทองดี       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
1101001 นางยุพเรศน์  -  แตงสุวรรณ       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
1101002 นางบุญษา  -  จันคำ       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
1102003 นางเขมิกา  -  ดามา       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1102004 นางวันเพ็ญ  -  หน่อแก้ว       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000000 นางมาลี  -  ยิ้มเพชร       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1105010 นางกฤตพร  -  ศรีลำ       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1105011 นางสาวนารีรัตน์  -  พรมสอน       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
506027 นางสาวพรษร  -  กำแพงแก้ว       นักวิชาการศึกษา 2556-03-25
7 ปี 6 เดือน 30 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
706011 นางน้ำฝน  -  เฟื่องมะณี       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1106014 นายนัทธพงศ์  -  นามวงศ์       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
514147 ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์  -  พิมพ์สาร       บุคลากร 2556-03-25
7 ปี 6 เดือน 30 วัน
กองบริหารงานบุคคล
615044 นางสาวชุติกาญจน์  -  ใจมา       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
1115072 นางสาวอารัญ  -  ปานคำ       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
1115073 นายปรีชา  -  เรือนมูล       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
1115074 นายเลอศักดิ์  -  หนูดี       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
710016 นางสุภาภรณ์  -  ซ้อนใส       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2556-03-25
7 ปี 6 เดือน 30 วัน
งานสารบรรณ
1111028 นายชวกิจ  -  ชัยสมิต       พนักงานขับรถยนต์ 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานยานพาหนะ
1111029 นายดิเรก  -  ม่วงเลี้ยง       พนักงานขับรถยนต์ 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานยานพาหนะ
1111030 นายพุฒิพงศ์  -  โตอุ่นเพ็ชร       พนักงานขับรถยนต์ 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานยานพาหนะ
1111031 นายสยาม  -  หนูดี       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
1111032 นางทองใบ  -  ดีคำน้อย       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111033 นายวันชาติ  -  ชูยิ้ม       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
1111034 นายอภิเศก  -  ครองเมือง       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
1111035 นายสันติ  -  คุ้มแสง       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
1111036 นายณัฐพงษ์  -  บุญทองเนียม       พนักงานขับรถยนต์ 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
1111037 นางวราภรณ์  -  นวลจอน       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111038 นายสะท้าน  -  ชิงทอง       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
1111039 นายธนัน  -  อุ่นนิ่ม       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
1111040 นายไพรทูล  -  อุ่นนิ่ม       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
1111041 นางสุรีย์รัตน์  -  พึ่งพันธ์       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111042 นางสาวอรุณี  -  เดชทับทัน       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111044 นางฉันทนา  -  ทิมแป้น       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111045 นางฉวีวรรณ  -  กลิ่นแจ่ม       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111046 นางสาวบัวลม  -  คำเทศน์       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111047 นางสาวสุกัญญา  -  ทองสันตะ       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111049 นางสาววรรณกร  -  กุมารสิทธิ์       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111050 นางสาวศยามล  -  ประเสริฐสังข์       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111051 นางสาวดารุณี  -  หน่อแก้ว       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111053 นายสด  -  ใสยิ่ง       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
1111055 นายสมชาย  -  ดีป้องไพร       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111056 นายบุญยืน  -  อ่อนคง       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111057 นายสมควร  -  ทุ่มทอง       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111058 นายสง่า  -  ทิจันทร์       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111061 นายมนตรี  -  เมฆไหว       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1110025 นางสุจินต์  -  แก้วแสนปิว       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก
1110026 นางเบญจมาศ  -  ชังสิงห์       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก
1220013 นางสุวรรณา  -  นามวงศ์       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
สวนพฤษศาสตร์
