๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)