๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

ตำแหน่งทางวิชาการ มรอ.

ข้อมูลความคืบหน้า

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คู่มือการทำผลงาน

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ติดต่อเรา

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชั้น 4 อาคารภูมิราชภัฏ
โทรศัพท์ 055-416601-20 ต่อ 1625

ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