๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ

ที่อยู่ ๒๗ ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์ ๕๓๐๐๐

  • เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน ๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕
  • เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการกอง ๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๗
  • เบอร์โทรศัพท์งานนิติการ ๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๓
  • เบอร์โทรสาร ๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๗๒๐

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ::
โปรดติดต่อทางโทรศํพท์ ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.