๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จำนวน   915   คน

เลขอัตรา ชื่อบุคลากร ประเภทบุคลากร ชื่อตำแหน่ง คณะ/หน่วยงานที่สังกัด วัน-เดือน-ปี ที่บรรจุ(พ.ศ.) อายุงาน
0020 นางสาววรรณกนก    เขื่อนสุข ข้าราชการ
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2539 25 ปี 2 เดือน 27 วัน
0025 นางวิภา    ประพินอักษร ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2537 27 ปี 3 เดือน 15 วัน
0027 นายพัฒนา    สมนิยาม ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 มิถุนายน 2540 24 ปี 3 เดือน 26 วัน
0028 นางวิมลฉัตร    สมนิยาม ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2540 24 ปี 1 เดือน 25 วัน
0029 นายเจษฎา    มิ่งฉาย ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2530 34 ปี 2 เดือน 13 วัน
0030 นางปิยวรรณ    ปาลาศ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2541 23 ปี 0 เดือน 26 วัน
0031 นายภูมิพัฒน์    พัทดิพันธ์ปรีดา ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 18 มีนาคม 2547 17 ปี 6 เดือน 11 วัน
206256 นางสาวกมลสร    ลิ้มสมมุติ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 17 ปี 3 เดือน 27 วัน
206257 นางสาวนันทา    เป็งเนตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 15 ปี 7 เดือน 25 วัน
206258 นายพิชัย    ใจกล้า พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 17 ปี 7 เดือน 18 วัน
206259 นางสาวดรุณี    นาคเสวี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 มิถุนายน 2545 19 ปี 3 เดือน 26 วัน
206260 นางสาวพจนีย์    แสงมณี พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 5 มกราคม 2552 12 ปี 8 เดือน 21 วัน
206261 นางสาววราภรณ์    ภู่ภักดีพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 9 ปี 3 เดือน 21 วัน
206298 นายปริญญา    บัญญัติ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2540 24 ปี 5 เดือน 27 วัน
206343 นายชวลิต    รักษาริกรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 17 วัน
206208 นายธนทัต    สุนทรานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2563 1 ปี 0 เดือน 25 วัน
1106014 นายนัทธพงศ์    นามวงศ์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1106015 นางณัฐภาส์    ปานวน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2557 7 ปี 6 เดือน 26 วัน
1106016 นายแสวง    ขจรคำ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2558 6 ปี 6 เดือน 26 วัน
1106017 นายอนุกูล    แจ่มศรีสุข จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 มีนาคม 2558 6 ปี 6 เดือน 26 วัน
1106108 นายวีรเชษฐ์    น้อยเอี่ยม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 มีนาคม 2561 3 ปี 6 เดือน 10 วัน
1106130 นายบุญชอบ    น้อยเอี่ยม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
506024 นางรวีวรรณ    มงคล พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 4 กันยายน 2550 14 ปี 0 เดือน 23 วัน
506025 นายวิรุฬ์    โตจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
506026 นายสิรภพ    วังทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 ธันวาคม 2542 21 ปี 9 เดือน 8 วัน
506027 นางสาวพรษร    กำแพงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม 2556 8 ปี 6 เดือน 4 วัน
506028 นายเจษฎา    กันทาทำ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 มีนาคม 2558 6 ปี 6 เดือน 27 วัน
518110 นายนิรันดร์    ทองอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 19 ปี 10 เดือน 0 วัน
606024 นายวิฑูรย์    นาคมูล พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
706011 นางน้ำฝน    เฟื่องมะณี พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
506150 นางสาวนันทภัค    ทองศรีอ้น พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 14 ปี 10 เดือน 20 วัน
606023 นายนาวิน    สุขะ พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 3 วัน
1001012 นางกณิจฐิมญศ์    ลิมปนารมณ์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 7 ปี 1 เดือน 25 วัน
1001015 นายพสิษฐ์สุธา    มหายศนันท์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
1001016 นางสาวธนพร    สมผดุง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2558 6 ปี 0 เดือน 26 วัน
000000 นางธีร์กัญญา    อินทอง จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 3 ปี 2 เดือน 28 วัน
0055 นางสาวพนมพร    ศิริถาพร ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 มิถุนายน 2539 25 ปี 3 เดือน 25 วัน
0058 นายรักศักดิ์    เลิศคงคาทิพย์ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2554 10 ปี 3 เดือน 27 วัน
0060 นางสาวจามรี    ศรีรัตนบัลล์ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 13 วัน
0061 นางสาวพิมผกา    ธรรมสิทธิ์ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2530 34 ปี 2 เดือน 0 วัน
0156 นายชลายุทธ์    ครุฑเมือง ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2528 36 ปี 3 เดือน 29 วัน
0026 นางรัตนกุล    กาญจนะพรกุล ข้าราชการ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2541 23 ปี 1 เดือน 2 วัน
201001 นางสาวกุลิสรา    จิตรชญาวณิช พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2544 20 ปี 7 เดือน 22 วัน
201002 นางสุภาภรณ์    หนูเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 19 ปี 2 เดือน 28 วัน
201003 นางสาวเบญจมาศ    เกิดมาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 16 ปี 2 เดือน 28 วัน
201004 นายวทัญญู    ขลิบเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551 12 ปี 11 เดือน 13 วัน
201005 นางสุกัญญา    รุจิเมธาภาส พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 23 วัน
201006 นายเชาวฤทธิ์    จั่นจีน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 18 ปี 2 เดือน 29 วัน
201007 นางสาวศิริกาญจน์    ศรีวิศาล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2548 16 ปี 3 เดือน 1 วัน
201008 ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์    เกิดโต พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 22 วัน
201009 นายสุรเชษฐ์    บุญยรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 11 วัน
201010 นางวัชราภรณ์    บุญยรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 11 ปี 3 เดือน 27 วัน
201011 นางวราภรณ์    มิ่งขวัญ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 2 มกราคม 2551 13 ปี 8 เดือน 25 วัน
201012 นางสาวจริยา    พิชัยคำ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551 12 ปี 11 เดือน 13 วัน
201013 นายอภิชาติ    สุขอร่าม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2551 13 ปี 5 เดือน 27 วัน
201014 นางสาวอุษณีย์    เขนยทิพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 8 ปี 9 เดือน 21 วัน
201015 นายพรพัฒน์    ฤทธิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 16 ปี 2 เดือน 28 วัน
201016 นางสาวศุภราภรณ์    ทองสุขแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 11 ปี 3 เดือน 27 วัน
201017 นางสาวอรุชา    พึ่งอินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 15 ปี 10 เดือน 25 วัน
201018 นางสาวสุพิน    ใจแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2554 10 ปี 3 เดือน 27 วัน
201019 นางสาวสุขหรรษา    ยศแสน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 7 ปี 1 เดือน 18 วัน
201020 นางสาวฐิติมา    หิรัญรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 10 ปี 3 เดือน 15 วัน
201021 นางดุษฎี    อุปการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 สิงหาคม 2554 10 ปี 1 เดือน 14 วัน
201022 นายธนโชค    จันทร์สูง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 10 ปี 3 เดือน 15 วัน
201023 นายปฐมพงศ์    อยู่จำนงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9 ปี 4 เดือน 28 วัน
201025 นางสาวพัณนิดา    อุปหนอง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 20 ธันวาคม 2555 8 ปี 9 เดือน 7 วัน
201026 นายทวีสิทธิ์    ปัญญายง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 9 ปี 3 เดือน 21 วัน
201027 นางพิชินี  เดือนดาว  ยาปัน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 8 ปี 11 เดือน 3 วัน
201028 นางสาวณฐพร    อารีญาติ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 8 ปี 10 เดือน 25 วัน
201030 นางณัฐพัชร์    มหายศนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 7 ปี 1 เดือน 18 วัน
201031 นายบรรจง    เชื่อเมืองพาน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 7 ปี 1 เดือน 13 วัน
201032 นายสรวิชญ์    เผ่าดี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 6 ปี 3 เดือน 27 วัน
201033 นางสาวนารีรัตน์    หงษ์สามสิบเก้า พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
201273 นายพิสุทธิ์    ศรีจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2540 24 ปี 3 เดือน 27 วัน
201341 นายชัยณรงค์    รักธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 3 ปี 9 เดือน 26 วัน
201051 นางสาววานิสสา    จันทรานุสรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 17 วัน
201247 นางสาวรำพึง    คำขา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 17 วัน
201299 นางสาววลิดา    อุ่นเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 17 วัน
201326 นายธีระพงษ์    ทัพอาจ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2552 12 ปี 0 เดือน 25 วัน
201312 นางสาวอุบลวรรณ    สายทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 15 ปี 10 เดือน 25 วัน
201350 นายคชรัตน์    ภูฆัง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2563 1 ปี 0 เดือน 25 วัน
201348 นายบัญชา    ศรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2563 1 ปี 0 เดือน 25 วัน
201349 นายคทาวุธ    ชาติศักดิ์ยุทธ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2563 1 ปี 0 เดือน 25 วัน
201352 นายพงศกร    สังข์เงิน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2563 1 ปี 0 เดือน 25 วัน
201029 นางสาวพิชญา    สกุลวิทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 5 ปี 10 เดือน 26 วัน
201351 นายณัฐวุฒิ    ฉิมมา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2563 1 ปี 0 เดือน 25 วัน
201323 นางสาวรุ่งทิวา    ปราบริบู พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มีนาคม 2564 0 ปี 6 เดือน 28 วัน
000000 นางสาวหยกแก้ว    กมลวรเดช จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 1 ปี 11 เดือน 27 วัน
000000 นายอุดม    คำขาด จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 0 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นางอรปรียา    ญาณะชัย จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 0 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นางสาวสุมิตรา    โรจนนิติ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นางสาวมานี    แสงหิรัญ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 5 ปี 11 เดือน 27 วัน
000000 นายระพินทร์    โพธิ์ศรี จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นายสัมพันธ์    รอดพึ่งครุฑ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 6 ปี 2 เดือน 28 วัน
000000 นายอิสระ    ทับสีสด จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 6 ปี 2 เดือน 28 วัน
000000 นายสมุทร    สีอุ่น จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 3 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นางนิตยา    สุวรรณศรี จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 3 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นายอัฐสัณห์    นครศรี จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 3 ปี 2 เดือน 28 วัน
000000 นายบุญมั่น    ธนาศุภวัฒน์ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นางวจี    ปัญญาใส จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นายชัชภูมิ    สีชมภู จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 0 ปี 11 เดือน 26 วัน
501001 นางนทีทิพย์    ประพันธ์วิทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2540 23 ปี 9 เดือน 26 วัน
501002 นางสาวเสาวลักษณ์    รัตนชมภู พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2552 12 ปี 3 เดือน 23 วัน
501003 นางดาวลอย    จิตรไทย พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ วันที่ 7 มกราคม 2545 19 ปี 8 เดือน 19 วัน
501004 นายพิพัฒน์พงศ์    แทนเทือก พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
501005 นางหฤทัยพันธน์    เจียงวรีวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
601001 นางวราภรณ์    เฟื่องระย้า พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 24 ปี 2 เดือน 28 วัน
601002 นายสมพงษ์    พิมพ์ปทุมโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2554 10 ปี 0 เดือน 26 วัน
701001 นางสาวพัชรพร    ยะเมา พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2540 24 ปี 3 เดือน 27 วัน
701002 นางพิศมัย    พรหมโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2538 26 ปี 3 เดือน 27 วัน
701003 นายนิกร    ทองดี พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
801001 นายสุรินทร์    พงษ์ลำใย พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ วันที่ 5 มิถุนายน 2543 21 ปี 3 เดือน 23 วัน
1101001 นางยุพเรศน์    แตงสุวรรณ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1101002 นางบุญษา    จันคำ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นางสาวMin    Xiao จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 4 ปี 4 เดือน 13 วัน
000000 นางสาวYe  Mi  Heui จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 4 ปี 4 เดือน 13 วัน
000000 นางวัฒนา    ไตต่อผล จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 1 ปี 11 เดือน 27 วัน
0069 นายอนุชา    ริกากรณ์ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 มิถุนายน 2554 10 ปี 3 เดือน 27 วัน
0070 นายธนัตถา    กรพิทักษ์ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2533 31 ปี 3 เดือน 14 วัน
0071 นายพจน์    ชัยอ้าย ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 26 ปี 4 เดือน 28 วัน
0073 นายกณพ    วัฒนา ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 29 พฤษภาคม 2541 23 ปี 4 เดือน 0 วัน
