๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

ที่อยู่ ๒๗ ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์ ๕๓๐๐๐

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ::
โปรดติดต่อทางโทรศํพท์ ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.