609029 นางสาวพิมพรรณ  -  ช่างปืน       ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109018 นางเพ็ชรัตน์  -  ทองแพร       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109019 นางจินตนา  -  คงสา       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109020 นายทวี  -  มูลคง       พนักงานขับรถยนต์ 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109021 นายพยุง  -  แว่นสุขศรี       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109022 นายประเวศ  -  สระแก้ว       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1123099 นางบัวแหวน  -  ยอดโค้น       เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาคาร 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยน่าน
1123101 นายมงคล  -  ชุ่มวงค์       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยน่าน
1223024 นายณรงค์ศักดิ์  -  ปากอง       เจ้าหน้าที่เทคนิคโสตทัศนูปกรณ์ 2556-05-01
7 ปี 5 เดือน 23 วัน
วิทยาลัยน่าน
1123076 นางสุพิน  -  คำมี       พนักงานทั่วไป 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยน่าน
1124102 นายเทวรินทร์  -  กันหา       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
1124103 นายสมหมาย  -  เชื้อสกุล       พนักงานขับรถยนต์ 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
1124104 นายอุดมศักดิ์  -  สอนแก้ว       พนักงานขับรถยนต์ 2556-10-01
7 ปี 0 เดือน 21 วัน
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
000000 นายเรืองเดช  -  วงศ์หล้า       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2556-01-07
7 ปี 9 เดือน 15 วัน
สำนักงานอธิการบดี
201019 นางสาวสุขหรรษา  -  ยศแสน       อาจารย์ 2557-08-08
6 ปี 2 เดือน 16 วัน
คณะครุศาสตร์
201030 นางณัฐพัชร์  -  มหายศนันท์       อาจารย์ 2557-08-08
6 ปี 2 เดือน 16 วัน
คณะครุศาสตร์
201031 นายบรรจง  -  เชื่อเมืองพาน       อาจารย์ 2557-08-13
6 ปี 2 เดือน 11 วัน
คณะครุศาสตร์
1001004 นางฉัตรนภา  -  พรหมมา       รองศาสตราจารย์ 2557-10-01
6 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะครุศาสตร์
1001012 นางกณิจฐิมญศ์  -  ลิมปนารมณ์       อาจารย์ 2557-08-01
6 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
202087 นางสาวกนกวรรณ  -  เกิดพิณ       อาจารย์ 2557-09-08
6 ปี 1 เดือน 14 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202093 นางสาวนิชภา  -  โมราถบ       อาจารย์ 2557-08-08
6 ปี 2 เดือน 16 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203162 นางสาววรินสินี  -  จันทะคุณ       อาจารย์ 2557-08-01
6 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203163 นางสาวพัชรี  -  มณีรัตน์       อาจารย์ 2557-08-01
6 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204209 นายสมเกียรติ  -  จิระวงศ์เสถียร       อาจารย์ 2557-08-08
6 ปี 2 เดือน 16 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
205253 นายพงษ์ธร  -  วิจิตรกูล       อาจารย์ 2557-08-08
6 ปี 2 เดือน 16 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
260335 นางสาวพรสวรรค์  -  เขียวอ่อน       ครู 2557-06-05
6 ปี 4 เดือน 19 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260336 ว่าที่ร้อยตรีชยันต์  -  สินสกุล       ครู 2557-06-05
6 ปี 4 เดือน 19 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260337 นายอนุศักดิ์  -  เครือม่วง       ครู 2557-06-05
6 ปี 4 เดือน 19 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
260338 นางสาวเสาวภา  -  คิดดี       ครู 2557-06-05
6 ปี 4 เดือน 19 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1105009 นางสาวสุนทรีย์  -  เลี่ยมอยู่       พนักงานทั่วไป 2557-02-03
6 ปี 8 เดือน 18 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1105012 นายอำพล  -  ตุ่นสายบู่       พนักงานทั่วไป 2557-01-03
6 ปี 9 เดือน 19 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1105013 นายศรายุทธ  -  ศรีจันทร์       พนักงานทั่วไป 2557-01-03
6 ปี 9 เดือน 19 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1106015 นางณัฐภาส์  -  ปานวน       พนักงานทั่วไป 2557-03-03
6 ปี 7 เดือน 21 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1111075 นายพัชรพงศ์  -  มาประกอบ       พนักงานทั่วไป 2557-09-25
6 ปี 0 เดือน 28 วัน
งานอาคารสถานที่
1111062 นายจีระวัฒน์  -  เมฆขุน       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2557-02-03
6 ปี 8 เดือน 18 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111063 นายสมพร  -  พิมพัก       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2557-02-03
6 ปี 8 เดือน 18 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111064 นายสุริยา  -  สร้อยศักดิ์       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2557-02-03
6 ปี 8 เดือน 18 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111065 นายจุฑาวัฒน์  -  จันทร์เจ๊ก       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2557-09-25
6 ปี 0 เดือน 28 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111066 นายตุ้ย  -  เดชทับทัน       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2557-09-25
6 ปี 0 เดือน 28 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111067 นายธีรพงษ์  -  พึ่งพันธ์       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2557-09-25
6 ปี 0 เดือน 28 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111068 นายสรรพสิทธิ์  -  สุขเกษม       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2557-09-25
