๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าช่วยเหลือครอบครัวสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าดำรงชีพหลังเกษียณอายุสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