0074 นายปกรณ์    เข็มมงคล ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 25 ปี 10 เดือน 26 วัน
205210 นางสาวศุทธินี    กล่อมแสร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 14 ปี 10 เดือน 25 วัน
205211 นายวีระพล    คงนุ่น พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 26 วัน
205212 นายยศภัทรชัย    คณิตปัญญาเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 13 พฤษภาคม 2547 17 ปี 4 เดือน 16 วัน
205213 นายสันติ    บุญทัศนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 มีนาคม 2547 17 ปี 6 เดือน 28 วัน
205214 นายกฤษณพงค    ฟองสินธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 6 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 22 วัน
205215 นายศิวัตม์    กมลคุณานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 เมษายน 2545 19 ปี 5 เดือน 27 วัน
205216 นายชัชพล    เกษวิริยะกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 มิถุนายน 2543 21 ปี 3 เดือน 27 วัน
205217 นายไพโรจน์    นะเที่ยง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 27 วัน
205218 นายวรพล    มะโนสร้อย พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 ธันวาคม 2549 14 ปี 9 เดือน 26 วัน
205219 นางสาวอุสุมา    พันไพศาล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 14 ปี 2 เดือน 17 วัน
205220 นายพิทักษ์    คล้ายชม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2550 13 ปี 11 เดือน 3 วัน
205221 นางสาวรัชดา    คำจริง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2550 13 ปี 11 เดือน 3 วัน
205222 นายรัฐพล    ดุลยะลา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 13 ปี 10 เดือน 8 วัน
205223 นางสาวกาญจนา    ดาวเด่น พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 12 ปี 10 เดือน 22 วัน
205224 นายสิทธินันท์    ทองศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 19 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 9 วัน
205225 นายปริญญา    ดีรัศมี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 19 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 9 วัน
205226 นายกันต์    อินทุวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 13 ปี 2 เดือน 28 วัน
205227 นายทวีศักดิ์    วรจักร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 13 ปี 2 เดือน 28 วัน
205228 นายอรุณเดช    บุญสูง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 15 ปี 10 เดือน 16 วัน
205229 นายอดุลย์    พุกอินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 22 ตุลาคม 2546 17 ปี 11 เดือน 6 วัน
205230 นางอังกาบ    บุญสูง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 15 ปี 10 เดือน 16 วัน
205231 นางสาวพลิศภัสร์    คำฟู พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2552 12 ปี 3 เดือน 26 วัน
205232 นางภัทร์อร    ฟองสินธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 12 ปี 2 เดือน 20 วัน
205233 นายไชยยันต์    ชนะพรมมา พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 12 ปี 2 เดือน 20 วัน
205234 นายภานุวัฒน์    ขันจา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 14 มิถุนายน 2547 17 ปี 3 เดือน 14 วัน
205235 นายธนวัฒน์    สอนเณร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 18 มิถุนายน 2552 12 ปี 3 เดือน 10 วัน
205236 นายธนภูมิ    เฟื่องเพียร พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 9 ปี 10 เดือน 6 วัน
205237 นายอภิศักดิ์    พรหมฝาย พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 8 มิถุนายน 2553 11 ปี 3 เดือน 20 วัน
205238 นางสาววราภรณ์    ชนะพรมมา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 9 ปี 10 เดือน 6 วัน
205239 นายเจนศักดิ์    คชนิล พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 เมษายน 2553 11 ปี 5 เดือน 27 วัน
205240 นายสารัลย์    กระจง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 มิถุนายน 2547 17 ปี 3 เดือน 27 วัน
205241 นายครรชิต    พิระภาค พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 8 มิถุนายน 2553 11 ปี 3 เดือน 20 วัน
205242 นายวาทิต    วงษ์ดอกไม้ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 เมษายน 2554 10 ปี 5 เดือน 27 วัน
205243 นายธีรศักดิ์    อุปการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
205244 นายเอกพิสิษฐ์    บรรจงเกลี้ยง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 16 ตุลาคม 2558 5 ปี 11 เดือน 12 วัน
205245 นายสมเจตน์    บุญชื่น พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 9 ปี 10 เดือน 25 วัน
205248 นางสาวสุภัตรา    ปินจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 4 กันยายน 2555 9 ปี 0 เดือน 22 วัน
205249 นายดุษฎี    บุญธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 7 มิถุนายน 2555 9 ปี 3 เดือน 21 วัน
205250 นายสิงหา    ปรารมภ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 8 มิถุนายน 2553 11 ปี 3 เดือน 20 วัน
205251 นางสาวเรือนขวัญ    หรุ่นเริงใจ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 24 ตุลาคม 2555 8 ปี 11 เดือน 3 วัน
205253 นายพงษ์ธร    วิจิตรกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 8 สิงหาคม 2557 7 ปี 1 เดือน 18 วัน
205254 นางสาวอิสริยพร    หลวงหาญ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 6 ปี 4 เดือน 28 วัน
205334 นายปฏิพัทธิ์    ถนอมพงษ์ชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2556 7 ปี 9 เดือน 18 วัน
0011 นางจินดา    ชัยปัน ข้าราชการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2536 27 ปี 11 เดือน 16 วัน
505020 นางสาวสาวิตรี    สร้อยสุดสวาท พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2545 18 ปี 9 เดือน 25 วัน
505021 นางสาววันนิสา    เมฆทับ พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 13 ปี 2 เดือน 28 วัน
1105009 นางสาวสุนทรีย์    เลี่ยมอยู่ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 7 ปี 7 เดือน 23 วัน
1105010 นางกฤตพร    ศรีลำ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1105011 นางสาวนารีรัตน์    พรมสอน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1105012 นายอำพล    ตุ่นสายบู่ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3 มกราคม 2557 7 ปี 8 เดือน 23 วัน
1105013 นายศรายุทธ    ศรีจันทร์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3 มกราคม 2557 7 ปี 8 เดือน 23 วัน
505022 นางสาวสุรีรัตน์    เสือน้อย พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2546 18 ปี 2 เดือน 8 วัน
505023 นายณัฐพงศ์    เวรุริยะ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
605017 นายธรรมวุฒิ    ผ่องใส พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 10 ปี 2 เดือน 10 วัน
605018 นายปกรณ์    เกตุอินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2545 18 ปี 9 เดือน 25 วัน
605020 นายกิตติพงษ์    ยินดีสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 16 มีนาคม 2555 9 ปี 6 เดือน 13 วัน
605021 นายสมพร    หมวกทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 10 ปี 10 เดือน 25 วัน
605022 นายไชยเชษฐ    ขวดแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 26 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 1 วัน
705009 นางสาวนิตยา    เรือนจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 11 ปี 2 เดือน 28 วัน
705010 นางพนิดา    จรลังกา พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
605019 นางฐิติชญา    สอนจิ๋ว พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 4 ปี 7 เดือน 25 วัน
205344 นางสาวยสินทินี    เอมหยวก พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 15 มีนาคม 2562 2 ปี 6 เดือน 14 วัน
205252 นายนัฐพงษ์    เนินชัด พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 1 ปี 7 เดือน 26 วัน
205255 นางสาวสุภาวดี    ซ้องก๋า พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 สิงหาคม 2563 1 ปี 1 เดือน 25 วัน
205347 นายอำนาจ    ตงติ๊บ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 สิงหาคม 2563 1 ปี 1 เดือน 25 วัน
0002 นางยุพิน    เถื่อนศรี ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 30 กันยายน 2531 32 ปี 11 เดือน 27 วัน
0085 นายภีรวัฒน์    นนทะโชติ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2542 22 ปี 1 เดือน 25 วัน
0093 นายวัชรชัย    ขอบเหลือง ข้าราชการ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2521 43 ปี 4 เดือน 0 วัน
0094 นางศิริพร    คำขาด ข้าราชการ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2542 22 ปี 3 เดือน 27 วัน
0097 นางสาวสุประวีณ์    อ่อนจันทร์ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2542 22 ปี 3 เดือน 27 วัน
0099 นางสาวไสยเพ็ญ    เฉิดเจิม ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 24 ปี 2 เดือน 20 วัน
0103 นายสมบัติ    เวชกามา ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 มกราคม 2530 34 ปี 8 เดือน 0 วัน
0104 นายอำนาจ    บุญอนนท์ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 23 ปี 7 เดือน 9 วัน
0116 นายเอกพงศ์    วรรณจักร์ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2541 23 ปี 3 เดือน 28 วัน
0121 นางเยาวเรศ    แตงจวง ข้าราชการ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2533 31 ปี 2 เดือน 12 วัน
0202 นายธนวัฒน์    จอมประเสริฐ ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2529 35 ปี 4 เดือน 15 วัน
202024 นายธีรราช    ทองหลาง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 4 ปี 1 เดือน 25 วัน
202034 นายชาริสร์    เสนาป่า พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 9 วัน
202036 นายวุฒินันทน์    น้อยหัวหาด พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 27 วัน
202037 นางหนึ่งฤทัย    ดวงดัน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 19 ปี 3 เดือน 27 วัน
202038 นางสาวสุภัคกาญจน์    จิวาลักษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548 15 ปี 11 เดือน 1 วัน
202039 นางสาวปาริชาต    กัณฑาทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2548 15 ปี 11 เดือน 1 วัน
202040 นายประพันธ์    แจ้งเอี่ยม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2547 17 ปี 3 เดือน 14 วัน
202041 นายสำเริง    ถึงคุณ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 17 ปี 3 เดือน 27 วัน
202042 นายบูรณพงษ์    โกเสนารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2551 13 ปี 5 เดือน 27 วัน
202043 นางสาววิลาวัณย์    วิษณุเวคิน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
202044 นางสาวดวงพร    บี่หัตถกิจกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2547 17 ปี 3 เดือน 14 วัน
202045 นายสุริยา    คำกุนะ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2549 15 ปี 3 เดือน 2 วัน
202046 นายบุญลอย    จันทร์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 27 วัน
202047 นางสาวสุดารัตน์    รอดบุญส่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 27 วัน
202048 นางสุพัตตรา    ตันติจริยาพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2547 17 ปี 3 เดือน 21 วัน
202049 นางสาวตรงกมล    สนามเขต พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 5 วัน
202050 นางสาวจันทิมา    ปกครอง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 11 มิถุนายน 2550 14 ปี 3 เดือน 17 วัน
202052 นางสาวรัชนีวรรณ    วรรณกุลดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 3 วัน
202053 นายสุรพล    สิงห์เนตร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2547 17 ปี 3 เดือน 21 วัน
202054 นายมณฑณ    ศรีสุข พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2547 16 ปี 11 เดือน 26 วัน
202055 นายเกริกขจร    รื่นณรงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 17 ปี 11 เดือน 27 วัน
202056 นางสาวกณิกนันท์    สิงห์สานิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 เมษายน 2551 13 ปี 5 เดือน 27 วัน
202057 นางสาวเอกฤทัย    ฉัตรชัยเดช พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551 12 ปี 11 เดือน 13 วัน
202058 นางสาวยมลภัทร    ภัทรคุปต์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 10 ปี 3 เดือน 15 วัน
202059 นางสาวนฤภรณ์    พิมมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 ตุลาคม 2551 12 ปี 11 เดือน 13 วัน
202060 นางสาววรรณี    ทองระย้า พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 9 วัน
202061 นายอนันต์    จันทิหล้า พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 13 ปี 2 เดือน 28 วัน
202062 นายภาณุรังษี    เดือนโฮ้ง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 13 ปี 2 เดือน 28 วัน
202063 นายวัชระ    แตงเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 11 กันยายน 2551 13 ปี 0 เดือน 15 วัน
202064 นายรัฐพล    ทองแตง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 10 ปี 11 เดือน 9 วัน
202065 นางจุฬา    ม่วงกล่ำ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
202066 นายณัฐพงศ์    ปันดอนตอง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 10 ปี 10 เดือน 25 วัน
202067 นายชัยภูมิ    ชนะภัย พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 12 ปี 4 เดือน 11 วัน
202068 นางอรัญวดี    แสงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 22 วัน
202069 นายจาตุรันต์    จริยารัตนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2548 16 ปี 3 เดือน 1 วัน
202070 นางอุบลรัตน์    พูลทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 12 ปี 2 เดือน 16 วัน
202071 นายณัฐวุฒิ    ขันโพธิ์น้อย พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2552 12 ปี 0 เดือน 25 วัน
202072 นางสาวลลิตา    สัมฤทธิตานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 9 ปี 3 เดือน 21 วัน
202073 นายสำเนียง    วรรณทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 11 ปี 9 เดือน 26 วัน
202074 นายพุทธินันทน์     บุญเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 1 วัน
202075 นายวิทยา    สุขสา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 9 ปี 10 เดือน 13 วัน