6 ปี 0 เดือน 28 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
809007 นางอุบล  -  รุ่งเมือง       พนักงานทั่วไป 2557-09-25
6 ปี 0 เดือน 28 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
809033 นางเบญจวรรณ  -  จิระมณีมัย       พนักงานทั่วไป 2557-09-25
6 ปี 0 เดือน 28 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1122081 นายบุญเชิด  -  โภคารัตน์       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2557-03-03
6 ปี 7 เดือน 21 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122082 นายราชัน  -  โภคารัตน์       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2557-03-03
6 ปี 7 เดือน 21 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122083 นางจันทนา  -  เกตุเชื้อจีน       พนักงานทั่วไป 2557-03-03
6 ปี 7 เดือน 21 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122084 นางกนกพร  -  โภคารัตน์       พนักงานทั่วไป 2557-03-03
6 ปี 7 เดือน 21 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122085 นางสุวิทย์  -  แจ่มแหยม       พนักงานขับรถยนต์ 2557-03-03
6 ปี 7 เดือน 21 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122086 นายมงคล  -  โภคารัตน์       พนักงานทั่วไป 2557-03-03
6 ปี 7 เดือน 21 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122089 นายชินภัทร  -  แจ่มแหยม       พนักงานทั่วไป 2557-03-03
6 ปี 7 เดือน 21 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122090 นายประพัฒน์  -  ไม้หอม       พนักงานทั่วไป 2557-03-03
6 ปี 7 เดือน 21 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122092 นายต้นสน  -  จงภักดี       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2557-09-25
6 ปี 0 เดือน 28 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122093 นายอนุกูล  -  รันตสากล       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2557-09-25
6 ปี 0 เดือน 28 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122094 นางทองศรี  -  พุ่มจันทร์       พนักงานทั่วไป 2557-09-25
6 ปี 0 เดือน 28 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122095 นางสาวปราริณี  -  จันทร์คำ       พนักงานทั่วไป 2557-09-25
6 ปี 0 เดือน 28 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1123100 นายบรรหยัด  -  วรรณพรม       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2557-03-03
6 ปี 7 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยน่าน
201032 นายไพโรจน์  -  เผ่าดี       อาจารย์ 2558-06-01
5 ปี 4 เดือน 24 วัน
คณะครุศาสตร์
201033 นางสาวนารีรัตน์  -  หงษ์สามสิบเก้า       อาจารย์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะครุศาสตร์
1001005 นางสาวมานี  -  แสงหิรัญ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2558-10-01
5 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะครุศาสตร์
1001007 นายสัมพันธ์  -  รอดพึ่งครุฑ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2558-07-01
5 ปี 3 เดือน 24 วัน
คณะครุศาสตร์
1001008 นายอิสระ  -  ทับสีสด       อาจารย์ 2558-07-01
5 ปี 3 เดือน 24 วัน
คณะครุศาสตร์
1001015 นายพสิษฐ์สุธา  -  มหายศนันท์       อาจารย์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะครุศาสตร์
1001016 นางสาวธนพร  -  สมผดุง       อาจารย์ 2558-09-01
5 ปี 1 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
201029 นางสาวพิชญา  -  สกุลวิทย์       อาจารย์ 2558-11-01
4 ปี 11 เดือน 22 วัน
คณะครุศาสตร์
202077 นายอนันต์  -  แย้มเยื้อน       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2558-01-05
5 ปี 9 เดือน 18 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202094 นางสาวโอปอล์  -  รังสิมันตุชาติ       อาจารย์ 2558-05-01
5 ปี 5 เดือน 24 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202095 นางสาวรัตนาภรณ์  -  สวยกลาง       อาจารย์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202096 นางวราภรณ์  -  อัศวลาภสกุล       อาจารย์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202097 นายปฐมพงษ์  -  ธรรมลังกา       อาจารย์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202098 นายประดิพัทธ์  -  วิรามร       อาจารย์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202099 นายพิทักษ์  -  เรืองรัศมี       อาจารย์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002027 นายอุดมศักดิ์  -  อรรถโกวิท       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2558-01-01
5 ปี 9 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002028 นางสาวนิรมล  -  สุวรรณกาศ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2558-10-01
5 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
205244 นายเอกพิสิษฐ์  -  บรรจงเกลี้ยง       อาจารย์ 2558-10-16
5 ปี 0 เดือน 7 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205254 นางสาวอิสริยพร  -  หลวงหาญ       อาจารย์ 2558-05-01
5 ปี 5 เดือน 24 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
207270 นางสาวปพิชญา  -  วงศ์หล้า       อาจารย์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
000000 นายScott  Eugune  Brasuell       ผู้ช่วยและอำนวยความสะดวกฝึกทักษะทางภาษา 2558-01-01
