๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕, ๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com

งานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติภาระงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบันงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยมีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบเพื่อใช้บังคับในมหาวิทยาลัยเอง การพิจารณาข้อ กฎหมายต่าง ๆ การดำเนินคดีทางศาลพิจารณาวิเคราะห์ดูแลการดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่ให้มหาวิทยาลัยเสียหายหรือเสียเปรียบ จากการทำสัญญาต่างๆ

ภาระงานของนิติกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 • ดำเนินการงานด้านวินัยเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
 • การดำเนินการสอบสวนทางวินัย
 • ดำเนินการอุทธรณ์และร้องทุกข์
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ อ.กม. อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการงานด้านสอบสวนเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น
 • ดำเนินการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ
 • ดำเนินการเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยกรณีข้าราชการลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทำผลิตทางวินัย
 • ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษต่าง ๆ
 • ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
 • ดำเนินการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวินัย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและแก้ไขสัญญาลาศึกษาต่อ การพิจารณาเกี่ยวกับสัญญา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การให้สิทธิปรับ รับหลักประกันและการยกเลิกสํญญา การต่ออายุสัญญา
 • การดำเนินการโอนสิทธิเรียกร้องของคู่สัญญา การพิจารณาตีความสัญญา
 • ดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการติดตามสัญญาเพื่อการศึกษาและสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ดำเนินการงานเกี่ยวกับกฎหมาย การให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ติดต่องานนิติการ

งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ ๒๗ ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๓