202076 นายอภินันท์    ปานเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 4 มกราคม 2548 16 ปี 8 เดือน 22 วัน
202077 นายอนันต์    แย้มเยื้อน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 5 มกราคม 2558 6 ปี 8 เดือน 21 วัน
202078 นางสาวทิพาพร    โพธิ์ศรี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 11 ปี 3 เดือน 27 วัน
202079 นางเกวลี    รังษีสุทธาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 11 ปี 3 เดือน 27 วัน
202080 นายวรวุฒิ    ทาแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 10 ปี 11 เดือน 9 วัน
202081 นางสาวทิพย์วรรณ    จันทร์ศรีงาม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 10 ปี 3 เดือน 15 วัน
202082 นางสาวพรรณรัตน์    หวังเอื้ออัตตชน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 10 ปี 3 เดือน 15 วัน
202083 นางสาวอลิศรา    แก้วชะเนตร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 10 ปี 3 เดือน 15 วัน
202084 นางสาวชลธิดา    อุเทศนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9 ปี 4 เดือน 28 วัน
202085 นางสาวสมศรี    คะสัน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9 ปี 4 เดือน 28 วัน
202086 นายพันธุ์เอก    ใจหลวง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 22 วัน
202087 นางสาวกนกวรรณ    เกิดพิน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 8 กันยายน 2557 7 ปี 0 เดือน 18 วัน
202088 นางสาววราภรณ์    อู่ทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9 ปี 4 เดือน 28 วัน
202089 นางสาวจิราภรณ์    ภู่เทศ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 9 ปี 3 เดือน 21 วัน
202090 นางสาวมญชุดา    สุพรจักร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 10 กันยายน 2555 9 ปี 0 เดือน 16 วัน
202091 นายอุทัย    ละชั่ว พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 10 กันยายน 2555 9 ปี 0 เดือน 16 วัน
202092 นางสาวสาวิณี    รอดสิน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 8 ปี 11 เดือน 3 วัน
202093 นางสาวนิชภา    โมราถบ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 7 ปี 1 เดือน 18 วัน
202094 นางสาวโอปอล์    รังสิมันตุชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 6 ปี 4 เดือน 28 วัน
202095 นางสาวรัตนาภรณ์    สวยกลาง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
202096 นางวราภรณ์    อัศวลาภสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
202097 นายปฐมพงษ์    ธรรมลังกา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
202098 นายประดิพัทธ์    วิรามร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
202099 นายพิทักษ์    เรืองรัศมี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
202340 นางสาวปิยะนุช    ไสยกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 4 ปี 1 เดือน 19 วัน
202246 นายนายปาณธีร์    สัตยาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 3 ปี 2 เดือน 27 วัน
1002029 นางพนมพร    สารสิทธิยศ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 5 ปี 2 เดือน 4 วัน
1002030 นายสุทธิพงศ์    ศรีชุมพล จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 5 ปี 2 เดือน 4 วัน
1002031 นายกฤษฎา    ตัสมา จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 5 ปี 2 เดือน 4 วัน
000000 นางปาริชาติ    บุญเรือง จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นายอุดมศักดิ์    อรรถโกวิท จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มกราคม 2558 6 ปี 8 เดือน 25 วัน
000000 นางสาวนิรมล    สุวรรณกาศ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 5 ปี 11 เดือน 27 วัน
000000 นายวิชัย    เชื้อพิสุทธิกุล จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
0077 นายไพจิตต์    สายจันทร์ ข้าราชการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2538 26 ปี 3 เดือน 2 วัน
502006 นางสาวจุฑาทิพย์    พรมจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 8 ปี 9 เดือน 24 วัน
502007 นางจารุวรรณ    กังวาล พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 14 ปี 4 เดือน 28 วัน
502008 นายวัชระพงศ์    เครือบคนโท พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 8 ปี 9 เดือน 24 วัน
502009 นางสาววรรณ์นงอร    วริศนิรันตรกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 17 ปี 10 เดือน 16 วัน
502010 นายชาณวิทย์    จันผัด พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
602003 นางพรพรรณ    อินทรสัตยพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2530 34 ปี 3 เดือน 27 วัน
602004 นายนราธิป    สุรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2543 21 ปี 3 เดือน 9 วัน
602005 นางสาวอัจฉรา    ตันตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 10 มกราคม 2555 9 ปี 8 เดือน 17 วัน
702004 นางสาหร่าย    ไสยวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2539 25 ปี 3 เดือน 27 วัน
702005 นางสาวครองขวัญ    นามวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
802003 นางจำลอง    สร้อยจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2541 23 ปี 3 เดือน 27 วัน
1102003 นางเขมิกา    ดามา จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1102004 นางวันเพ็ญ    หน่อแก้ว จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นายJohn  Francis   Kelly จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 4 ปี 3 เดือน 27 วัน
000000 นายJonathan  Kent  Frahm จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 3 ปี 2 เดือน 28 วัน
0014 นายฤทธิ์ศักดิ์    สร้อยจิตร จ้างประจำ
ช่างไม้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2540 24 ปี 1 เดือน 11 วัน
000000 นายวัฒนศักดิ์    มั่งเงิน จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2563 1 ปี 0 เดือน 25 วัน
0132 นายอลงกรณ์    สุขจีรเดช ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 21 กันยายน 2541 23 ปี 0 เดือน 5 วัน
0133 นางสาวชิชญาสุ์    ช่างเรียน ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2541 22 ปี 10 เดือน 10 วัน
0137 นายอิราวัฒน์    ชมระกา ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 26 ตุลาคม 2535 28 ปี 11 เดือน 1 วัน
0141 นางสาวสุทธิรัตน์    พลอยบุตร ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 15 มิถุนายน 2542 22 ปี 3 เดือน 13 วัน
0144 นางสาวสิริเนตร    วรรณจักร์ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 13 มิถุนายน 2537 27 ปี 3 เดือน 15 วัน
0145 นางสาวกิ่งดาว    จินดาเทวิน ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 28 ปี 10 เดือน 14 วัน
0146 นางสาววิไลวรรณ    ศรีหาตา ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 12 เมษายน 2542 22 ปี 5 เดือน 16 วัน
0147 นางสาวพรรณนภา    เชื้อบาง ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 24 ปี 2 เดือน 20 วัน
0148 นางสาวฐิติวรดา    แสงสว่าง ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 11 สิงหาคม 2540 24 ปี 1 เดือน 15 วัน
0152 นางสาวปัญณิตา    ชัยสนิท ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 3 เมษายน 2532 32 ปี 5 เดือน 25 วัน
204164 นายจักภพ    พานิช พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
204165 นางสาวพนินท์    นนทโคตร พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 27 วัน
204166 นายสุโรจน์    ศุภศิริภิญโญ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 27 วัน
204167 นางสาววันธะนา    สานุสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 27 วัน
204168 นายชัชวาล    ภานุศุภนิรันดร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 18 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 10 วัน
204169 นายชัชชัย    สุจริต พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 19 ปี 3 เดือน 27 วัน
204170 นางธิดารัตน์    เหมือนเดชา พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 19 ปี 2 เดือน 28 วัน
204171 นางเบญจวรรณ    สุจริต พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 19 ปี 2 เดือน 28 วัน
204172 นางสาวสุภัญชลี    อ้นไชยะ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 19 ปี 2 เดือน 28 วัน
204173 นางรวมพร    มาลา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 19 ปี 3 เดือน 27 วัน
204174 นางสาวณัฐศิรี    สมจิตรานุกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2 มีนาคม 2552 12 ปี 6 เดือน 27 วัน
204175 นางสาวอมรรัตน์    ศรีวิโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 19 ปี 3 เดือน 27 วัน
204176 นางสาวภาศิริ    เขตปิยรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 18 ปี 2 เดือน 29 วัน
204177 นางสาวศิริกานดา    แหยมคง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 22 วัน
204178 นางสาวกรรณิการ์    ธรรมสรางกูร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 10 ปี 11 เดือน 9 วัน
204179 นางชนิกานต์    อัชวนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 27 มิถุนายน 2548 16 ปี 3 เดือน 1 วัน
204180 นางวริศรา    ดวงตาน้อย พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 22 วัน
204181 นางสาวสุพรรษา    จิตต์มั่น พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 18 ปี 2 เดือน 29 วัน
204182 นางสาวธัญญา    จันทรตรง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 13 มิถุนายน 2543 21 ปี 3 เดือน 15 วัน
204183 นางสาวรดี    ธนารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 27 วัน
204184 นางสินีนาถ    วิกรมประสิทธิ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 18 ปี 2 เดือน 29 วัน
204185 นางสาววัชราภรณ์    อารีรัตนศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 6 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 22 วัน
204186 นายจักรพันธ์    ศรีสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 18 มิถุนายน 2550 14 ปี 3 เดือน 10 วัน
204187 นายเพิ่มศักดิ์    พันธ์แตง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 14 ปี 2 เดือน 17 วัน
204188 นางศรีไพร    สกุลพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 14 ปี 2 เดือน 17 วัน
204189 นางสุกัญญา    สุจาคำ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 14 ปี 2 เดือน 17 วัน
204190 นางสาวพิชญาพร    พีรพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
204191 นางสาวกัลยรัตน์    คำพรม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 17 กันยายน 2550 14 ปี 0 เดือน 10 วัน
204192 นายธนเทพ    สุดแสง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 17 กันยายน 2550 14 ปี 0 เดือน 10 วัน
204193 นางสาวอุษณีย์    มากประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 19 ปี 3 เดือน 27 วัน
204194 นางสาวศิริกาญจน์    ธรรมยัติวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2545 19 ปี 3 เดือน 27 วัน
204195 นางสาวนันท์มนัส    หอมเพียร พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 26 วัน
204196 นายเฉวียง    วงค์จินดา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 กันยายน 2559 5 ปี 0 เดือน 25 วัน
204197 นางสาวพลอยชมพู    เชาวนปรีชา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 กันยายน 2552 12 ปี 0 เดือน 25 วัน
204198 นางสาวนิยดา    รักวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
204199 นายสถิต    วงศ์แสนศรี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 9 ปี 2 เดือน 13 วัน
204200 นายสิทธิพร    พรอุดมทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
204201 นางสาวเรณู    เมฆทับ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
204202 นางสาวกมลวรรณ    มั่งคั่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 9 ปี 11 เดือน 25 วัน
204203 นายสมเกียรติ    ดอนทองแดง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9 ปี 4 เดือน 28 วัน
204204 นางสาวกุลยา    อุปพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 9 ปี 3 เดือน 21 วัน
204205 นางสาวตุลาพร    จันทร์กวี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9 ปี 4 เดือน 28 วัน
204206 นางสาววรพรรณ    รัตนทรงธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 8 ปี 11 เดือน 26 วัน
204207 นายวิสุทธิ์    สุขบำรุง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 8 ปี 11 เดือน 26 วัน
204209 นายสมเกียรติ    จิระวงศ์เสถียร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 7 ปี 1 เดือน 18 วัน
0015 นางสาวศนัฐฌา    พุทธชาติ ข้าราชการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 3 มกราคม 2538 26 ปี 8 เดือน 23 วัน
504015 นางนฤมล    ฮีมินกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 มิถุนายน 2526 38 ปี 3 เดือน 27 วัน
504016 นางสาวปรารัตน์    สุขดี พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 19 ปี 2 เดือน 28 วัน
504017 นางสาววัฒนา    แก้วพูลปกรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 สิงหาคม 2545 19 ปี 1 เดือน 25 วัน
504018 นางสาวิทตรี    อ๊อดกัน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 26 ตุลาคม 2544 19 ปี 11 เดือน 1 วัน
504019 นางสุรีย์ลักษณ์    มั่นแย้ม พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 ตุลาคม 2538 25 ปี 11 เดือน 27 วัน
604015 นายสุทิน    อินทะ พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 11 ปี 4 เดือน 19 วัน
604016 นายณรงค์    พรมงาม พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 8 กันยายน 2546 18 ปี 0 เดือน 19 วัน
604009 นางสาวเพลินพิศ    สีตื้อ พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 18 เมษายน 2546 18 ปี 5 เดือน 10 วัน
704007 นางสุภาพ    เตี๊ยมจุมพล พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 20 มิถุนายน 2543 21 ปี 3 เดือน 8 วัน
1104110 นางจรูญ    นำแสง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 4 ปี 7 เดือน 3 วัน
1104113 นางวิจิตรา    ทองคำ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 4 ปี 4 เดือน 28 วัน
1104129 นายประทีป    นุ่มนวล จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
904003 นางสาวธาริณี    เกิดเจริญ พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