5 ปี 9 เดือน 22 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
223278 นางสาวภัทรสุดา  -  กันใจแก้ว       อาจารย์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
วิทยาลัยน่าน
223279 นายพลกฤต  -  รักจุล       อาจารย์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
วิทยาลัยน่าน
223280 นางสาวนิลุบล  -  ศรีเทพ       อาจารย์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
วิทยาลัยน่าน
1023044 นางสาวณัฐณิชชา  -  อินผ่อง       อาจารย์ 2558-09-01
5 ปี 1 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยน่าน
260339 นางสาวภานุมาศ  -  จันทร       ครู 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
501004 นายพิพัฒน์พงศ์  -  แทนเทือก       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะครุศาสตร์
501005 นางหฤทัยพันธน์  -  เจียงวรีวงศ์       นักวิชาการศึกษา 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะครุศาสตร์
502010 นายชาณวิทย์  -  จันผัด       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
702005 นางสาวครองขวัญ  -  นามวงศ์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
603013 นางสาวอาภาวรรณ  -  พรหมมา       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
703006 นางสาวญาณภา  -  บุญอยู่       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
704008 นางสาวธาริณี  -  เกิดเจริญ       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
505023 นายณัฐพงศ์  -  เวรุริยะ       นักวิชาการศึกษา 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
705010 นางพนิดา  -  จรลังกา       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
506028 นายเจษฎา  -  กันทาทำ       นักวิชาการเกษตร 2558-03-02
5 ปี 7 เดือน 23 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
606024 นายวิฑูรย์  -  นาคมูล       ช่างไฟฟ้า 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1106016 นายแสวง  -  ขจรคำ       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2558-03-03
5 ปี 7 เดือน 22 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1106017 นายอนุกูล  -  แจ่มศรีสุข       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2558-03-03
5 ปี 7 เดือน 22 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
541081 นายกฤษฎา  -  กาทอง       บุคลากร 2558-03-02
5 ปี 7 เดือน 23 วัน
กองบริหารงานบุคคล
941016 ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์  -  กิตติ       นักวิชาการบริหารงานทั่วไป 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
กองบริหารงานบุคคล
512068 นายพิศิษฐ์  -  วิจิตรกูล       วิศวกรโยธา 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
กองนโยบายและแผน
512069 นายพงศ์ศิริ  -  ไทยฤทธิ์       วิศวกรโยธา 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
กองนโยบายและแผน
612039 นายอรรถพล  -  ใยยศ       ช่างไฟฟ้า 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
กองนโยบายและแผน
613042 นางสาวยุวดี  -  จันคำหล้า       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2558-03-02
5 ปี 7 เดือน 23 วัน
กองบริการการศึกษา
613043 นางสาวปิยธิดา  -  ถมยา       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2558-03-02
5 ปี 7 เดือน 23 วัน
กองบริการการศึกษา
711019 นางสาวกุลภานัน  -  เสือเกิด       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2558-11-01
4 ปี 11 เดือน 22 วัน
งานพัสดุ
1111070 นายประมวลธนวัฒน์  -  ทรัพย์เมือง       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
717028 นางสาวธนานุช  -  รักสัจจา       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
507035 นายสุนทร  -  ขอนวงศ์       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
518112 นางสาวพณิชยาพร  -  นวลคำ       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518113 นายนพดล  -  ทองชื่นตระกูล       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
518114 นายทัศนัย  -  อ้ายพุก       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
521123 นางสาวณัฐปภัสร์  -  จันทร์อิ่ม       นักวิชาการการเงินและบัญชี 2558-03-02
5 ปี 7 เดือน 23 วัน
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
521124 นางสาวรัตนาภรณ์  -  สีเนียม       นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
509048 นางสาวกาญจน์  -  สังวาล       นักวิชาการศึกษา 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
609028 ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์  -  แก้วมูล       ช่างไฟฟ้า 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109023 นายราวี  -  สุมา       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1109024 นางสาวปทุมมา  -  เมฆไหว       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2558-08-03
5 ปี 2 เดือน 22 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1002029 นางพนมพร  -  สารสิทธิยศ       อาจารย์ 2559-07-25
4 ปี 2 เดือน 30 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002030 นายสุทธิพงศ์  -  ศรีชุมพล       อาจารย์ 2559-07-25
4 ปี 2 เดือน 30 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002031 นายกฤษฎา  -  ตัสมา       อาจารย์ 2559-07-25
4 ปี 2 เดือน 30 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203122 นางสาวจิราพร  -  เกตุวราภรณ์       อาจารย์ 2559-01-04
