๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงาน พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เท่ากับ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.๒๕๖๓