0136 นางสาวราตรี    คำโมง ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 28 ปี 2 เดือน 28 วัน
0163 นายสิงหเดช    แตงจวง ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2530 33 ปี 10 เดือน 4 วัน
0167 นางสาวณิชารีย์    ใจคำวัง ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 เมษายน 2534 30 ปี 5 เดือน 27 วัน
0169 นางพรทิพพา    พิญญาพงษ์ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 11 สิงหาคม 2540 24 ปี 1 เดือน 15 วัน
0179 นายสะอาด    อยู่เย็น ข้าราชการ
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 กันยายน 2529 35 ปี 0 เดือน 24 วัน
0180 นางสุภาวิณี    สัตยาภรณ์ ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 กรกฎาคม 2527 37 ปี 2 เดือน 3 วัน
0186 นายจักรกฤษณ์    พิญญาพงษ์ ข้าราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 เมษายน 2535 29 ปี 5 เดือน 27 วัน
0190 นายพิชิต    พวงภาคีศิริ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2540 23 ปี 11 เดือน 26 วัน
0191 นายพรเทพ    จันทร์เพ็ง ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 กันยายน 2537 27 ปี 0 เดือน 7 วัน
0192 นายสมคิด    ทุ่นใจ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 ตุลาคม 2535 28 ปี 11 เดือน 8 วัน
0193 นายชุมพล    แพร่น่าน ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 28 ปี 10 เดือน 24 วัน
0194 นายจำรูญ    จันทร์กุญชร ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 24 ปี 2 เดือน 20 วัน
0195 นางนารีวรรณ    พวงภาคีศิริ ข้าราชการ
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 24 ปี 2 เดือน 20 วัน
0197 นายไชยยา    แซ่ยับ ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2532 32 ปี 2 เดือน 10 วัน
203100 นางสาวกชกร    ลาภมาก พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 มกราคม 2546 18 ปี 8 เดือน 24 วัน
203101 นายกิตติ    เมืองตุ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ธันวาคม 2547 16 ปี 9 เดือน 26 วัน
203102 นายวีรศักดิ์    จอมกิติชัย พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 สิงหาคม 2548 16 ปี 1 เดือน 18 วัน
203103 นางวันวิสาข์    พิระภาค พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 16 ปี 2 เดือน 11 วัน
203104 นางสาวจันทร์เพ็ญ    ชุมแสง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 19 ปี 2 เดือน 28 วัน
203105 นายดิเรก    บัวหลวง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 27 วัน
203106 นางจงรัก    ดวงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 6 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 22 วัน
203107 นางสาวสุภาพร    พงศ์ธรพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 6 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 22 วัน
203108 นางสาวกนกวรรณ    กันยะมี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 26 วัน
203109 นายพีระพล    ขุนอาสา พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 17 ปี 4 เดือน 18 วัน
203110 นางรสสุคนธ์    วงษ์ดอกไม้ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 13 พฤษภาคม 2547 17 ปี 4 เดือน 16 วัน
203111 นายอิสระ    อินจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 14 มิถุนายน 2547 17 ปี 3 เดือน 14 วัน
203112 นายยุทธชัย    มิ่งขวัญ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 ตุลาคม 2545 18 ปี 10 เดือน 29 วัน
203113 นายมานิตย์    พ่วงบางโพ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 ตุลาคม 2543 20 ปี 11 เดือน 2 วัน
203114 นางชนิดา    เรืองศิริวัฒนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 14 ปี 2 เดือน 17 วัน
203115 นางสาวจุฬาลักษณ์    มหาวัน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2544 19 ปี 11 เดือน 26 วัน
203116 นางวารุณี    จอมกิติชัย พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2543 21 ปี 3 เดือน 27 วัน
203117 นายเสรี    แสงอุทัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 6 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 22 วัน
203118 นายธนิต    เมธีนุกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 14 ปี 2 เดือน 17 วัน
203119 นายชาติทนง    โพธิ์ดง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 14 ปี 2 เดือน 17 วัน
203120 นายเผด็จการ    กันแจ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 เมษายน 2551 13 ปี 5 เดือน 27 วัน
203121 นายอนุชา    เรืองศิริวัฒนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 มกราคม 2552 12 ปี 8 เดือน 21 วัน
203122 นางสาวจิราพร    เกตุวราภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 4 มกราคม 2559 5 ปี 8 เดือน 23 วัน
203123 นายวรวุฒิ    ธุวะคำ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 27 วัน
203124 นายพงษ์ศักดิ์    อ้นมอย พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2547 16 ปี 11 เดือน 26 วัน
203125 นางสาวณัฐกฤตา    บุณณ์ประกอบ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 27 วัน
203127 นายศรัณยู    เรือนจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 1 วัน
203128 นางสาวศศิธร    สุขจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 9 วัน
203129 นายภาคภูมิ    โชคทวีพาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 9 วัน
203130 นายกฤษณ์    ชัยวรรณคุปต์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 2 วัน
203131 นายวิศิษฎ์    มหานิล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 9 วัน
203132 นายโสภณ    วิริยะรัตนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 1 วัน
203133 นางสาวฐิติพร    เทียรฆนิธิกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 12 ปี 4 เดือน 11 วัน
203134 นางสาวเอมอร    วันเอก พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 20 ปี 10 เดือน 25 วัน
203135 นางสาวนภาภรณ์    จันทร์สี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 19 ปี 2 เดือน 28 วัน
203136 นายธันยบูรณ์    ถาวรวรรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 มิถุนายน 2552 12 ปี 3 เดือน 20 วัน
203137 นางสาวกนกวรรณ    มารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 มิถุนายน 2552 12 ปี 3 เดือน 20 วัน
203138 นายพงศ์เทพ    จันทร์สันเทียะ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 มิถุนายน 2552 12 ปี 3 เดือน 20 วัน
203139 นางสาวกานต์ธิดา    ไชยมา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 12 ปี 2 เดือน 28 วัน
203140 นางสุนีย์    กันแจ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 ธันวาคม 2548 15 ปี 9 เดือน 25 วัน
203141 นายวีระศักดิ์    แก้วทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 26 วัน
203142 นายธนากร    ธนวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 7 กันยายน 2552 12 ปี 0 เดือน 19 วัน
203143 นายกิตติ์    คุณกิตติ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 1 วัน
203144 นางอัมพวัน    วิริยะรัตนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 11 ปี 10 เดือน 3 วัน
203145 นายพิศิษฐ์    นาคใจ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
203146 นางสาวสิริวดี    พรหมน้อย พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2553 11 ปี 3 เดือน 27 วัน
203147 นางสาวเณริสสา    อ่อนขำ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
203148 นางสาวชื่นกมล    ปัญญายง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
203149 นายสุทธิพันธุ์    แดงใจ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 7 มิถุนายน 2556 8 ปี 3 เดือน 21 วัน
203150 นายปริญญา    ไกรวุฒินันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 16 วัน
203151 นายสุรพล    ชุ่มกลิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 27 วัน
203152 นางสาวจิราภรณ์    นิคมทัศน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 ตุลาคม 2553 10 ปี 11 เดือน 19 วัน
203153 นางสาวกิตติวรรณ    จันทร์ฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 มกราคม 2555 9 ปี 8 เดือน 1 วัน
203154 นางชาณิภา    ซ่อนกลิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9 ปี 4 เดือน 28 วัน
203155 นายคเชนทร์    ซ่อนกลิ่น พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9 ปี 4 เดือน 28 วัน
203156 นางสาวพันธุ์ทิพย์    ถือเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9 ปี 4 เดือน 28 วัน
203157 นางสาววชิราภรณ์    เขียวมั่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9 ปี 4 เดือน 28 วัน
203158 นางสาวนราวดี    นวลสอาด พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 7 มิถุนายน 2555 9 ปี 3 เดือน 21 วัน
203159 นางสาวสุทธิดา    วิทนาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9 ปี 4 เดือน 28 วัน
203160 นายพัทธชัย    ปิ่นนาค พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 3 วัน
203161 นายกฤษณะ    คำฟอง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
203162 นางสาววรินสินี    จันทะคุณ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2557 7 ปี 1 เดือน 25 วัน
203163 นางสาวพัชรี    มณีรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2557 7 ปี 1 เดือน 25 วัน
203126 นางพุทธดี    อุบลศุข พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 17 วัน
1003033 นางสาววิไลวรรณ    รัตนกูล จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2559 5 ปี 1 เดือน 25 วัน
503011 นางพจนีย์    อินจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 19 ปี 2 เดือน 28 วัน
503012 นางปิยะดา    เทพสาธร พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 มิถุนายน 2543 21 ปี 3 เดือน 9 วัน
503013 นางอิศรา    ทั่งรอด พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 11 ปี 4 เดือน 26 วัน
503014 นางสาวจินตนา    แตงฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 มิถุนายน 2543 21 ปี 3 เดือน 9 วัน
503098 นางสาวโสภิณภา    นันตา พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 25 วัน
603007 นายเชาวฤทธิ์    วันเสาร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 14 ปี 10 เดือน 25 วัน
603008 นายนพดล    บุญยรัตพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 กรกฎาคม 2542 22 ปี 2 เดือน 13 วัน
603009 นายอุเทน    แสนบัณฑิต พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 ตุลาคม 2544 19 ปี 11 เดือน 1 วัน
603010 นางสุกัญญา    ขัตติ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 4 มกราคม 2549 15 ปี 8 เดือน 22 วัน
603011 นางสาวเจญรัตน์    อินจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2555 9 ปี 1 เดือน 25 วัน
603012 นางสาวปัทมา    วอนกล่ำ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2555 9 ปี 1 เดือน 25 วัน
703006 นางสาวญาณภา    บุญอยู่ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
803004 นายเหลือ    น้อยพา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2540 24 ปี 3 เดือน 27 วัน
000000 นายวิรัตน์    จำนงรัตนพัน จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2560 3 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นางมาลี    ยิ้มเพชร จ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
903024 นางสาวอาภาวรรณ    พรหมมา พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
903001 นายไพทูล    รวดพวง พนักงานราชการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2541 23 ปี 3 เดือน 27 วัน
903023 นางสาวอุทัยวรรณ    ชั่งอ่อง พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
1203001 นางสาวพรพรรณ    ขจิตรัตน์ จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
ช่างเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 เมษายน 2559 5 ปี 5 เดือน 27 วัน
000000 นางวราภรณ์    ดีป้องไพร จ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 2 ปี 2 เดือน 28 วัน
000000 นายอาทิตย์    จารุจันทร์ จ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2562 2 ปี 1 เดือน 26 วัน
000000 นางสาวจันทิมา    ศิริเทพ จ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2562 2 ปี 1 เดือน 26 วัน
000000 นางสาวสวิตตา    เขียวคง จ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2562 2 ปี 1 เดือน 26 วัน
000000 นางปรีดา    ผาสา จ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 สิงหาคม 2562 2 ปี 1 เดือน 26 วัน
000000 นางอำนวย    คงเกตุ จ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 17 กันยายน 2562 2 ปี 0 เดือน 10 วัน
203346 นายธัชชัย    อยู่ยิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 1 ปี 7 เดือน 26 วัน
203345 นางสาวณัฏฐา    ม่วงฤทธิ์เดช พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 1 ปี 7 เดือน 26 วัน
903025 นางสาวชนันทกร    วงศ์ตะวัน พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 เมษายน 2559 5 ปี 5 เดือน 10 วัน
508036 นางสาวปนัดดา    สุวรรณสุข พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 3 สิงหาคม 2555 9 ปี 1 เดือน 23 วัน
508037 นางสุวภัทร    ยินดี พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 26 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 1 วัน
508038 นางสาวเทพธิดา    จงสุขสันติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 1 สิงหาคม 2545 19 ปี 1 เดือน 25 วัน
508039 นางสาวรัชนี    มีพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 3 ธันวาคม 2550 13 ปี 9 เดือน 25 วัน
508040 นายวรวัฒน์    รักดี พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 1 มิถุนายน 2552 12 ปี 3 เดือน 27 วัน
508029 นายวิทยากร    อ้วนสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 1 สิงหาคม 2545 19 ปี 1 เดือน 25 วัน
0120 นางทิพภากานต์    ทองเชื้อเดช ข้าราชการ
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2541 22 ปี 10 เดือน 24 วัน
207262 นางสงกรานต์    ถุงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 13 มิถุนายน 2547 17 ปี 3 เดือน 15 วัน
207263 นางสาววรางคณา    สุติน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 26 ตุลาคม 2548 15 ปี 11 เดือน 1 วัน
207264 นางวัชรี    วงศ์ทะเนตร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 4 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 24 วัน