4 ปี 9 เดือน 19 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1003033 นางสาววิไลวรรณ  -  รัตนกูล       อาจารย์ 2559-08-01
4 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
204196 นายเฉวียง  -  วงค์จินดา       อาจารย์ 2559-09-01
4 ปี 1 เดือน 20 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
1023045 นางศศิพร  -  สุดใจ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2559-01-04
4 ปี 9 เดือน 19 วัน
วิทยาลัยน่าน
1115107 นายสมพงษ์  -  ผลัดเปิ้น       พนักงานทั่วไป 2559-10-01
4 ปี 0 เดือน 21 วัน
กองพัฒนานักศึกษา
1110114 นางสาวอังสนา  -  หอมสมบัติ       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2559-12-01
3 ปี 10 เดือน 21 วัน
สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
1211007 นางสาวรุ่งทิพ  -  คงมาก       พนักงานทั่วไป 2559-07-27
4 ปี 2 เดือน 28 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111071 นายเชาวฤทธิ์  -  บุตรหุน       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2559-09-01
4 ปี 1 เดือน 20 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1203001 นางสาวพรพรรณ  -  ขจิตรัตน์       เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 2559-04-01
4 ปี 6 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1103005 นางสาวชนันทกร  -  วงศ์ตะวัน       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2559-04-18
4 ปี 6 เดือน 6 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1223027 นายทวีศักดิ์  -  จันนะชัย       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2559-10-05
4 ปี 0 เดือน 17 วัน
วิทยาลัยน่าน
1219011 นายรัชพล  -  เทพศิริ       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2559-05-10
4 ปี 5 เดือน 14 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
201341 นายชัยณรงค์  -  รักธรรม       อาจารย์ 2560-12-01
2 ปี 10 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
1001014 นายสมุทร  -  สีอุ่น       อาจารย์ 2560-10-01
3 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
1001021 นางนิตยา  -  สุวรรณศรี       รองศาสตราจารย์ 2560-10-01
3 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
202024 นายธีรราช  -  ทองหลาง       อาจารย์ 2560-08-01
3 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202340 นางสาวปิยะนุช  -  ไสยกิจ       อาจารย์ 2560-08-07
3 ปี 2 เดือน 17 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1003035 นายวิรัตน์  -  จำนงรัตนพัน       อาจารย์ 2560-10-01
3 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นายJohn  Francis   Kelly       อาจารย์ 2560-06-01
3 ปี 4 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000000 นายHoward  Thomas   White       อาจารย์ 2560-07-01
3 ปี 3 เดือน 23 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
000000 นายMario  Luigi  Greatti       ครู 2560-05-01
3 ปี 5 เดือน 23 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
000000 นางสาวMin  -  Xiao       อาจารย์ 2560-05-16
3 ปี 5 เดือน 8 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นางสาวYe  Mi  Heui       อาจารย์ 2560-05-16
3 ปี 5 เดือน 8 วัน
คณะครุศาสตร์
1104110 นางจรูญ  -  นำแสง       พนักงานทั่วไป 2560-02-23
3 ปี 7 เดือน 29 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
1104113 นางวิจิตรา  -  ทองคำ       พนักงานทั่วไป 2560-05-01
3 ปี 5 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
1210008 นางสาวอิสรา  -  ภูมิประเทศ       เจ้าหน้าที่เทคนิคการเงินและบัญชี 2560-08-01
3 ปี 2 เดือน 23 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
1111048 นางสาวนงเยาว์  -  แดงหน่าย       พนักงานทั่วไป 2560-05-01
3 ปี 5 เดือน 23 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111106 นางประภาวดี  -  ประจิตร์       พนักงานทั่วไป 2560-08-01
3 ปี 2 เดือน 23 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111111 นายทรงพล  -  พ่วงบ้านแพน       พนักงานทั่วไป 2560-02-23
3 ปี 7 เดือน 29 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111109 นายยุทธภูมิ  -  ขุนจ้อน       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2560-01-04
3 ปี 9 เดือน 18 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1110027 นายสีแพร  -  นิ่มเสือ       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2560-10-01
3 ปี 0 เดือน 21 วัน
สำนักงานบริหารงานกิจการหอพัก
605019 นางฐิติชญา  -  สอนจิ๋ว       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2560-02-01
3 ปี 8 เดือน 20 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1122096 นายอนัน  -  เงินคำ       พนักงานทั่วไป 2560-05-15
3 ปี 5 เดือน 9 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1060035 นางสาวรุ่งรัตน์  -  บุญนันท์       ครู 2560-01-04
3 ปี 9 เดือน 18 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
1219060 นางสมใจ  -  เขียวสดใส       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2560-10-01
3 ปี 0 เดือน 21 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
1210031 นายธนินาถ  -  คัณธานันท์       เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 2560-03-01
