๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