207265 นางสาวกุลรวี    กลิ่นกลั่น พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 13 ปี 2 เดือน 28 วัน
207266 นางสาวนูรลีซาวาตี    อาแด พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 10 ปี 11 เดือน 9 วัน
207267 นายพิทยา    ยาโม้ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 26 ตุลาคม 2547 16 ปี 11 เดือน 1 วัน
207268 นายเสกสรร    อินชะนะ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 1 วัน
207269 นางสาวอาริตา    สัมมารัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 เมษายน 2555 9 ปี 5 เดือน 27 วัน
207270 นางสาวปพิชญา    วงศ์หล้า พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
000000 นายHoward  Thomas   White จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 4 ปี 2 เดือน 28 วัน
000000 นายScott  Eugune  Brasuell จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
ผู้ช่วยและอำนวยความสะดวกฝึกทักษะทางภาษา วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 มกราคม 2558 6 ปี 8 เดือน 25 วัน
000000 นางสาวTang    Zhiyin จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 3 ปี 2 เดือน 13 วัน
000000 นางจิรพรรณ    ทองมาก จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
507030 นายสมชาย    คำวรรณะ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2544 19 ปี 11 เดือน 3 วัน
507031 นางหทัยรัตน์    สมุทรหล้า พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 26 วัน
507032 นางสาวเกศวารี    แก้วจู พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 10 ปี 11 เดือน 26 วัน
507033 นางพนารัตน์    หาญสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 11 ปี 4 เดือน 26 วัน
507034 นางสาวกัญญาภัทร    จันบรรทัด พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 กันยายน 2554 10 ปี 0 เดือน 26 วัน
507035 นายสุนทร    ขอนวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
1107078 นางสาวฐิติมา    กิ่งแก้ว จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 1 ปี 7 เดือน 26 วัน
1124102 นายเทวรินทร์    กันหา จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1124103 นายสมหมาย    เชื้อสกุล จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1124104 นายอุดมศักดิ์    สอนแก้ว จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
524138 นางสาวอำภา    มาลูน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 13 ปี 9 เดือน 25 วัน
524139 นายศุภสิน    ดีมี พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกร ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ วันที่ 25 มีนาคม 2546 18 ปี 6 เดือน 4 วัน
524140 นางสาวธนธรณ์    ศรีเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 17 ปี 4 เดือน 12 วัน
824059 นางปราณี    ไชยแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ วันที่ 28 มีนาคม 2546 18 ปี 6 เดือน 1 วัน
824060 นายวีระชัย    สอนแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ วันที่ 28 มีนาคม 2546 18 ปี 6 เดือน 1 วัน
519115 นางสาวนารีนารถ    ภารังกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 9 ปี 10 เดือน 12 วัน
519116 นางสาวมีนา    กรมมี พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 13 ปี 2 เดือน 28 วัน
519118 นางสาววิไลภรณ์    อินนัน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 4 มกราคม 2553 11 ปี 8 เดือน 22 วัน
619047 นางสาวภคอร    ป้อมเปี้น พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 15 กรกฎาคม 2541 23 ปี 2 เดือน 14 วัน
819055 นางประหยัด    ปัดโรคา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 19 ปี 10 เดือน 18 วัน
819056 นายนิเวช    เกิดก่อวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 มิถุนายน 2541 23 ปี 3 เดือน 27 วัน
519148 นางสุภัทรตรา    สุขะ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 ตุลาคม 2543 20 ปี 11 เดือน 2 วัน
1119132 นายพงศธร    มานิตย์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 11 วัน
1219011 นายรัชพล    เทพศิริ จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 5 ปี 4 เดือน 19 วัน
1219060 นางสมใจ    เขียวสดใส จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 1 ตุลาคม 2560 3 ปี 11 เดือน 26 วัน
0004 นายพรไชย    สาครเสถียรกุล ข้าราชการ
ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง วันที่ 3 ตุลาคม 2532 31 ปี 11 เดือน 24 วัน
511106 นายปรัชญา    คันทรง พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองกลาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 25 วัน
0009 นางสาวพิณภัคธิมา    ใจเงิน ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2537 27 ปี 2 เดือน 4 วัน
0017 นางสาวสินี    กะวิ ข้าราชการ
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา วันที่ 26 สิงหาคม 2534 30 ปี 1 เดือน 1 วัน
513070 นางสุกัญญา    มาประกอบ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองบริการการศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2528 36 ปี 3 เดือน 27 วัน
513071 นายนิติธร    อุ่นคำปา พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2543 21 ปี 3 เดือน 9 วัน
513072 นายอุเทน    ทองสาย พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2552 12 ปี 3 เดือน 27 วัน
513073 นายกชกร    เขียวอรุณ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2548 16 ปี 3 เดือน 5 วัน
513074 นางสาวภมรมาศ    เรือนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 1 มีนาคม 2550 14 ปี 6 เดือน 28 วัน
513075 นางกฤติยา    ต๊ะประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2530 34 ปี 7 เดือน 19 วัน
513076 นางสาววัชรี    เหมดี พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 11 ปี 4 เดือน 26 วัน
513077 นางสาวอภิชญา    อินทร์หม่อม พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 11 ปี 4 เดือน 26 วัน
613040 นางปิยาพร    คำเที่ยง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 26 ปี 4 เดือน 28 วัน
613041 นางสุนารี    แก้วม่วง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2554 10 ปี 3 เดือน 27 วัน
613042 นางสาวยุวดี    จันคำหล้า พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2558 6 ปี 6 เดือน 27 วัน
613043 นางสาวปิยธิดา    ถมยา พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2558 6 ปี 6 เดือน 27 วัน
713026 นางสาวนลินี    เมืองจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 11 ปี 4 เดือน 26 วัน
513155 นายกัลป์ไชย    ชัยอารีราษฎร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา วันที่ 3 ธันวาคม 2555 8 ปี 9 เดือน 24 วัน
1113077 นางสาวณัฐณิช    อิ่มทอง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 0 ปี 7 เดือน 25 วัน
811043 นายสุรินทร์    ชังสิงห์ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 8 มีนาคม 2534 30 ปี 6 เดือน 21 วัน
811046 นายสนั่น    มั่นจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2544 20 ปี 2 เดือน 4 วัน
811047 นายยุทธนาคม    ปานานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 19 กรกฎาคม 2542 22 ปี 2 เดือน 10 วัน
1111055 นายสมชาย    ดีป้องไพร จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111056 นายบุญยืน    อ่อนคง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111057 นายสมควร    ทุ่มทอง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111058 นายสง่า    ทิจันทร์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111061 นายมนตรี    เมฆไหว จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111062 นายจีระวัฒน์    เมฆขุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 7 ปี 7 เดือน 23 วัน
1111063 นายสมพร    พิมพัก จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 7 ปี 7 เดือน 23 วัน
1111065 นายจุฑาวัฒน์    จันทร์เจ๊ก จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2557 7 ปี 0 เดือน 1 วัน
1111066 นายตุ้ย    เดชทับทัน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2557 7 ปี 0 เดือน 1 วัน
1111067 นายธีรพงษ์    พึ่งพันธ์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2557 7 ปี 0 เดือน 1 วัน
1111068 นายสรรพสิทธิ์    สุขเกษม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน 2557 7 ปี 0 เดือน 1 วัน
1111070 นายประมวลธนวัฒน์    ทรัพย์เมือง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
1111071 นายเชาวฤทธิ์    บุตรหุน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 กันยายน 2559 5 ปี 0 เดือน 25 วัน
1111109 นายยุทธภูมิ    ขุนจ้อน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 4 มกราคม 2560 4 ปี 8 เดือน 22 วัน
1111118 นายอรรถพล    ศรีคมขำ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 19 มีนาคม 2561 3 ปี 6 เดือน 10 วัน
1111054 นายศุภจิตร    สร้อยจิตร จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 25 วัน
1111119 นายอรรถพล    คงถม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความปลอดภัย วันที่ 1 ตุลาคม 2562 1 ปี 11 เดือน 27 วัน
1110008 นางสาวชุติกาญจน์    สุขไธสง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานสารบรรณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 3 ปี 3 เดือน 16 วัน
510057 นางสาวนภัสสร    สุขเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย
นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ งานสารบรรณ วันที่ 2 ธันวาคม 2545 18 ปี 9 เดือน 25 วัน
710016 นางสุภาภรณ์    ซ้อนใส พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานสารบรรณ วันที่ 25 มีนาคม 2556 8 ปี 6 เดือน 4 วัน
510151 นางสาวเพ็ญวดี    ภัทธนไพบูรณ์พง พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานสารบรรณ วันที่ 1 มิถุนายน 2538 26 ปี 3 เดือน 27 วัน
1210003 นางนิจวีร์    ทวีเจริญรักข์ จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ วันที่ 16 มกราคม 2530 34 ปี 8 เดือน 10 วัน
000000 นางสาวกาญจนา    ดีมาสู่ จ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานสารบรรณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 2 ปี 1 เดือน 26 วัน
0001 นายปริญญา    บัววังโป่ง ข้าราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี วันที่ 29 กรกฎาคม 2530 34 ปี 2 เดือน 0 วัน
0001 นายกัมพล    จันนคร จ้างประจำ
พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ วันที่ 1 ตุลาคม 2536 27 ปี 11 เดือน 26 วัน
0011 นายพนม    เตี้ยมจุมพล จ้างประจำ
พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ วันที่ 10 มิถุนายน 2538 26 ปี 3 เดือน 18 วัน
711020 นายอภิภู    สุขจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน งานยานพาหนะ วันที่ 1 ตุลาคม 2539 24 ปี 11 เดือน 26 วัน
711021 นายปราชยา    เพ็ชร์งาม พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน งานยานพาหนะ วันที่ 7 มกราคม 2545 19 ปี 8 เดือน 19 วัน
711022 นายสุชาติ    ศรีสังข์ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน งานยานพาหนะ วันที่ 25 กันยายน 2543 21 ปี 0 เดือน 1 วัน
711023 นายสันติ    เขียวสดใส พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน งานยานพาหนะ วันที่ 7 ตุลาคม 2546 17 ปี 11 เดือน 21 วัน
1111028 นายชวกิจ    ชัยสมิต จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111029 นายดิเรก    ม่วงเลี้ยง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111030 นายพุฒิพงศ์    โตอุ่นเพ็ชร จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1110115 นายมงคล    ศรีมา จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ วันที่ 14 มีนาคม 2561 3 ปี 6 เดือน 15 วัน
1110116 นายสุริยันต์    หลงมีวงศ์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ วันที่ 14 มีนาคม 2561 3 ปี 6 เดือน 15 วัน
0016 นายบุญช่วย    อิ่มทอง ข้าราชการ
หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 มีนาคม 2537 27 ปี 6 เดือน 28 วัน
518096 นายทศพร    ดีเทศน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 19 มิถุนายน 2543 21 ปี 3 เดือน 9 วัน
518097 นายรัตนะ    อินจ๋อย พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 มิถุนายน 2542 22 ปี 3 เดือน 27 วัน
518099 นางสายสุนีย์    คำวรรณะ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2546 18 ปี 1 เดือน 9 วัน
518100 นางสาวศิริลักษณา    ขวัญคำ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2543 21 ปี 1 เดือน 25 วัน
518101 นางสาวนภา    มิ่งนัน พนักงานมหาวิทยาลัย
นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2543 21 ปี 1 เดือน 25 วัน
518102 นางสาวกาญจนา    สกุลเพ็ชร พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 13 ปี 2 เดือน 28 วัน
518103 นางสาวสุวิชา    ชัยวรรณธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 13 ปี 2 เดือน 28 วัน
518104 นางสาวจินตนา    อินทร์อยู่ พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 25 ธันวาคม 2546 17 ปี 9 เดือน 3 วัน
518105 นางสาวพัชรี    พันธุ์แตงไทย พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 8 กันยายน 2551 13 ปี 0 เดือน 18 วัน
518106 นายนพปฎล    สอนอินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 กันยายน 2554 10 ปี 0 เดือน 26 วัน
518107 นางสาวสิริขจร    สร้อยสังวรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 3 ตุลาคม 2537 26 ปี 11 เดือน 24 วัน
518108 นายชลัช    แย้มชื่น พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4 ธันวาคม 2549 14 ปี 9 เดือน 23 วัน
518109 นายพิเชษฐ์    ลือโฮ้ง พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 11 ปี 2 เดือน 17 วัน
518111 นางสาวอมรรัตน์    บุญอยู่ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
518112 นางสาวพณิชยาพร    นวลคำ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
518113 นายนพดล    ทองชื่นตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
518114 นายทัศนัย    อ้ายพุก พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
618045 นางพรรณพร    ผดุงพร พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 13 ปี 2 เดือน 28 วัน
618046 นางสาวศรุตยา    จ๋อยฟอง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 9 ปี 7 เดือน 7 วัน
718029 นางธัญชนก    อินทรรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 ธันวาคม 2536 27 ปี 9 เดือน 26 วัน