3 ปี 7 เดือน 23 วัน
งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
1210032 นายสุทธิชัย  -  แตงสุวรรณ       เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 2560-03-01
3 ปี 7 เดือน 23 วัน
งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
201051 นางสาววานิสสา  -  จันทรานุสรณ์       อาจารย์ 2561-11-09
1 ปี 11 เดือน 14 วัน
คณะครุศาสตร์
201247 นางสาวรำพึง  -  คำขา       อาจารย์ 2561-11-09
1 ปี 11 เดือน 14 วัน
คณะครุศาสตร์
201299 นางสาววลิดา  -  อุ่นเรือน       อาจารย์ 2561-11-09
1 ปี 11 เดือน 14 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นางธีร์กัญญา  -  อินทอง       อาจารย์ 2561-07-01
2 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นายอัฐสัณห์  -  นครศรี       อาจารย์ 2561-07-01
2 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นายบุญมั่น  -  ธนาศุภวัฒน์       รองศาสตราจารย์ 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นางวจี  -  ปัญญาใส       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะครุศาสตร์
1001003 นางสาวรุ่งทิวา  -  ปราบริบู       อาจารย์ 2561-08-09
2 ปี 2 เดือน 15 วัน
คณะครุศาสตร์
202246 นายนายปาณธีร์  -  สัตยาภรณ์       อาจารย์ 2561-07-02
2 ปี 3 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1002026 นางปาริชาติ  -  บุญเรือง       อาจารย์ 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000000 นายวิชัย  -  เชื้อพิสุทธิกุล       อาจารย์ 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203126 นางพุทธดี  -  อุบลศุข       อาจารย์ 2561-11-09
1 ปี 11 เดือน 14 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
206343 นายชวลิต  -  รักษาริกรณ์       อาจารย์ 2561-11-09
1 ปี 11 เดือน 14 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
000000 นายJonathan  Kent  Frahm       อาจารย์ 2561-07-01
2 ปี 3 เดือน 23 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000000 นางสาวTang  -  Zhiyin       รองศาสตราจารย์ 2561-07-16
2 ปี 3 เดือน 8 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
503098 นางสาวโสภิณภา  -  นันตา       นักวิชาการศึกษา 2561-11-01
1 ปี 11 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1103131 นางสาวอุทัยวรรณ  -  ชั่งอ่อง       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1104129 นายประทีป  -  นุ่มนวล       พนักงานทั่วไป 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
1106108 นายวีรเชษฐ์  -  น้อยเอี่ยม       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2561-03-19
2 ปี 7 เดือน 5 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1106130 นายบุญชอบ  -  น้อยเอี่ยม       พนักงานทั่วไป 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
511106 นายปรัชญา  -  คันทรง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2561-11-01
1 ปี 11 เดือน 22 วัน
กองกลาง
611025 นางสาวกมลพรรณ  -  จันทร์เดช       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2561-11-01
1 ปี 11 เดือน 22 วัน
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
1111120 นายพนา  -  บรรทัดเที่ยง       ช่างพิมพ์ 2561-05-21
2 ปี 5 เดือน 3 วัน
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
1111123 นายฐาปกรณ์  -  เมืองเหมอะ       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2561-06-12
2 ปี 4 เดือน 12 วัน
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
1112097 นางสาวนาริฐา  -  เทพจันทร์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2561-09-03
2 ปี 1 เดือน 19 วัน
กองนโยบายและแผน
1110008 นางสาวชุติกาญจน์  -  สุขไธสง       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2561-06-12
2 ปี 4 เดือน 12 วัน
งานสารบรรณ
910007 นางสาวธนันตา  -  ละอองเนตร       นักวิชาการการเงินและบัญชี 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
1110115 นายมงคล  -  ศรีมา       พนักงานขับรถยนต์ 2561-03-14
2 ปี 7 เดือน 10 วัน
งานยานพาหนะ
1110116 นายสุริยันต์  -  หลงมีวงศ์       พนักงานขับรถยนต์ 2561-03-14
2 ปี 7 เดือน 10 วัน
งานยานพาหนะ
1111105 นายสถาพร  -  มีศิริพันธ์       พนักงานทั่วไป 2561-11-01
1 ปี 11 เดือน 22 วัน
งานอาคารสถานที่
1111117 ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต  -  คันธะด้วง       พนักงานทั่วไป 2561-03-19
2 ปี 7 เดือน 5 วัน
งานอาคารสถานที่
1111128 นางสาวศุภรัสมิ์  -  คำวงษา       พนักงานทั่วไป 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
งานรักษาความสะอาด
1111118 นายอรรถพล  -  ศรีคมขำ       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2561-03-19
2 ปี 7 เดือน 5 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
1111054 นายศุภจิตร  -  สร้อยจิตร       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2561-11-01
1 ปี 11 เดือน 22 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
718018 นางธิดารัตน์  -  มายรรยงค์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2561-11-01
1 ปี 11 เดือน 22 วัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1119132 นายพงศธร  -  มานิตย์       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2561-10-16
2 ปี 0 เดือน 7 วัน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
