๐๕๕ ๔๑๖๖๐๑-๒๐ ต่อ ๑๖๔๕,๑๖๔๗ person_uru@hotmail.com
ประกาศรับสมัครงาน
  • ประเภทสายวิชาการ​

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ เพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเพิ่มเติม »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓)

ประกาศเพิ่มเติม »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและทางสาขาวิชาเอก พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่3)

ประกาศเพิ่มเติม »
  • ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเพิ่มเติม »

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเพิ่มเติม »
แผนพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
คลิ๊กที่นี่ >>
คู่มือ
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คลิ๊กที่นี่ >>
คู่มือ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คลิ๊กที่นี่ >>
คู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คลิ๊กที่นี่ >>
มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คลิ๊กที่นี่ >>

hit counter

เริ่มนับตั่งแต่วันที่ 27/04/2020