718030 นางนิภาพร    พ่วงบางโพ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 มกราคม 2552 12 ปี 8 เดือน 21 วัน
718031 นางศนัญธญา    เจริญศรี พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2539 25 ปี 1 เดือน 25 วัน
718032 นางชลณี    น้อยผา พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 24 ปี 4 เดือน 28 วัน
718033 นายอำนาจ    ฟักงาม พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2543 21 ปี 1 เดือน 25 วัน
818053 นางอำพร    ศรีลำ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 19 ธันวาคม 2542 21 ปี 9 เดือน 9 วัน
818054 นายทศพล    แก้วรัตม์ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 19 ปี 10 เดือน 0 วัน
718018 นางธิดารัตน์    มายรรยงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 25 วัน
521123 นางสาวณัฐปภัสร์    จันทร์อิ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย
นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 2 มีนาคม 2558 6 ปี 6 เดือน 27 วัน
521124 นางสาวรัตนาภรณ์    สีเนียม พนักงานมหาวิทยาลัย
นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
921022 นางสาวกนกวรรณ    รอดภัย พนักงานราชการ
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2561 3 ปี 6 เดือน 28 วัน
921020 นางสาวนริศรา    ดอกพุฒ พนักงานราชการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน วันที่ 14 ธันวาคม 2563 0 ปี 9 เดือน 13 วัน
510054 นางสาวศรีวราพร    คำอ่อง พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานเลขานุการ วันที่ 1 มีนาคม 2550 14 ปี 6 เดือน 28 วัน
510055 นางชมาพร    สีเสือ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานเลขานุการ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 19 ปี 10 เดือน 0 วัน
510056 นางสาวอารีย์    นาคมูล พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานเลขานุการ วันที่ 5 มกราคม 2552 12 ปี 8 เดือน 21 วัน
510153 นางสาวนิธิวดี    คัณธานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานเลขานุการ วันที่ 1 เมษายน 2545 19 ปี 5 เดือน 27 วัน
000000 นางหนึ่งนุช    ปลั่งเปลื่อง จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานพัสดุ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 0 ปี 11 เดือน 26 วัน
511143 นางพรรณลักษณ์    ดุลยะลา พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ งานพัสดุ วันที่ 21 มีนาคม 2548 16 ปี 6 เดือน 8 วัน
511088 นางสาวธณษร    ปัญญาเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ งานพัสดุ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 20 ปี 7 เดือน 17 วัน
511059 นายนฤดิตถ์    นาเหมือง พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ งานพัสดุ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 17 ปี 10 เดือน 17 วัน
511060 นางพจมาน    ธรรมณี พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ งานพัสดุ วันที่ 1 ตุลาคม 2539 24 ปี 11 เดือน 26 วัน
611014 นางเสาวลักษณ์    พุ่มชาวสวน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานพัสดุ วันที่ 1 สิงหาคม 2543 21 ปี 1 เดือน 25 วัน
711015 นายสง่า    หน่อแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานพัสดุ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 29 ปี 7 เดือน 13 วัน
711019 นางสาวกุลภานัน    เสือเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานพัสดุ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 5 ปี 10 เดือน 26 วัน
000000 นางสาวณัฐชานันท์    ฉลอม จ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานพัสดุ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 2 ปี 1 เดือน 26 วัน
511144 นายธนัสชภัทร์    จักรทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติกร ปฏิบัติการ งานพัสดุ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 0 ปี 11 เดือน 26 วัน
911002 นางสาวลักขิกา    เจียวสว่าง พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป งานพัสดุ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 0 ปี 9 เดือน 13 วัน
260286 นางจารุวรรณ    เลียวฤวรรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 25 ปี 4 เดือน 28 วัน
260285 นางสาวกฤษณา    คิดดี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2544 20 ปี 3 เดือน 27 วัน
260283 นางธนัชพร    มั่นเจ๊ก พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2539 25 ปี 4 เดือน 7 วัน
260302 นางศิริรัตน์    บัญญัติ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 20 เมษายน 2542 22 ปี 5 เดือน 8 วัน
260297 นางสาวทิวาพร    เพ็ชรน่วม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 15 ปี 10 เดือน 25 วัน
260322 นายศุภกร    ทองสุขแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 9 ปี 10 เดือน 23 วัน
260281 นางสาวเสาวณีย์    จันทร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2549 15 ปี 3 เดือน 12 วัน
260282 นางสาวปิยธิดา    จุมพลศรี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 9 วัน
260284 นางนัยน์เนตร    มาติยา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 28 ปี 2 เดือน 28 วัน
260287 นางนิตยา    วานิช พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2540 24 ปี 4 เดือน 28 วัน
260288 นางปิยะเนตร    อ้วนสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 17 กันยายน 2550 14 ปี 0 เดือน 10 วัน
260289 นางวาสนา    พวงเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2537 27 ปี 4 เดือน 3 วัน
260290 นางกาญจนา    ทับผดุง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2541 23 ปี 7 เดือน 25 วัน
260291 นางจลิน    โตโสภณ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มกราคม 2534 30 ปี 8 เดือน 25 วัน
260292 นางรัตนา    วอนสร้อย พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 34 ปี 4 เดือน 28 วัน
260293 นางสาวอุไร    ใจวิสุทธิ์หรรษา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 มกราคม 2540 24 ปี 8 เดือน 24 วัน
260294 นางสาวภิรมย์    ศรีสุข พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2551 13 ปี 3 เดือน 9 วัน
260295 นายประภาส    ปานงาม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 26 ปี 4 เดือน 28 วัน
260296 นายอิษฎ์เทพ    เลียวฤวรรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2537 27 ปี 4 เดือน 28 วัน
260300 นางสาวกชกร    นาคสุขมูล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 เมษายน 2543 21 ปี 5 เดือน 27 วัน
260301 นางนฤมล    อ้วนสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 18 ปี 7 เดือน 24 วัน
260303 นางสาวสิริวรรณ    เกียรติกอบชัย พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
260304 นางสาวประภาพร    วิชญศาสตรา พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 12 ปี 4 เดือน 11 วัน
260305 นางสาวดนูนารถ    จีนอนันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 8 วัน
260306 นางสาวคชาภรณ์    อุดเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
260307 นางสาวทิพารัตน์    ศิริเรืองสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 24 ตุลาคม 2555 8 ปี 11 เดือน 3 วัน
260308 นางขวัญเรือน    จันใจ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 26 กันยายน 2548 16 ปี 0 เดือน 0 วัน
260309 นางสาวพิตะวัน    ทิอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 15 ปี 10 เดือน 25 วัน
260310 นางพิริยาภรณ์    วิทยานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มีนาคม 2550 14 ปี 6 เดือน 28 วัน
260311 นายธวัชชัย    เดชพรม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 17 ปี 2 เดือน 3 วัน
260313 นายธวัชชัย    ติสี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2547 17 ปี 3 เดือน 27 วัน
260314 นางสาวจุฬาลักษณ์    รักพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2547 17 ปี 1 เดือน 23 วัน
260315 นางสาวกันยาลักษณ์    สมท่า พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 16 ปี 4 เดือน 20 วัน
260316 นายพเยาว์    น้อยคำนุช พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2548 16 ปี 2 เดือน 18 วัน
260317 นางนิภาพร    สุขอร่าม พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 13 ปี 2 เดือน 28 วัน
260318 นางสาวสุดารัตน์    ฟักแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 14 ปี 2 เดือน 28 วัน
260319 นายฐิตติพรรธน์    อินทรประดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 13 ปี 10 เดือน 26 วัน
260320 นางสาวพัชรินทร์    หุณฑสาร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 17 กันยายน 2550 14 ปี 0 เดือน 10 วัน
260321 นางสาวพิมพ์ธนินี    จันทรารัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 17 กันยายน 2550 14 ปี 0 เดือน 10 วัน
260324 นางสาวจุฑามาศ    มาประสพ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กันยายน 2552 12 ปี 0 เดือน 25 วัน
260325 นางสาววิมนมาศ    วงศ์วิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กันยายน 2552 12 ปี 0 เดือน 25 วัน
260327 นางสาวภัทราวดี    กาทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2554 10 ปี 2 เดือน 30 วัน
260328 นางสาวจันทิมา    สังบัวแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 8 ปี 9 เดือน 24 วัน
260329 นายสายชล    เกิดแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2554 10 ปี 2 เดือน 30 วัน
260330 นางสาวปุญญิสา    สัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 9 ปี 4 เดือน 28 วัน
260331 นางสาวมณีนุช    ใจวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 8 ปี 4 เดือน 28 วัน
260332 นางสาวสุวทิพย์    สร้อยจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 8 ปี 1 เดือน 25 วัน
260333 นางสาวผณินทร์    มาคสิรีรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 8 ปี 1 เดือน 25 วัน
260335 นางสาวพรสวรรค์    เขียวอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 7 ปี 3 เดือน 23 วัน
260336 ว่าที่ร้อยตรีชยันต์    สินสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 7 ปี 3 เดือน 23 วัน
260337 นายอนุศักดิ์    เครือม่วง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 7 ปี 3 เดือน 23 วัน
260338 นางสาวเสาวภา    คิดดี พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2557 7 ปี 3 เดือน 23 วัน
260339 นางสาวภานุมาศ    จันทร พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
000000 นายMario  Luigi  Greatti จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 4 ปี 4 เดือน 28 วัน
509041 นางสาวพัชญา    ปลีกแสง พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 13 ปี 9 เดือน 25 วัน
509042 นางสาววรรณศิริ    ศรีสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 10 ปี 10 เดือน 18 วัน
509043 นางสาวมัทนา    กัดฟัก พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 มีนาคม 2551 13 ปี 6 เดือน 26 วัน
509044 นางปรียานุช    อินชะนะ พนักงานมหาวิทยาลัย
พยาบาล ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 11 ปี 10 เดือน 25 วัน
509045 นางสาวเนตรนภา    ทับผดุง พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2549 15 ปี 1 เดือน 25 วัน
509046 นางสุข    คำแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2528 36 ปี 3 เดือน 27 วัน
509047 นางสาวพรพิมล    กอนโพชน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการโภชนาการ ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2528 35 ปี 10 เดือน 25 วัน
509048 นางสาวกาญจน์    สังวาล พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
609026 นางสาวโสภชา    เทพกัน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 11 ปี 4 เดือน 26 วัน
609027 นายวิทยา    แหยมบัว พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 11 ปี 10 เดือน 25 วัน
609028 ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์    แก้วมูล พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
609029 นางสาวพิมพรรณ    ช่างปืน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
709012 นางชิตาพัณณ์    แดงกองโค พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2554 10 ปี 3 เดือน 21 วัน
709013 นางนิติรัตน์    อินกล่ำ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2550 13 ปี 9 เดือน 25 วัน
809007 นางอุบล    รุ่งเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 25 กันยายน 2557 7 ปี 0 เดือน 1 วัน
809008 นางมะลิ    อุ่นไฝ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 15 ปี 7 เดือน 25 วัน
809009 นางสาวทิพยาภรณ์    สีทา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2547 17 ปี 3 เดือน 11 วัน
809010 นางสาวเพ็ชรา    กอนโพชน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 26 ปี 10 เดือน 25 วัน
809011 นางวันเพ็ญ    สุดทะตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มิถุนายน 2540 24 ปี 3 เดือน 27 วัน
809012 นายลอย    เรือนจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 เมษายน 2535 29 ปี 5 เดือน 27 วัน
809014 นายยุทธิสิทธิ์    แก้วทองมา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2539 24 ปี 9 เดือน 26 วัน
809015 นางอัญชิษฐา    ปรีดิ์เปรม พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 30 มีนาคม 2534 30 ปี 5 เดือน 29 วัน
809016 นางกาญจนา    โกมลวาจ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 19 ปี 4 เดือน 28 วัน
809017 นางบัวขาว    เรือนจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2545 18 ปี 9 เดือน 25 วัน
809018 นางมยุเรศ    หมื่นไชย พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 18 ปี 2 เดือน 22 วัน
809019 นางบัวลอย    นุ่มนวล พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2536 27 ปี 11 เดือน 26 วัน
809020 นางปิยะนุช    เลิศแตง พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2539 24 ปี 9 เดือน 25 วัน
809021 นางเรไร    ธูปแจ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2539 25 ปี 1 เดือน 25 วัน
809022 นางสายพิณ    ใจวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 ธันวาคม 2545 18 ปี 9 เดือน 25 วัน
809023 นางสมพร    คงสา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 14 ปี 2 เดือน 27 วัน
809024 นางสาวนรีรัตน์    อยู่เย็น พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 มกราคม 2552 12 ปี 8 เดือน 21 วัน