921022 นางสาวกนกวรรณ  -  รอดภัย       เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี 2561-03-01
2 ปี 7 เดือน 23 วัน
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
1122125 นายศุภากร  -  วันจิ๋ว       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122126 นายชัยวัฒน์  -  ยังเจริญ       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122127 นางสาวธนิสรา  -  ทับจ่าย       พนักงานทั่วไป 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122133 นางสาวกรองแก้ว  -  เกตุเชื่อจีน       พนักงานทั่วไป 2561-11-01
1 ปี 11 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122134 นายสวาท  -  อยู่คง       พนักงานทั่วไป 2561-11-01
1 ปี 11 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122135 นายเพลิง  -  อ่วมเปี่ยม       พนักงานทั่วไป 2561-11-01
1 ปี 11 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122136 นางกนกณะรัชต์  -  โภคารัตน์       พนักงานทั่วไป 2561-11-01
1 ปี 11 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1210043 นางสาวทัศนีย์ยา  -  เจิมจวง       เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 2561-10-01
2 ปี 0 เดือน 22 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
000000 นางสาวหยกแก้ว  -  กมลวรเดช       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2562-10-01
1 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นางชนทิรา  -  ไทยพยัคฆ์       อาจารย์ 2562-10-01
1 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
000000 นายเสถียรภัคณ์  -  มุขดี       ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 2562-10-01
1 ปี 0 เดือน 22 วัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1123080 นางสาวศศิธร  -  แก้วมา       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 2562-02-01
1 ปี 8 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยน่าน
1111043 นางสาวธรรญชนก  -  ราชพลแสน       พนักงานทั่วไป 2562-02-01
1 ปี 8 เดือน 21 วัน
งานรักษาความสะอาด
000000 นางสาวXiao  Wa  Bao       ครู 2562-02-01
1 ปี 8 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
000000 นางสาวZhang  -  Wenjuan       ครู 2562-02-01
1 ปี 8 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
000000 นายMattia  -  Bonavolonta       ครู 2562-02-01
1 ปี 8 เดือน 21 วัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
000000 นายอำนวย  -  คุดขำ       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
งานอาคารสถานที่
000000 นายสมพงษ์  -  ตาใส่       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
งานอาคารสถานที่
000000 นายมานิต  -  โภคารัตน์       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2562-02-06
1 ปี 8 เดือน 16 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นางสาวสมจิตร  -  มะตัน       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
000000 นายชุมพล  -  เดชทับทัน       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
งานอาคารสถานที่
000000 นางสาวณัฐชญา  -  คุ้มยง       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
000000 นายนิรันดร์  -  โตจันทร์       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
000000 นายพรหมมินทร์  -  คำเพ็ง       เจ้าหน้าที่ปะปา 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
งานอาคารสถานที่
000000 นายสมพร  -  วอนสร้อย       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นายสังเวียน  -  สุขหอม       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นายสมหมาย  -  วอนสร้อย       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
1122091 นายบุญชาญ  -  แตงริด       พนักงานรักษาความปลอดภัย 2562-10-01
1 ปี 0 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นางน้ำฝน  -  เปี่ยมท้วม       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นายเกียรติศักดิ์  -  แหยมไทย       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นางสาวสุภาพ  -  สนโตแจ้ง       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
1122087 นางสร้อยสุดา  -  คงนิล       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่
000000 นางวิยะดา  -  แร่กุล       พนักงานทั่วไป 2562-01-01
1 ปี 9 เดือน 22 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
526117 นายอิสรภาพ  -  เทพกฤษณ์       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2562-02-01
1 ปี 8 เดือน 21 วัน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
205344 นางสาวยสินทินี  -  เอมหยวก       อาจารย์ 2562-03-15
1 ปี 7 เดือน 10 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
910008 นางสาวธนาภรณ์  -  บำเพ็ญ       นักวิชาการเงินและบัญชี 2562-04-01
1 ปี 6 เดือน 24 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
510145 นางสาวรัชฎาภรณ์  -  วงค์จันทร์แสง       นักวิชาการเงินและบัญชี 2562-05-01
1 ปี 5 เดือน 24 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
000000 นางวราภรณ์  -  ดีป้องไพร       พนักงานทั่วไป 2562-07-01
1 ปี 3 เดือน 24 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางสาวกาญจนา  -  ดีมาสู่       เจ้าหน้าที่ธุรการ 2562-08-01
1 ปี 2 เดือน 24 วัน
งานสารบรรณ