809025 นางสาวบุษยารัตน์    คำจ้อน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 11 ปี 9 เดือน 26 วัน
809026 นางปนัดดา    เสือสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 มีนาคม 2549 15 ปี 6 เดือน 28 วัน
809027 นางสุมาลี    ตันบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2546 17 ปี 11 เดือน 8 วัน
809028 นางกฤษณา    แก้วรัตม์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2546 18 ปี 2 เดือน 4 วัน
809029 นางสาวนภาดาว์    เมืองด่าน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2547 16 ปี 11 เดือน 22 วัน
809030 นางพรทิพย์    ศศิกรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 5 มกราคม 2552 12 ปี 8 เดือน 21 วัน
809031 นางกฤษณา    ทิมยิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 11 ปี 10 เดือน 25 วัน
809032 นางใกล้รุ่ง    นินเป้า พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 11 ปี 10 เดือน 25 วัน
1109018 นางเพ็ชรัตน์    ทองแพร จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1109019 นางจินตนา    คงสา จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1109020 นายทวี    มูลคง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1109021 นายพยุง    แว่นสุขศรี จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1109022 นายประเวศ    สระแก้ว จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1109023 นายราวี    สุมา จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
1109024 นางสาวปทุมมา    เมฆไหว จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
000000 นางสาวXiao  Wa  Bao จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 2 ปี 7 เดือน 25 วัน
000000 นายMattia    Bonavolonta จ้างชั่วคราว
พนักงานต่างชาติ
ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 2 ปี 7 เดือน 25 วัน
809033 นางเบญจวรรณ    จิระมณีมัย พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 8 ปี 2 เดือน 28 วัน
0013 นายวันชัย    แก้วนาคแนว ข้าราชการ
หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 2 มิถุนายน 2540 24 ปี 3 เดือน 26 วัน
000000 นายเสถียรภัคณ์    มุขดี จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 1 ตุลาคม 2562 1 ปี 11 เดือน 27 วัน
517092 นางสาวจีรภา    ดามัง พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิจัย ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 3 มีนาคม 2551 13 ปี 6 เดือน 26 วัน
517093 นางสาวนิตยา    เกตุครุฑ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 7 ธันวาคม 2548 15 ปี 9 เดือน 20 วัน
517094 นางพัชรินทร์    เอี่ยมเสือ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 13 สิงหาคม 2534 30 ปี 1 เดือน 14 วัน
517095 นางสาวกรณิศ    ธนงกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 10 ปี 10 เดือน 25 วัน
917015 นางสาวธนานุช    รักสัจจา พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
1115072 นางสาวอารัญ    ปานคำ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1115073 นายปรีชา    เรือนมูล จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1115074 นายเลอศักดิ์    หนูดี จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1115107 นายสมพงษ์    ผลัดเปิ้น จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2559 4 ปี 11 เดือน 26 วัน
515082 นายกำธร    ผาแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2549 15 ปี 0 เดือน 14 วัน
515083 นางสาวเนตรดาว    อินถา พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2538 26 ปี 3 เดือน 27 วัน
515084 นางสาวศศิรัศมิ์    เสือเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2543 21 ปี 3 เดือน 9 วัน
515085 นายศักดา    พิมพ์แก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 เมษายน 2551 13 ปี 5 เดือน 27 วัน
515086 นางสาวทักษอร    พุ่มสิริโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม 2549 15 ปี 1 เดือน 25 วัน
515087 นางนลินรัตน์    วิเทศสนธิ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 กันยายน 2554 10 ปี 0 เดือน 26 วัน
515089 นายสุพจน์    ศรีพลากิจ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 11 ปี 2 เดือน 17 วัน
515090 นางอมรรัตน์    ศรีลา พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 7 ตุลาคม 2546 17 ปี 11 เดือน 21 วัน
515091 นางสาวธนัชพร    นอมี พนักงานมหาวิทยาลัย
นักสุขศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 13 ปี 7 เดือน 26 วัน
615044 นางสาวชุติกาญจน์    ใจมา พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
815048 นางสาวจันทร์ทรา    เอมแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2527 37 ปี 3 เดือน 27 วัน
815049 นายจีระเดช    สีแดง พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2531 33 ปี 3 เดือน 27 วัน
815050 นางสุชาดา    สีแดง พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 22 พฤษภาคม 2539 25 ปี 4 เดือน 7 วัน
815051 นางอุ่นเรือน    ปัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2539 25 ปี 3 เดือน 27 วัน
527142 นายสมเกียรติ    ธนงกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ 1 กันยายน 2554 10 ปี 0 เดือน 26 วัน
510049 นางสาวศุภมาส    มณเฑียร พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 12 ปี 2 เดือน 28 วัน
510050 นางสาวกุลณี    รักษา พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติกร ปฏิบัติการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 26 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 1 วัน
510051 นางณัฐชยา    จะระ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 17 กันยายน 2544 20 ปี 0 เดือน 9 วัน
510053 นายณัฐพงศ์    แก้วทองมา พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ งานโสตทัศนูปกรณ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 8 ปี 9 เดือน 24 วัน
610031 นายโชตวิชช์    อินทนนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน งานโสตทัศนูปกรณ์ วันที่ 7 ตุลาคม 2546 17 ปี 11 เดือน 21 วัน
610032 นายดำรงค์    วงษ์พรวน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน งานโสตทัศนูปกรณ์ วันที่ 7 มกราคม 2545 19 ปี 8 เดือน 19 วัน
610033 นายชลธี    ไกรกิจราษฎร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน งานโสตทัศนูปกรณ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 14 ปี 10 เดือน 25 วัน
000000 นางเบญญทิพย์    ภูมิประเทศ จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
ที่ปรึกษางานคลัง งานคลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 0 ปี 11 เดือน 26 วัน
1210008 นางสาวอิสรา    ภูมิประเทศ จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานคลัง วันที่ 1 สิงหาคม 2560 4 ปี 1 เดือน 25 วัน
510058 นางสาวทิพประภา    ม่วงสาย พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ งานคลัง วันที่ 2 ธันวาคม 2545 18 ปี 9 เดือน 25 วัน
610034 นางวรางคณา    แก้วมาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานคลัง วันที่ 16 มิถุนายน 2531 33 ปี 3 เดือน 12 วัน
510149 นางสาวชมพูนุท    วังวิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ งานคลัง วันที่ 1 เมษายน 2539 25 ปี 5 เดือน 27 วัน
910006 นางสาวอุดมพร    หาญวัฒนาศิริ พนักงานราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง วันที่ 8 ตุลาคม 2539 24 ปี 11 เดือน 19 วัน
910007 นางสาวธนันตา    ละอองเนตร พนักงานราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
1210043 นางสาวทัศนีย์ยา    เจิมจวง จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานคลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นางสาวกมลภัทร    จันทร์เดช จ้างชั่วคราว
พนักงานจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานคลัง วันที่ 2 กันยายน 2562 2 ปี 0 เดือน 25 วัน
510145 นางสาวรัชฎาภรณ์    วงค์จันทร์แสง พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ งานคลัง วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 2 ปี 4 เดือน 28 วัน
910008 นางสาวธนาภรณ์    บำเพ็ญ พนักงานราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง วันที่ 1 เมษายน 2562 2 ปี 5 เดือน 27 วัน
910005 นางสาวกาญจนา    วงค์หล้า พนักงานราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 0 ปี 7 เดือน 25 วัน
514078 นางสาวภัทรานิษฐ์    บุรีรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 4 กันยายน 2550 14 ปี 0 เดือน 23 วัน
514079 นายวิรัตน์    สุกสา พนักงานมหาวิทยาลัย
บุคลากร ชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 1 มิถุนายน 2538 26 ปี 3 เดือน 27 วัน
514080 นางขวัญชนก    กาทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 1 ธันวาคม 2551 12 ปี 9 เดือน 26 วัน
514081 นายกฤษฎา    กาทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
บุคลากร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 2 มีนาคม 2558 6 ปี 6 เดือน 27 วัน
514146 นายชุตินันท์    จันทร์ยวง พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติกร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 11 ปี 4 เดือน 26 วัน
514154 นายภัทร    จันทร์ยวง พนักงานมหาวิทยาลัย
นิติกร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 1 ธันวาคม 2554 9 ปี 9 เดือน 27 วัน
514147 ว่าที่ร้อยตรีจิรัฏฐ์    พิมพ์สาร พนักงานมหาวิทยาลัย
บุคลากร ปฏิบัติการ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 25 มีนาคม 2556 8 ปี 6 เดือน 4 วัน
914013 นางสาวนัทชนิจ    ป่านฉะนี้ พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 9 ปี 7 เดือน 7 วัน
914016 ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์    กิตติ พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
914017 นางวิไลลักษณ์    แสงจันทร์ พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 11 ปี 4 เดือน 26 วัน
914018 นายวินัย    ตาใส่ พนักงานราชการ
นักทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานบุคคล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 9 ปี 10 เดือน 12 วัน
914011 นายเกรียงไกร    หาญสมบัติ พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 10 ปี 2 เดือน 28 วัน
0018 นางวารุณี    ศรีสอาด ข้าราชการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน วันที่ 16 ธันวาคม 2534 29 ปี 9 เดือน 12 วัน
1112097 นางสาวนาริฐา    เทพจันทร์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองนโยบายและแผน วันที่ 3 กันยายน 2561 3 ปี 0 เดือน 23 วัน
512061 นางสาวกรรณิการ์    สุจริตจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 13 ปี 2 เดือน 28 วัน
512062 นางนพมาศ    ทะมาตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 1 มิถุนายน 2540 24 ปี 3 เดือน 27 วัน
512063 นางสาวเพ็ญประภา    มนแพวงศานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สถาปนิก ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 12 กันยายน 2549 15 ปี 0 เดือน 14 วัน
512064 นายธนัย    เนียมกุญชร พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 26 ตุลาคม 2544 19 ปี 11 เดือน 1 วัน
512065 นายเอกชัย    ศรีสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 28 มีนาคม 2548 16 ปี 6 เดือน 1 วัน
512066 นางสาวอุบลรัตน์    แก้วหล้า พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 1 สิงหาคม 2545 19 ปี 1 เดือน 25 วัน
512067 นายอุเทน    อุ่นไฝ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 1 มีนาคม 2542 22 ปี 6 เดือน 28 วัน
512068 นายพิศิษฐ์    วิจิตรกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
512069 นายพงศ์ศิริ    ไทยฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
612038 นางภัทราพร    จันทร์กระจ่าง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 17 ปี 4 เดือน 12 วัน
612039 นายอรรถพล    ใจยศ พนักงานมหาวิทยาลัย
ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
1110114 นางสาวอังสนา    หอมสมบัติ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานหอพักสวัสดิการ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 4 ปี 9 เดือน 26 วัน
1110025 นางสุจินต์    แก้วแสนปิว จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานหอพักสวัสดิการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1110026 นางเบญจมาศ    ชังสิงห์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานหอพักสวัสดิการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1110027 นายสีแพร    นิ่มเสือ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย งานหอพักสวัสดิการ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 3 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นายบุญธรรม    มาประกอบ จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
ช่างไฟฟ้า งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 0 ปี 11 เดือน 26 วัน
0008 นายมิตร    ต๊ะประจำ จ้างประจำ
พนักงานห้องปฏิบัติการ งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2533 30 ปี 11 เดือน 26 วัน
0031 นายธราธร    จำรัส จ้างประจำ
ช่างไฟฟ้า งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2525 38 ปี 11 เดือน 26 วัน
611035 นายขจรวิทย์    คำเจียม พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ วันที่ 2 ธันวาคม 2545 18 ปี 9 เดือน 25 วัน
611037 นายอธิพงษ์    ชูแดง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 8 ปี 9 เดือน 24 วัน
811035 นายดำ    อ้ายชุม พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ วันที่ 2 มิถุนายน 2532 32 ปี 3 เดือน 26 วัน
811036 นายมงคล    ศรีลำ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2532 32 ปี 3 เดือน 27 วัน
811037 นายสุพันธ์    ปัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ วันที่ 3 มิถุนายน 2536 28 ปี 3 เดือน 25 วัน
811038 นายยุทธ    แก้วแสนปิว พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ วันที่ 5 มิถุนายน 2537 27 ปี 3 เดือน 23 วัน
811039 นายเที่ยงธรรม    อินทะ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 17 ปี 4 เดือน 12 วัน