000000 นายอาทิตย์  -  จารุจันทร์       พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคารและห้องเรียน) 2562-08-01
1 ปี 2 เดือน 24 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางสาวจันทิมา  -  ศิริเทพ       พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคาร) 2562-08-01
1 ปี 2 เดือน 24 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางสาวสวิตตา  -  เขียวคง       พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคาร) 2562-08-01
1 ปี 2 เดือน 24 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางปรีดา  -  ผาสา       พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคาร) 2562-08-01
1 ปี 2 เดือน 24 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางสาวณัฐชานันท์  -  ฉลอม       เจ้าหน้าที่ธุรการ 2562-08-01
1 ปี 2 เดือน 24 วัน
งานพัสดุ
000000 นางอำนวย  -  คงเกตุ       พนักงานทั่วไป (ดูแลความสะอาดอาคาร) 2562-09-17
1 ปี 1 เดือน 5 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางสาวกมลภัทร  -  จันทร์เดช       เจ้าหน้าที่ธุรการ 2562-09-02
1 ปี 1 เดือน 20 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
1123079 ว่าที่ร้อยตรีพัชนีพร  -  ใจเดช       นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพ) 2562-09-16
1 ปี 1 เดือน 6 วัน
วิทยาลัยน่าน
1111119 นายอรรถพล  -  คงถม       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2562-10-01
1 ปี 0 เดือน 22 วัน
งานรักษาความปลอดภัย
000000 นางวัฒนา  -  ไตต่อผล       อาจารย์ 2562-10-01
1 ปี 0 เดือน 22 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นายอุดม  -  คำขาด       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2563-10-01
0 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นางอรปรียา  -  ญาณะชัย       อาจารย์ 2563-10-01
0 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
1001009 นายคชรัตน์  -  ภูฆัง       อาจารย์ 2563-09-01
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
คณะครุศาสตร์
201348 นายบัญชา  -  ศรชัย       อาจารย์ 2563-09-01
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
คณะครุศาสตร์
201349 นายคทาวุธ  -  ชาติศักดิ์ยุทธ       อาจารย์ 2563-09-01
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
คณะครุศาสตร์
201352 นายพงศกร  -  สังข์เงิน       อาจารย์ 2563-09-01
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
คณะครุศาสตร์
201351 นายณัฐวุฒิ  -  ฉิมมา       อาจารย์ 2563-09-01
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นายชัชภูมิ  -  สีชมภู       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2563-10-01
0 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะครุศาสตร์
000000 นายฉลวย  -  เสาวคนธ์       อาจารย์ 2563-10-01
0 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นางรัชนี  -  เพ็ชรช้าง       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2563-10-01
0 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
000000 นายธวัชชัย  -  พิมพ์โพธิ์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2563-10-01
0 ปี 0 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาการจัดการ
206208 นายธนทัต  -  สุนทรานนท์       อาจารย์ 2563-09-01
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
คณะเกษตรศาสตร์
000000 นายบุญธรรม  -  มาประกอบ       ช่างไฟฟ้า 2563-10-01
0 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานอาคารสถานที่
000000 นางเบญญทิพย์  -  ภูมิประเทศ       ที่ปรึกษางานคลัง 2563-10-01
0 ปี 0 เดือน 21 วัน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี
000000 นางหนึ่งนุช  -  ปลั่งเปลื่อง       เจ้าหน้าที่ธุรการ 2563-10-01
0 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานพัสดุ
1111052 นางสาวประภาพรรณ  -  อ้นอินทร์       พนักงานทั่วไป 2563-08-01
0 ปี 2 เดือน 23 วัน
งานรักษาความสะอาด
1103006 นางสาวยุพิน  -  เรือนมูล       พนักงานทั่วไป 2563-08-01
0 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
205252 นายนัฐพงษ์  -  เนินชัด       อาจารย์ 2563-02-01
0 ปี 8 เดือน 21 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
203346 นายธัชชัย  -  อยู่ยิ่ง       อาจารย์ 2563-02-01
0 ปี 8 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
203345 นางสาวณัฏฐา  -  ม่วงฤทธิ์เดช       อาจารย์ 2563-02-01
0 ปี 8 เดือน 21 วัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1107078 นางสาวฐิติมา  -  กิ่งแก้ว       นักวิชาการศึกษา (งานภาษาต่างประเทศ) 2563-02-01
0 ปี 8 เดือน 21 วัน
วิทยาลัยนานาชาติ
205255 นางสาวสุภาวดี  -  ซ้องก๋า       อาจารย์ 2563-08-01
0 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
205347 นายอำนาจ  -  ตงติ๊บ       อาจารย์ 2563-08-01
0 ปี 2 เดือน 23 วัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1111112 นายกฤษณ์  -  ศรีวชิรานนท์       ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานธุรการ) 2563-09-01
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
งานอาคารสถานที่
000000 นายวัฒนศักดิ์  -  มั่งเงิน       อาจารย์ 2563-09-01
0 ปี 1 เดือน 20 วัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
511144 นายธนัสชภัทร์  -  จักรทอง       นิติกร 2563-10-01
0 ปี 0 เดือน 21 วัน
งานพัสดุ