811041 นายพูล    ศรีคมขำ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2547 16 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111031 นายสยาม    หนูดี จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111033 นายวันชาติ    ชูยิ้ม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111034 นายอภิเศก    ครองเมือง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111035 นายสันติ    คุ้มแสง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111036 นายณัฐพงษ์    บุญทองเนียม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111038 นายสะท้าน    ชิงทอง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111039 นายธนัน    อุ่นนิ่ม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111040 นายไพรทูล    อุ่นนิ่ม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111075 นายพัชรพงศ์    มาประกอบ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ วันที่ 25 กันยายน 2557 7 ปี 0 เดือน 1 วัน
1111105 นายสถาพร    มีศิริพันธ์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 25 วัน
1111117 ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต    คันธะด้วง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ วันที่ 19 มีนาคม 2561 3 ปี 6 เดือน 10 วัน
1111053 นายสด    ใสยิ่ง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
911012 นายกฤษณ์    ศรีวชิรานนท์ พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ วันที่ 1 กันยายน 2563 1 ปี 0 เดือน 25 วัน
716027 นางสาววันเพ็ญ    วงกลม พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน กองศิลปวัฒนธรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 28 ปี 10 เดือน 25 วัน
516152 นางสาวปิยะนารถ    ริมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กองศิลปวัฒนธรรม วันที่ 7 ตุลาคม 2546 17 ปี 11 เดือน 21 วัน
510052 นางสาวภัทรา    คำเพ็ง พนักงานมหาวิทยาลัย
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 1 วัน
511141 นายเศกสรร    แก้วทองมา พนักงานมหาวิทยาลัย
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 8 ปี 9 เดือน 24 วัน
710014 นางสาวณัฐนันท์    มาอยู่ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 14 ปี 7 เดือน 20 วัน
521121 นายสุธี    อยู่ยิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 3 ธันวาคม 2555 8 ปี 9 เดือน 24 วัน
521122 นายธนสร    ขอบเหลือง พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 9 ปี 7 เดือน 7 วัน
721035 นางสาวยุทาวดี    เข็มทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 26 ตุลาคม 2544 19 ปี 11 เดือน 1 วัน
526127 นางศิริพร    ธุวดาราตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2555 9 ปี 1 เดือน 25 วัน
526117 นายอิสรภาพ    เทพกฤษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 2 ปี 7 เดือน 25 วัน
1023001 นายสยาม    เจติยานนท์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 6 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 22 วัน
0142 พันจ่าเอกวิวัฒน์    โล่ห์หิรัญ ข้าราชการ
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 7 สิงหาคม 2529 35 ปี 1 เดือน 19 วัน
223035 นางสาวสุมนธา    คชฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 8 ปี 4 เดือน 19 วัน
223271 นางปองขวัญ    สร่างทุกข์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยน่าน วันที่ 26 ตุลาคม 2552 11 ปี 11 เดือน 1 วัน
223272 นายเจนนภนต์    ภาคภูมิ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 6 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 22 วัน
223274 นางสาวลัดณา    ศรีอัมพรเอกกุล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยน่าน วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
223275 นายภูดิท    เรืองรอง พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 2 มีนาคม 2553 11 ปี 6 เดือน 27 วัน
223276 นายพิภพ    มณีจำนงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 17 กันยายน 2550 14 ปี 0 เดือน 10 วัน
223277 นายอิทธิโชตน์    โชติกุณฑ์พันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยน่าน วันที่ 24 ตุลาคม 2555 8 ปี 11 เดือน 3 วัน
223278 นางสาวภัทรสุดา    กันใจแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
223279 นายพลกฤต    รักจุล พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. วิทยาลัยน่าน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
223280 นางสาวนิลุบล    ศรีเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 3 สิงหาคม 2558 6 ปี 1 เดือน 24 วัน
1023003 นายกฤษดากร    เพ็ชรดิษฐ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 2 มีนาคม 2553 11 ปี 6 เดือน 27 วัน
1023044 นางสาวณัฐณิชชา    อินผ่อง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 กันยายน 2558 6 ปี 0 เดือน 26 วัน
000000 นายไพฑูรย์    จันทสิงห์ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
อาจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
000000 นางศศิพร    สุดใจ จ้างชั่วคราว
ผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยน่าน วันที่ 4 มกราคม 2559 5 ปี 8 เดือน 23 วัน
1123099 นางบัวแหวน    ยอดโค้น จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1123100 นายบรรหยัด    วรรณพรม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยน่าน วันที่ 3 มีนาคม 2557 7 ปี 6 เดือน 26 วัน
1123101 นายมงคล    ชุ่มวงค์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1123076 นางสุพิน    คำมี จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1123079 ว่าที่ร้อยตรีพัชนีพร    ใจเดช จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยน่าน วันที่ 16 กันยายน 2562 2 ปี 0 เดือน 11 วัน
1223024 นายณรงค์ศักดิ์    ปากอง จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 8 ปี 4 เดือน 28 วัน
523133 นางแคทลียา    ดาใจคำ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
523134 นายปรีชา    สะพานทอง พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกร ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 27 วัน
523135 นางสาวปานจรี    นามวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน วันที่ 3 ธันวาคม 2555 8 ปี 9 เดือน 24 วัน
523136 นางปภาภรณ์    ปินตามูล พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน วันที่ 4 กันยายน 2550 14 ปี 0 เดือน 23 วัน
523137 นายกิตติพงษ์    ใจคำ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ วิทยาลัยน่าน วันที่ 8 กันยายน 2551 13 ปี 0 เดือน 18 วัน
623049 นางนิติพร    ป้องแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 ตุลาคม 2547 16 ปี 11 เดือน 26 วัน
723037 นายสิทธิพล    แก้วมา พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 27 วัน
823057 นายสายชล    สิงห์แสง พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 มิถุนายน 2546 18 ปี 3 เดือน 27 วัน
923021 นางสาวศศิธร    แก้วมา พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยน่าน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 2 ปี 7 เดือน 25 วัน
622036 นายธีรศานญ์    ธนวัฒน์หัตถชัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 เมษายน 2551 13 ปี 5 เดือน 27 วัน
915019 นายสิทธิศักดิ์    สมุทรหล้า พนักงานราชการ
นักวิชาการศึกษา สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 มิถุนายน 2552 12 ปี 3 เดือน 27 วัน
1122081 นายบุญเชิด    โภคารัตน์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 7 ปี 6 เดือน 26 วัน
1122082 นายราชัน    โภคารัตน์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 7 ปี 6 เดือน 26 วัน
1122083 นางจันทนา    เกตุเชื้อจีน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 7 ปี 6 เดือน 26 วัน
1122084 นางกนกพร    โภคารัตน์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 7 ปี 6 เดือน 26 วัน
1122085 นางสุวิทย์    แจ่มแหยม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 7 ปี 6 เดือน 26 วัน
1122086 นายมงคล    โภคารัตน์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 7 ปี 6 เดือน 26 วัน
1122089 นายชินภัทร    แจ่มแหยม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 7 ปี 6 เดือน 26 วัน
1122090 นายประพัฒน์    ไม้หอม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 7 ปี 6 เดือน 26 วัน
1122092 นายต้นสน    จงภักดี จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 25 กันยายน 2557 7 ปี 0 เดือน 1 วัน
1122093 นายอนุกูล    รันตสากล จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 25 กันยายน 2557 7 ปี 0 เดือน 1 วัน
1122094 นางทองศรี    พุ่มจันทร์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 25 กันยายน 2557 7 ปี 0 เดือน 1 วัน
1122095 นางสาวปราริณี    จันทร์คำ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 25 กันยายน 2557 7 ปี 0 เดือน 1 วัน
1122096 นายอนัน    เงินคำ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 4 ปี 4 เดือน 14 วัน
1122125 นายศุภากร    วันจิ๋ว จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
1122126 นายชัยวัฒน์    ยังเจริญ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
1122127 นางสาวธนิสรา    ทับจ่าย จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
1122133 นางสาวกรองแก้ว    เกตุเชื่อจีน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 25 วัน
1122134 นายสวาท    อยู่คง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 25 วัน
1122135 นายเพลิง    อ่วมเปี่ยม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 25 วัน
1122136 นางกนกณะรัชต์    โภคารัตน์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 25 วัน
1122091 นายบุญชาญ    แตงริด จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 1 ปี 11 เดือน 27 วัน
1122087 นางสร้อยสุดา    คงนิล จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 มกราคม 2562 2 ปี 8 เดือน 25 วัน
522126 นางสาวรักษิณา    ใจจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 8 กันยายน 2551 13 ปี 0 เดือน 18 วัน
522128 นายพเยาว์    เลี้ยงประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 9 ปี 1 เดือน 25 วัน
522129 นายปองภพ    หรั่งเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 9 ปี 1 เดือน 25 วัน
522130 นายวิศรุต    ทองสุข พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 กันยายน 2555 9 ปี 0 เดือน 23 วัน
522131 นายก้องเกียรติ    หาญสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 9 ปี 1 เดือน 6 วัน
522132 นายเอกปริญญา    มั่นสวาทไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 9 ปี 1 เดือน 6 วัน
622048 นายวัชรินทร์    เครือเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน สำนักงาน ณ ลำรางทุ่งกะโล่ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 8 ปี 9 เดือน 24 วัน
520119 นายศุภวัฒ    ใสแจ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สวนพฤษศาสตร์ วันที่ 22 มกราคม 2550 14 ปี 8 เดือน 4 วัน
520120 นางสาวธนิกานต์    หลิมเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สวนพฤษศาสตร์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 10 ปี 4 เดือน 27 วัน
1220013 นางสุวรรณา    นามวงศ์ จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
พนักงานทั่วไป สวนพฤษศาสตร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1210031 นายธนินาถ    คัณธานันท์ จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
ช่างเทคนิค งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ วันที่ 1 มีนาคม 2560 4 ปี 6 เดือน 28 วัน
1210032 นายสุทธิชัย    แตงสุวรรณ จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
ช่างเทคนิค งานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ วันที่ 1 มีนาคม 2560 4 ปี 6 เดือน 28 วัน
810034 นางถนอมวรรณ    พรมยวน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน เรือนรับรอง วันที่ 5 ตุลาคม 2541 22 ปี 11 เดือน 22 วัน
1111120 นายพนา    บรรทัดเที่ยง จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
ช่างพิมพ์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 3 ปี 4 เดือน 8 วัน
611025 นางสาวกมลพรรณ    จันทร์เดช พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 2 ปี 10 เดือน 25 วัน
911009 นายฐาปกรณ์    เมืองเหมอะ พนักงานราชการ
นักจัดการงานทั่วไป โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12 มิถุนายน 2561 3 ปี 3 เดือน 16 วัน
1111032 นางทองใบ    ดีคำน้อย จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111037 นางวราภรณ์    นวลจอน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111041 นางสุรีย์รัตน์    พึ่งพันธ์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111042 นางสาวอรุณี    เดชทับทัน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111044 นางฉันทนา    ทิมแป้น จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111045 นางฉวีวรรณ    กลิ่นแจ่ม จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111046 นางสาวบัวลม    คำเทศน์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111047 นางสาวสุกัญญา    ทองสันตะ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111048 นางสาวนงเยาว์    แดงหน่าย จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 4 ปี 4 เดือน 28 วัน
1111049 นางสาววรรณกร    กุมารสิทธิ์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111050 นางสาวศยามล    ประเสริฐสังข์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111051 นางสาวดารุณี    หน่อแก้ว จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม 2556 7 ปี 11 เดือน 26 วัน
1111106 นางประภาวดี    ประจิตร์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 สิงหาคม 2560 4 ปี 1 เดือน 25 วัน
1111111 นายทรงพล    พ่วงบ้านแพน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 4 ปี 7 เดือน 3 วัน
1111052 นางสาวประภาพรรณ    อ้นอินทร์ จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 สิงหาคม 2563 1 ปี 1 เดือน 25 วัน
1111128 นางสาวศุภรัสมิ์    คำวงษา จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 2 ปี 11 เดือน 26 วัน
1211007 นางสาวรุ่งทิพ    คงมาก จ้างชั่วคราว
พนักงานชั่วคราว
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 5 ปี 2 เดือน 2 วัน
1111043 นางสาวธรรญชนก    ราชพลแสน จ้างชั่วคราว
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ)
พนักงานทั่วไป งานรักษาความสะอาด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 2 ปี 7 เดือน 25 วัน